İdarece ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, tabloda “Sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri” satırının boş bırakıldığı, tablonun “Diğer belgeler” başlıklı satırında da herhangi bir beyanda bulunulmadığı; beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi için sunulan belgeler arasında da D2 Yetki Belgesi’nin yer almadığı görülmüş olup, ihale ilanı ile idari şartname uyarınca yeterlik değerlendirilmesi aşamasında sunulması gereken belgenin anılan istekli tarafından sunulmadığı anlaşılması

Toplantı No 2021/005
Gündem No 12
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.II-276

BAŞVURU SAHİBİ:

Tamara Tur Turizm Org. Eğit. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/624518 İhale Kayıt Numaralı “Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde Bulunan Ceza İnfaz Kurumlarda Görevli Personellerin Kuruma Geliş Gidişleri İçin 2021 Yılı Personel Servis Kiralama İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 22.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde Bulunan Ceza İnfaz Kurumlarda Görevli Personellerin Kuruma Geliş Gidişleri İçin 2021 Yılı Personel Servis Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Tamara Tur Turizm Org. Eğit. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 28.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2021 tarih ve 1360 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/75 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale ilanının 4.1.1.3’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde istenilen D2 Yetki Belgesi’ni sunmadığı ve şikayet başvurusunun idarece yetki belgeleri sunulmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin beşinci fıkrasında “Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanının “ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinin 4.1.1.3’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.1.(ı) maddesinde aynen “Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin belirtilen D2 Yetki Belgesi” ifadelerinin bulunduğu görülmüştür.

 

İdarece ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen “Yeterlik Bilgileri Tablosu Standart Formu”nda “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı sütunun en son satırında;

Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri

 

Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş

 

 

İdari Şartnamenin 7.1.I maddesi

 

İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsata ilişkin düzenleyen makam, tarihi, sayısı ve geçerlik tarihi belirtilecektir.

 

Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi

 

 

İfadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

22.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde Bulunan Ceza İnfaz Kurumlarda Görevli Personellerin Kuruma Geliş Gidişleri İçin 2021 Yılı Personel Servis Kiralama İşi” hizmeti alımı ihalesine, 10 istekli tarafından teklif verildiği, bir isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda geçici teminata ilişkin satırlar doldurulmadığı ve EKAP üzerinden e–gtm bilgisine ulaşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen teklif sahipleri olan Özyer Taşımacılık Temiz. Hayv. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile Tamara Tur Turizm Org. Eğit. ve Tem.  Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’den, beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeler ve bunların eklerinin sunulmasının istenildiği, bunun üzerine adı geçen istekliler tarafından ilgili belgelerin sunulduğu ve idarece yapılan değerlendirme sonucunda, Özyer Taşımacılık Temiz. Hayv. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği ve ihalenin üzerine bırakıldığı; başvuru sahibi istekli olan Tamara Tur Turizm Org. Eğit. ve Tem.  Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.

Elektronik ihale uygulamasında, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı belirtilmiştir. Böylece elektronik ortamda gerçekleştirilen bir ihaleye istekliler tarafından teklif mektubu ve ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosuna ait standart form doldurularak, ihaleye katılım ve yeterlik şartlarına ilişkin olarak beyanda bulunmak suretiyle teklif verilmektedir. Bu noktada ihale dokümanı kapsamında istenilen yeterlik kriterlerine yönelik değerlendirmenin ise istekliler tarafından doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği öngörülmüştür. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda yer verilen ihale ilanı ile idari şartname düzenlemesinden, isteklilerin teklifleri kapsamında, “Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin belirtilen D2 Yetki Belgesi”ni sunmaları gerektiği, diğer taraftan ihale dokümanı kapsamında yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Standart Formu”nda ise İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesine atıf yapılarak ilgili sicil, izin ve ruhsat belgesine ilişkin beyanda bulunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Özyer Taşımacılık Temiz. Hayv. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, tabloda “Sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri” satırının boş bırakıldığı, tablonun “Diğer belgeler” başlıklı satırında da herhangi bir beyanda bulunulmadığı; beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi için sunulan belgeler arasında da D2 Yetki Belgesi’nin yer almadığı görülmüş olup, ihale ilanı ile idari şartname uyarınca yeterlik değerlendirilmesi aşamasında sunulması gereken belgenin anılan istekli tarafından sunulmadığı anlaşıldığından, idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, idarece başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde yetkili olunduğunu gösteren belgelerin bulunmadığı gerekçe gösterilerek şikayet başvurusunun şekil yönünden uygun olmadığı belirtilmiş ise de anılan isteklinin beyan ettiği bilgileri tevsik etmek üzere sunduğu belgeler incelendiğinde, Ekrem Çeliker’in münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair noter onaylı imza sirküleri ile ticaret sicil müdürlüğünden alınmış ticaret sicil gazetelerinin sunulduğu anlaşıldığından, idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı ancak; idarenin başvuruyu şekil yönünden uygun bulmayan kararında, şikayetin esasına ilişkin de değerlendirme yaptığı ve başvuru sahibinin itirazen şikayet hakkının ortadan kalkmadığı; iddiasının Kurumca yukarıda incelenerek sonuçlandırıldığı göz önüne alındığında, idarenin değerlendirmesinin esasa etkili nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Özyer Taşımacılık Temiz. Hayv. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz