ihale teklif fiyatının ihalenin ilk oturumunda sözlü olarak açıklanmadığı ve isteklilerin teklif fiyatını gösterir tutanağa aktarılmadığı anlaşılmış olup, bu durumun istekliler huzurunda yapılması gereken işlemlerde eksikliğe yol açtığı ve saydamlık ve güvenirlik ilkeleri başta olmak üzere temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği ayrıca anılan Kanunun  maddesi gereğince ihalenin ilk oturumunda tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiği yukarıda aktarılan Kanun hükmüne uygun işlemlerin yapılmasının zorunlu tutulduğu, bu haliyle ikinci oturuma geçilerek ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle oluşan mevzuata aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi hk

Toplantı No 2021/010
Gündem No 58
Karar Tarihi 10.03.2021
Karar No 2021/UH.II-562

BAŞVURU SAHİBİ:

Yücel Turizm İnşaat Gıda Kırtasiye Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/736396 İhale Kayıt Numaralı “Dsi 14 Bölge Müdürlüğü Personel Servisi Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 01.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dsi 14 Bölge Müdürlüğü Personel Servisi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yücel Turizm İnşaat Gıda Kırtasiye Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 10.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.02.2021 tarih ve 8984 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/314 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesine aykırı olarak ihale komisyonunda işin uzmanı kişilerin bulunmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre düzenlenmesi gereken tutanağın düzenlenmediği, teklif zarfı uygun olmayan tutanak tespitine zarf açma ve belge kontrol tutanağında yer verildiği,

 

Zarf açma ve belge kontrol tutanağında 3’üncü sırada teklif veren Kılınçsoy İnş. A.Ş. ile 11’inci sırada teklif veren Uğur Gıda Ltd. Şti.nin teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile geçici teminat mektubunun “uygun” olarak düzenlendiği,

 

İhalenin ilk oturumunda söz konusu isteklilerin tekliflerinin okunmadığı ve tekliflerinin tutanak altına alınmadığı, EKAP sisteminde de söz konusu tekliflerin kaydedilmediği, idareden talep edilen zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile isteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağında ilgili hususların tespit edildiği,

 

İhale komisyonu kararı incelendiğinde Kılınçsoy İnş. A.Ş. ile Uğur Gıda Ltd. Şti.nin teklif fiyatına yer verilmediği, söz konusu isteklilerin teklif fiyatının öğrenilemediği, ilgili isteklilerin teklif fiyatlarının sözlü olarak açıklanmamasında herhangi bir kusurlarının olmadığı, bu kapsamda idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı hareket edildiği, söz konusu hususun sınır değeri ve buna bağlı olarak ihalenin sonucunu doğrudan etkilediği, bu haliyle ikinci oturuma geçilerek ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 ve 36’ncı,  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddelerine aykırı davranıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

         gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19’uncu maddesinde “(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde (1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale yetkilisi ve ihale komisyonu” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “ihale yetkilisi”; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir. İdarelerin bu yetkilere sahip kişi, kurul veya görevlileri ise, kendi mevzuatlarında belirlenmektedir. Bu nedenle, idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerekmektedir.

5.2. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.

5.3. Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.

5.4. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

5.8. İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

5.9. İhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve kararlardan sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamaz.

5.10. İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ise ihale işlem dosyasının bir örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

 

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından ihale komisyonunun ihale yetkilisi tarafından biri başkan, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirileceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde gerçekleştirilen ilk oturumda ihaleye kaç teklif verilmiş olduğunun hazır bulunanlara duyurulması, teklif zarflarının incelenmesi ve uygun olmayan zarfların tutanak ile tespit edilmesi, uygun olan teklif zarflarının isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılması ve belge kontrolü yapılarak “Zarf Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı” ile hangi belgelerin sunulduğu ile teklif mektupları ve geçici teminatların uygun olup olmadığının tespit edilmesi, isteklilerin teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarının açıklanması ve “Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak” ile kayıt altına alınması, söz konusu tutanakların suretlerinin isteyenlere verilmesi ve buna ilişkin “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak”ın düzenlenmesi gerektiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen saydamlık ve güvenirlik ilkelerinin gereği olarak istekliler huzurunda yapılması gereken bu işlemlerde bir sakatlık oluşması durumunda, ihaleye ilişkin ilk oturumun ihya edilmesinin ve ihalenin bu haliyle sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmayacağı açıktır.

 

Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 01.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen “DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Personel Servisi Hizmet Alımı İşi” ihalesine 13 isteklinin katıldığı, 01.02.2021 tarihli ihale komisyonu kararında Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenilen belgeyi sunmadığından, Kılınçsoy İnş. Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddesinde istenilen belgeleri sunmadığından, Barinler Turizm Nakliyat Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfı imzasız olduğundan, Rtur Turizm Otomotiv Temizlik Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.1.h, 7.4.1, 7.4.3, 23 ve 26’ncı maddelerinde istenilen belgeleri sunmadığından ve başvuru sahibi Yücel Turizm İnşaat Gıda Kırtasiye Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesi tutarının istenilen asgari iş deneyim tutarının %30’un altında olduğundan değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ihalenin Turgay Tur. Taşımacılık Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.  

Başvuru sahibi tarafından 10.02.2021 tarihinde itirazen şikayete konu edilen iddialar ile birlikte değerlendirme dışı bırakılması gerekçesine ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 12.01.2021 tarihli şikayete cevabında başvuru sahibinin iş deneyim belgesine ilişkin iddiasının yerinde olduğu kararı verilerek teklifinin değerlendirmeye alındığı, ayrıca 11.02.2021 tarihinde ikinci bir komisyon kararı alındığı ve ilk komisyon kararında aktarılan hususlara ek olarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alındığına ilişkin karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 15.02.2021 tarihinde idareye ikinci kez şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 16.02.2021 tarihli şikayete cevabında ileri sürülen iddiaların 10.02.2021 tarihli ilk şikayet dilekçesiyle aynı hususları içerdiği, söz konusu aykırılık iddialarının Kamu İhale Kurumu’na yapılması gerektiği ifade edilerek şikayet başvurusunun reddedildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 19.02.2021 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

Şikayete konu işe ait ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, 13.01.2021 tarihli ve 882920 sayılı Olur ile ihale yetkilisi Bölge Müdürü V. tarafından ihale komisyonu asil ve yedek üyelerinin belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca ihalenin ilk oturumuna ilişkin düzenlenen tutanaklar incelendiğinde; Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda, Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin D2 belgesi sunmadığı, Kılınçsoy İnş. Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin ise bilanço ve gelir tablosu sunulmadığı tespitinin yapıldığı, söz konusu isteklilerin teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile geçici teminat mektubunun uygun kabul edildiği; isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanakta ise anılan isteklilerin teklif fiyatına yer verilmediği, EKAP’tan temin edilen doküman edinenler listesinde de söz konusu isteklilerin ihaleye teklif verdiğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Buna ek olarak zarf açma ve kontrol tutanağı ve/veya teklif edilen fiyatlara ve yaklaşık maliyetin açıklanmasına ilişkin tutanağın hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda talep edenlere verildiğine ilişkin tutanağın düzenlendiği, başvuru sahibi tarafından ilgili tutanakların idareden teslim alındığı, ayrıca idare tarafından uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmayan teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağı ile uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağın düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin sınır değer hesaplamasında, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı anlaşılmış olup, idare tarafından birim fiyat teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan istekliler dikkate alınarak sınır değer hesaplaması yapılması gerektiği, ancak idare tarafından yaklaşık maliyetin altındaki isteklilerin teklifi üzerinden sınır değerin (1.509.099,00 TL) hesaplandığı, ancak ihale komisyonu kararında geçici teminat ve birim fiyat teklif mektubu uygun olmadığına ilişkin tespit yapılmayan Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin sınır değer hesabına dahil edilmediği, anılan isteklinin sınır değer hesabına dahil edilmesi durumunda idare tarafından gerçekleştirilen sınır değer hesaplamasında yer alan tutardan farklı bir tutarın bulunduğu, (1.516.631,49 TL) bununla beraber sınır değerin altında veya üstünde olan isteklilerin durumu açısından herhangi bir değişikliğin gerçekleşmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca idarece şikayet başvurusuna verilen 12.02.2021 tarihli cevap yazısında, “Ancak dilekçenizde belirtmiş olduğunuz firmaların sunulması zorunlu belgelerde eksikliklerinin olduğu; söz konusu eksikliklerden dolayı değerlendirmeye alınmayacağı, tespit edilen bu firmaların tekliflerinin açıklanmasının ihalenin bütünlüğünü ve neticesini etkilemeyeceği aşikardır.” hususlarının ifade edildiği görülmüştür.

 

Aktarılan tespitler ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 13.01.2021 tarihli ve 882920 sayılı Olur ile ihale yetkilisi Bölge Müdürü V. tarafından ihale komisyonu asil ve yedek üyelerinin belirlendiği, işin uzmanı olarak görevlendirilen komisyon üyelerinin unvanları ile ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında söz konusu kişilerin ihale konusu işin uzmanı olmadıklarının söylenemeyeceği,

 

Ayrıca inceleme konusu ihaleye ilişkin sınır değer hesaplamasında, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı anlaşılmış olup, idare tarafından birim fiyat teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan istekliler dikkate alınarak sınır değer hesaplaması yapılması gerektiği, ancak idare tarafından yaklaşık maliyetin altındaki isteklilerin teklifi üzerinden sınır değerin (1.509.099,00 TL) hesaplandığı, ihale komisyonu kararında geçici teminat ve birim fiyat teklif mektubu uygun olmadığına ilişkin tespit yapılmayan Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin sınır değer hesabına dahil edilmediği, anılan isteklinin sınır değer hesabına dahil edilmesi durumunda idare tarafından gerçekleştirilen sınır değer hesaplamasında yer alan tutardan farklı bir tutarın bulunduğu, (1.516.631,49 TL) bununla beraber sınır değerin altında veya üstünde olan isteklilerin durumu açısından herhangi bir değişikliğin gerçekleşmediği, dolayısıyla söz konusu hususun esaslı bir aykırılığa sebebiyet vermeyeceği,

 

Bununla birlikte inceleme konusu ihalenin ilk oturumunda düzenlenen isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanakta Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ile Kılınçsoy İnş. Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif fiyatına ilişkin bilgilere yer verilmediği, ayrıca ihale komisyonu kararında da söz konusu isteklilerin tekliflerinin yer almadığı, idarenin 12.02.2021 tarihli şikayete cevap yazısında, “dilekçenizde belirtmiş olduğunuz firmaların sunulması zorunlu belgelerde eksikliklerinin olduğu; söz konusu eksikliklerden dolayı değerlendirmeye alınmayacağı, tespit edilen bu firmaların tekliflerinin açıklanmasının İhalenin bütünlüğünü ve neticesini etkilemeyeceği aşikardır.” ifadelerine yer verilerek ilgili isteklilerin tekliflerinin ilk oturumda açıklanmadığı yönündeki iddianın idarece reddedilmediği, bir başka ifadeyle söz konusu iddianın idare tarafından da doğrulandığı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda Uğur Gıda İnşaat Nak. Teks. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ile Kılınçsoy İnş. Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif fiyatının ihalenin ilk oturumunda sözlü olarak açıklanmadığı ve isteklilerin teklif fiyatını gösterir tutanağa aktarılmadığı anlaşılmış olup, bu durumun istekliler huzurunda yapılması gereken işlemlerde eksikliğe yol açtığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen saydamlık ve güvenirlik ilkeleri başta olmak üzere temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, ayrıca anılan Kanun’un 36’ncı maddesi gereğince ihalenin ilk oturumunda tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiği, yukarıda aktarılan Kanun hükmüne uygun işlemlerin yapılmasının zorunlu tutulduğu, bu haliyle ikinci oturuma geçilerek ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle oluşan mevzuata aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz