limited şirket olarak faaliyet göstermekte iken nev’i değiştirerek Anonim Şirkete dönüştüğünüzde, nev’i değişikliğinin tescil edildiği  ve ilk ayının muhtasar beyannameye konu  herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığı belirtilerek,  ilk ayına ait muhtasar beyannamenin nasıl verileceği hk

Sayı:
B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-KVK-20-24-734
Tarih:
03/12/2010

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-KVK-20-24-734

03/12/2010

Konu

:

Nev’i değiştirmek suretiyle devrolan kurumun muhtasar beyanname verip vermeyeceği hk.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında limited şirket olarak faaliyet göstermekte iken …/…/2009 tarihinde nev’i değiştirerek Anonim Şirkete dönüştüğünüz, nev’i değişikliğinin …/…/2009 tarihinde tescil edildiği  ve Ağustos ayının 1 ve 2’sinde muhtasar beyannameye konu  herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığı belirtilerek,  Ağustos ayına ait muhtasar beyannamenin nasıl verileceği hakkında bilgi istenilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu  maddesinde vergi tevkifatına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesinde; 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı, aynı Kanunun 98 inci maddesinde de 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme ve tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmekle yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 31 inci maddesinde de anılan Kanunun 15 ve 30 uncu maddelerine göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanların, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek zorunda oldukları, muhtasar beyanname konusunda Gelir Vergisi Kanununda belirlenen usûl ve esasların, bu maddelere göre verilecek muhtasar beyannameler hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesine göre yapılan tevkifatların, tevkifata tabi ödemenin nakden veya hesaben yapıldığı dönemin muhtasar beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmekte olup nakden veya hesaben ödemenin yapılmadığı dönemler için ise muhtasar beyannamenin verilmesi söz konusu değildir.

Buna göre, 2009 yılı Ağustos ayının 1 ve 2’sinde tevkifata tabi herhangi bir ödeme yapılmaması halinde limited şirket adına  muhtasar beyanname verilmemesi, bu tarihlerde tevkifata tabi bir ödeme bulunması halinde ise  muhtasar  beyannamenin  nev’i değişikliği öncesi limited şirket adına  verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz