Aylık yemek maliyeti her iki ücret grubu için işçilik hesaplama modülü ile hesaplama yapıldığında ayrı satırlarda yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ile birim fiyatı isteklinin teklifine göre değişkenlik gösteren Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ve giyim giderleri hariç olmak üzere toplam personel için teklif edilmesi gereken asgari tutar bedeli ve yemek bedeli olmak üzere *TL olduğu İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi tutarının toplam *TL olduğu, bu tutarın yemek dahil tüm personel için teklif edilmesi gereken asgari toplam tutarın üzerinde olduğu anlaşılması hk

image_pdfimage_print
64/ 100

Aylık yemek maliyeti her iki ücret grubu için işçilik hesaplama modülü ile hesaplama yapıldığında ayrı satırlarda yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ile birim fiyatı isteklinin teklifine göre değişkenlik gösteren Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ve giyim giderleri hariç olmak üzere toplam personel için teklif edilmesi gereken asgari tutar bedeli ve yemek bedeli olmak üzere *TL olduğu İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi tutarının toplam *TL olduğu, bu tutarın yemek dahil tüm personel için teklif edilmesi gereken asgari toplam tutarın üzerinde olduğu anlaşılması hk

Toplantı No2021/015
Gündem No35
Karar Tarihi14.04.2021
Karar No2021/UH.I-816

BAŞVURU SAHİBİ:

Görehan Özel Güvenlik Koruma ve Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü GLİ Müessesesi Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/116586 İhale Kayıt Numaralı “Silahlı Özel Güvenlik” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü GLİ Müessesesi Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğü tarafından 26.09.2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Silahlı Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Görehan Özel Güvenlik Koruma ve Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti.nin 21.10.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.10.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.11.2013 tarih ve 34055 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.11.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 31.03.2021 tarihli ve 2021/MK-135 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/3935-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Delta Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmeti Ltd. Şti.nin özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesine konu adresini, 24.01.2013 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanan ilan ile değiştirdiği, ancak bu durumu gerekli mercilere bildirmediği, isteklinin teklif zarfına 24.01.2013 tarihinden önceki ticaret sicil gazetesi ile 04.01.2013 tarihli oda kayıt sicil suretini belgelerin uyumlu olmasını sağlamak amacıyla koyduğu, ihale komisyonunu ve diğer isteklileri yanıltmaya teşebbüs ettiği, adres değişikliği nedeniyle isteklinin özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini yenilemediği, güncel olmayan belge ile ihaleye teklif verdiğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında işlem tesis edilmesi gerektiği,

 

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel güvenlik şirketleri” başlıklı 5’inci maddesi gereğince şirketlerin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmasının zorunlu olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 12.10.2009 tarihli ticaret sicil gazetesi ile amaç ve konu maddelerinde değişiklik yaptığı, şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti dışına çıktığı, şirketin bu faaliyetler dışında faaliyette bulunup bulunmadığı hususunun bilanço, gelir tablosu ve mizanlar üzerinden incelenmesi ve vergi dairesine bildirilmesi gerektiği,

 

3) İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde 18 personele çalışılan her gün için 6,00 TL yemek bedelinin nakdi ödeneceği, 33 personelin yemeğinin ise idare tarafından karşılanacağının belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde 18 işçi ile ilgili ayrı satır açılması ve 18 güvenlik görevlisine 1 güvenlik şefinin dâhil olup olmadığının açıkça belirtilmesi gerektiği, aksi halde yemek bedeli ödenecek 18 kişi ve ödenmeyecek 33 kişi için işçilik maliyetinin ortalamasının alınması gerekeceği, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satırda gösterilen güvenlik şefinin maliyetinin yemek bedeli ödenip ödenmemesine göre değişeceği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin bu hususlar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 30.12.2013 tarihli ve  2013/UH.I-4973 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 15.12.2020 tarihli ve E:2015/1232 K:2020/3670 sayılı kararı üzerine alınan 31.03.2021 tarihli ve 2021/MK-135 sayılı Kurul kararı ile ““1-30.12.2013 tarihli ve  2013/UH.I-4973 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2-Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin üçüncü iddiasının esasının incelenmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu Kurul kararı üzerine esas incelemesi başvuru sahibinin üçüncü iddiası ile sınırlı yapılmıştır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak hesaplanacak işçilik ücreti:

a) 47 Özel Güvenlik görevlisine ödenecek ücret, brüt asgari ücretin en az % 40 fazlası Özel Güvenlik Şefi statüsünde çalıştırılacak 4 personele ise brüt asgari ücretin en az % 50 fazlası ödenecek olup, maaş bordosunda gösterilecektir.

b) İşin suresi boyunca 29 gün ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü tatilleri yer almaktadır. Tatil günlerinde 36 Özel Güvenlik personeli ile 4 Özel Güvenlik Şefine çalışma yaptırılacaktır. Çalışanlara 4857 sayılı iş kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) Yüklenici tarafından, Orhaneli ve Keles işyerlerinde İdare tarafından yemek hizmeti verilmeyen vardiyalarda görev yapacak 15 personel ile Orhaneli Sosyal Tesislerindeki nöbet yeri için tertip edilen 3 personel dahil toplam 18 Özel Güvenlik görevlisi personele, çalışılan günler için brüt 6.00 TL. her bir personel için Ayda 26 gün üzerinden hesaplanarak yemek ücreti nakdi olarak ödenecek olup, ödemeler bordrolarında gösterilecektir.

b) 33 personelin yemek ihtiyacı ise İşletme Müdürlüğümüz yemekhanesinden bedelsiz olarak karşılanacaktır.

c) Yüklenici çalışanlarının işyerine ulaşımlarında, İşyeri servis güzergâhına uygun olmak koşuluyla İdarenin servis araçlarından ücretsiz olarak faydalandırılacaktır.

d) Yüklenici tarafından Özel Güvenlik Personeline işin yürütümü sırasında Teknik Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen giyim malzemeleri ayni olarak verilecek olup, teklif fiyatına dahil edilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

a) 5188 Sayılı kanunun 21. Maddesine göre yapılması zorunlu olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası gideri (51 Özel Güvenlik Personeli için 24 ay süreli) teklif fiyatına dahildir.

b) Silahlı görev yapacak 51 kişinin 5188 sayılı Kanun ve Yönetmeliği gereği her yıl yapılması zorunlu Güvenlik Görevlilerinin yıllık atış eğitim giderleri İdare tarafından karşılanacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu işte çalıştırılacak olan personel için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı SGK tarafından % 2 (yüzde iki) olarak belirlenmiştir.” düzenlemesine,

 

İhale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinde “İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (Yirmi dört) aydır”  düzenlemesine,

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’nin “Yüklenici İçin Aranan Şart ve Nitelikler” başlıklı 3’üncü maddesinde, “3.2- Yüklenici, ihale konusu hizmeti (Orhaneli iş yerinde 41 adet Özel Güvenlik Görevlisi ile 3 adet Güvenlik Şefi statüsünde olmak üzere 44 Personel ile Bursa ili Keles İlçesinde bulunan iş yerinde 6 adet Özel Güvenlik Görevlisi ve 1 adet Güvenlik Şefi statüsünde olmak üzere 7 Personel, Genel toplamda 51 Personel)  ile verecektir. Çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri bu hizmeti silahlı olarak yapacaklardır.” düzenlemesine,

“Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 5’inci maddesinde “5.20-Yüklenici; tüm işyerlerindeki, vardiyalarda görevli bütün güvenlik personelinin zamanında, eksiksiz olarak nöbet mahallerinde bulundurulmalarını sağlayacaktır. Bu işyerlerinde vardiyalı olarak (Orhaneli İş yeri ile Keles iş yerinde Şef statüsünde çalışanlar dahil) 51 personel ile hizmet verilecektir. Verilecek hizmetler için yüklenici; çalışanların çalışma saatleri, süreleri ve hafta tatilleri konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uyacaktır. Kontrol teşkilatının talepleri doğrultusunda yüklenici, personelinin çalışma saatlerini ve günlerini düzenleyecektir. Yüklenici personelinin işe giriş ve çıkışları puantaj usulü izlenecektir. İşletmemize bağlı işyerlerine ait görev alanının güvenliği; haftanın 7 (yedi) günü, 24 (yirmi dört) saat kesintisiz olarak sağlanacak olup; bayram, hafta sonu vb. tatillerde de hizmet aksatılmayacaktır.” düzenlemesine,

“İdarenin Yükümlülükleri” başlıklı 7’nci maddesinde ise “7.4-Yüklenici tarafından, Orhaneli ve Keles İşyerlerinde İdare tarafından yemek hizmeti verilmeyen vardiyalarda görev yapacak 15 personel ile Orhaneli Sosyal Tesislerindeki nöbet yeri için tertip edilecek 3 personel dahil toplam 18 Özel Güvenlik görevlisi personele, çalışılan günler için brüt 6.00 TL. Her bir personel için Ayda 26 gün üzerinden yemek ücreti nakdi olarak ödenecek olup, ödemeler bordrolarında gösterilecektir. 33 personelin yemek ihtiyacı ise İşletme Müdürlüğümüz yemekhanesinden bedelsiz olarak karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Birim fiyat teklif cetvelinin ise,

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

         

        

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Özel Güvenlik Personeli (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

47

24

 

 

2

Özel Güvenlik Şefi (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

4

24

 

 

3

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri

Ay

51

24

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Özel Güvenlik Personeli

Gün

1.044

 

 

2

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Özel Güvenlik Şefi

Gün

116

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.

İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveline yönelik olarak idareye süresi içerisinde şikayet başvurunda bulunulmadığı, dolayısıyla ihaleye ait dokümanın bu bakımdan kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır.

  İhale dokümanında yer alan düzenlemelere göre ihale konu işte 47’si özel güvenlik personeli ve 4’ü güvenlik şefi olmak üzere toplam 51 personel çalışacağı, güvenlik şeflerinin de yemek çıkmayan vardiyada görev yapacağı, yemek çıkmayan vardiyada görev yapacak ve dolayısıyla idarenin yemek hizmetinden yararlanamayacak 17’si güvenlik personeli ve 1’i güvenlik şefi olmak üzere 18 personele nakdi 6,00 TL yemek bedelinin ödeneceği, güvenlik personelinin asgari ücretin %40, güvenlik şefinin ise asgari ücretin %50 fazlasını ücret olarak alacağı anlaşılmakta olup, birim fiyat teklif cetvelinde ise ücret farklığına göre 4 adet güvenlik şefine ve 47 adet güvenlik personeline ayrı satır açıldığı, bu durumda yemek bedeli ödenecek 18 güvenlik personelinin yemek dâhil maliyeti ile yemek bedeli ödenmeyecek 33 güvenlik personelinin maliyetinin esas alınarak teklif tutarının oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Aylık yemek maliyeti her iki ücret grubu için 184,54 TL’dir. Bu esaslar doğrultusunda işçilik hesaplama modülü ile hesaplama yapıldığında ayrı satırlarda yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ile birim fiyatı isteklinin teklifine göre değişkenlik gösteren Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ve giyim giderleri hariç olmak üzere 47’si özel güvenlik personeli ve 4’ü güvenlik şefi toplam 51 personel için teklif edilmesi gereken asgari tutar bedeli 79.721,28 TL’si (184,54 TL aylık yemek maliyeti x 24 ay x 18 kişi) yemek bedeli olmak üzere 2.300.717,28 TL olduğu anlaşılmaktadır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi tutarının toplam 2.501.265,56 TL olduğu, bu tutarın yemek dahil 51 personel için teklif edilmesi gereken asgari toplam tutarın üzerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklif değerlendirmesine yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

image_pdfimage_print