BENZER İŞ DENEYİM

Toplantı No : 2019/044
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 26.09.2019
Karar No : 2019/UH.I-1210
BAŞVURU SAHİBİ:

Arin Sosyal Hiz. Tem. Basın Yayın Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Hüsameddin Akalın İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/311770 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Eğitim Öğrencilerinin (Engelli) Taşınması Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 08.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Eğitim Öğrencilerinin (Engelli) Taşınması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Arin Sosyal Hiz. Tem. Basın Yayın Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Hüsameddin Akalın İş Ortaklığının 19.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.09.2019 tarih ve 36421 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.08.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1014 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgelerinin konusunun benzer işe uygun olduğu, personel ve araç kiralanması hizmet alımı işinde üç şoför personelin ve üç aracın da çalıştırıldığı, teknik şartnamesinde araçların günde ortalama 200 km yol yapacağının ve bakım, tamir ve yakıtın yükleniciye ait olacağının belirtildiği, iş deneyim belgesinde söz konusu tutarın %21’lik kısmının araç kiralama dolayısıyla taşıma işine ait olduğu, ihale komisyonunun kendilerinden iş deneyim belgesi ile ilgili açıklayıcı belge isteyebileceği, evde bakım hizmetleri ile engelli öğrenci taşıma işlerinin benzer hassasiyet ve uzmanlık gerektirdiği, daha önce Kurul’un aldığı kararda araç kiralama işinin diyaliz hasta taşıma işinin benzer iş tanımı kapsamında olduğuna karar verildiği, iş ortaklılığının diğer ortağının iş deneyime konu işin sadece bir gün içinde verilmiş olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, özel ortağın vatandaş taşıma hizmeti ile mesleki açıdan yeterliğini ispat etmiş olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir…

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu ve/veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci ve personel taşımacılığı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan doküman düzenlemelerinden, kamu ve/veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci ve personel taşımacılığı işinin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, söz konusu doküman düzenlemelerine yönelik süresi içerisinde herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı ve doküman düzenlemelerinin bu haliyle kesinleştiği görüldüğünden, benzer işe yönelik yapılacak değerlendirmenin kesinleşen doküman düzenlemelerine göre yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı Arin Sosyal Hiz. Tem. Basın Yayın Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2016/27444 İKN’li “Personel Çalıştırılması ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı” işine ilişkin 2016/27444-1395489-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin sunulmuş olduğu, işin tanımının “28 personel çalıştırılması ayni yemek yardımı ve 3 araç ile 37 aylık hizmet alımı” olarak belirtildiği, açıklama kısmında “İşçi giderleri %72, araç %21, yemek yardımı %7’dir.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu 2016/27444 İKN’li “Personel Çalıştırılması ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı” işinin Teknik Şartnamesi’nde “MADDE 1. İŞİN TANIMI

Mersin Akdeniz Belediyesi Kadın Müdürlüğünün Kadın Dayanışma, Kadın Konukevinde istihdam edilecek 28 personel ve 3 araç hizmetinin yerine getirilmesi işidir.

MADDE 2. PERSONEL , ARAÇ SAYISI VE SÜRESİ

İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 37 aydır. Çalışacak personel ve araç sayısının, özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

A- PERSONELLLER :

I- KADIN KONUKEVİ :

1-Sosyal Hizmet Uzmanı 1 Adet

2-Çocuk Gelişimcisi 3 Adet

3-Şoför 3 Adet

4-Güvenlik Elemanı 4 Adet

5- Gece Görevlisi 3 Adet

6- Sekretarya 1 Adet

7- Hizmetli 1 Adet

II- KADIN DESTEKEVİ :

1-Sosyolog 1 Adet

2-Psikolog 1 Adet

3-Sosyal Çalışan 6 Adet

4- Hizmetli 2 Adet

5-Sekretarya 2 Adet

TOPLAM : 28 adet

B- ARAÇLAR :

1- 1 adet 2015 Model ve yukarısı klimalı 8+1 kişilik minibüs

2- 2 adet 2015 Model ve yukarısı klimalı 4+1 Pikap

Araçlar günlük ortalama 200 km. yol yapacak. Araçların bakım, tamir ve yakıtı yükleniciye ait olacaktır.

MADDE 3. ÜCRETLER

Çalıştırılacak Uzman personellerden Sosyolog, Psikolog, Ç. Gelişimcisi, S. Hizmet Uzmanı, toplam 6 kişi asgari ücretin % 80 fazlası, Sosyal Çalışana asgari ücretin % 40 fazlası, Güvenlikçi, Şoför, toplam 7 kişiye asgari ücretin % 30 fazlası, Hizmetli, Sekreterya, G. Görevlisi toplam 9 kişiye asgari ücret ödenecektir.

MADDE 6. ÇALIŞMA ESASLARI

1. İhale konusu iş ile ilgili çalışmalar idarenin belirleyeceği şartlarda yapılacaktır.

2. İdare gerekli gördüğü durumlarda, eleman veya araç değişikliğine gidebilir. Yüklenici bu isteği yerine getirecektir.

3. Yüklenici işçilerin sendikal faaliyet ve haklarından, SGK ile ilişkilerinden hiçbir zaman ve hiçbir şekilde İdare sorumlu değildir. Yüklenici sözleşme, kıdem tazminatı gibi işçinin haklarından ve işçiler arasındaki itilaflardan kendisi sorumlu olacaktır.

4. Yüklenici işçi alacaklarını geciktirmeden ödemek zorundadır. Ödemenin gecikmesi halinde, İdare yüklenici hesabından ödeme yaparak hak edişlerden mahsup ettirilecektir. Yüklenici, Belediyenin bu tasarrufundan dolayı hiçbir hak talep etmeyecektir.

5. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, can ve mal kaybını önlenmesi ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması ilgili yüklenici sorumluluğunda olup, bu nedenle doğabilecek her türlü zarar, can ve mal kaybından yüklenici sorumludur.

6. İhale konusu iş ile ilgili çalışma programı idare tarafından hazırlanacaktır. Tüm mesailer idarenin bilgisi ve onayı ile yaptırılacaktır…” düzenlemeleri yer almaktadır.

Başvuru sahibinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. İdare tarafından yapılan düzenleme uyarınca benzer iş kapsamında kamu ve/veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci ve personel taşımacılığı işine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulabileceği, Arin Sosyal Hiz. Tem. Basın Yayın Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ise personel çalıştırılması, ayni yemek yardımı ve araç kiralanmasına ilişkin olduğu, idarece araç kiralanması ve personel çalıştırılması işinin benzer iş kapsamında belirtilmemiş olduğu ve isteklilerin bu hususu bilerek teklif vermiş oldukları, işin teknik şartnamesinin incelenmesinde ise söz konusu araç kiralamanın personel taşımacılığı için yapılacağına ilişkin bir düzenleme olmadığı gibi, 2 adet 4+1 kişilik pikapın bu amaçla kullanılamayacağı, dolayısıyla sunulmuş olan iş deneyim belgesinin kesinleşen ihale dokümanında belirlenen benzer iş tanımı kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

İş ortaklığının özel ortağı Hüsameddin Akalın tarafından Muş Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden alınmış 16.04.2019 tarih ve 38251-H-DT-7-1 sayılı iş deneyim belgesinin sunulmuş olduğu, söz konusu belgede işin adının “26 Ağustos 2018 günü merkeze bağlı köylerden Malazgirt ilçesine vatandaşların taşınması ile ilgili minibüs kiralama işi” olduğu, işin tanımının araç kiralama olduğu görülmüştür. Söz konusu işin de araç kiralamaya ilişkin olduğu ve kesinleşen ihale dokümanında belirlenen benzer iş tanımı kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz