ihalede kiralama maliyetlerine ilişkin açıklamalarda işin süresinin dikkate alınmadığı yönündeki iddianın davalı idarece incelenmediği, amortisman, MTV, egzoz emisyon ve muayene maliyetlerine ilişkin açıklamalarda işin süresinin dikkate alınmadığı yönündeki iddianın yalnızca “işin süresinin dikkate alındığı” açıklamasına yer verilerek karşılandığı, bu hususa ilişkin başkaca herhangi bir açıklamaya yer verilmediği hususların kimisi hakkında yeterli inceleme yapılmadığı eksik kalan hususlar bulunduğu, kimisinin ise yeterli olarak karşılanmadığı hk
Devamı...

ihalede Adet Şoförsüz 4×4 Çift Sıra Kabinli Pick-up Kamyonet ve … Adet Şoförsüz Binek (Otomobil Ruhsatlı) VİP Minibüs Kiralanması Hizmeti Alımı İşi’nde kiralanan pick-up kamyonet cinsi araçların aylık kira bedellerinin ödenmesinde mevzuatta öngörülen üst limitlere uyulmaması
Devamı...

yapılan işlerin metrajı konusunda imalat yapıldığı yapılan işin * m2 olduğunu Metrajın belirlenmesi teknik yönden inceleme yapılmasını zorunlu kıldığından bilirkişi mütalaasına başvurulmadan davanın sonuçlandırılması doğru olmamıştır
Devamı...

Aşırı düşük savunmada  MTV’ye ilişkin maliyetin eksik hesaplandığının belirtildiği görülmüş ise de hangi kapsamda eksik hesaplandığının belirtilmediği ayrıca araç muayene gideri için Tebliğ gereği ihale tarihi itibariyle %128,94 ‘lük artışın uygulanması gerektiği ancak davalı idarece MTV giderine yönelik olarak somut bir gerekçeye yer verilmediğinden kararın MTV giderinin eksik açıklanması hukuka uyarlık görülmemiş Araç muayene gideri için TÜVTÜRK e ait internet çıktılarında çalıştırmayı öngördükleri araçlara yönelik * yılı muayene ücretinin 685,58 TL olduğu * yılı muayene ücretinin açıklanmamış olması nedeniyle kendileri tarafından KDV hariç *TL öngörüldüğü 17 araç için toplam *TL hesaplandığı kurul kararında ise Araç muayene gideri için Tebliğ  gereği ihale tarihi itibariyle açıklanmış olan Kasım ayı artış oranının %128,94 TL olduğu muayene ücretinin bu artış ile güncellendiğinde 1 araç için * TL olması gerektiği bu nedenle istekli tarafından muayene ücretinin eksik hesaplanmış olması
Devamı...

İhalede  sunulan  Ek-0.5 maliyet tutarı tespit tutanaklarındaki söz konusu hatalar  fiyat teklifinde yer alan hangi girdiyi açıkladıkları hususunda bir belirsizliğe yol açacak nitelikte olmadığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, anılan kısım yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamıştır gerekçesiyle Mahkeme kararının aşırı düşük teklif açıklaması için beş iş gününden az ve makul olmayan süre verildiği iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, Mahkeme kararının davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına, bozulan kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede sunulan açıklama içerisinde sigorta giderine ilişkin sunulan belgeler incelendiğinde, taşıma işinde kullanılacak araçların kiralanmasına ilişkin olarak sunulan “fiyat Teklifidir” başlıklı evrakta araçların cinsi olarak Minibüs yazıldığı sigorta evraklarında ise 2017 model araç bilgisinin olduğu bu haliyle belgeler arasında bir uyumsuzluk olduğu görülse de; ihale şartnamesinde model yılı belirtilmeksizin araçların en fazla 10 yaşında olması gerektiği davacının ihaleye verdiği teklifte de ayrıca model ve yıl belirtilmeden şartnameye uygun teklif verildiği, 2017 model araçlarında 10 yıl yaş şartını taşıdığı anlaşıldığından dava konusu işlemde anılan iddialar yönünden de hukuka uygunluk bulunmamıştır gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının ilgili kısmının iptaline karar verilmiştir
Devamı...

Aşırı düşükte Araçların yapacağı mesafeye ilişkin günlük 100 km mesafe hesabının somut herhangi bir veriye dayandırılmadığı, bu konuda yeterli bir açıklamaya da yer verilmemesi
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sigorta maliyet analizinde bir yıllık öngörülen sigorta ve kasko bedelinin, ikinci yıl ve üçüncü yıl bakımından ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek kullanılması
Devamı...

İhalede teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespitinin idarenin takdiri hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada 3.ncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin, teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği ihale üzerinde bırakılan şirketin Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak yer alsa da Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik sonrasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması zorunlu olan yetki belgesinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği KİK Kararında ise bu hususta bir inceleme yapılmadığı gibi bu hususa hiç değinilmeden sadece faaliyet konusu üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından, davacının bu iddiasının reddine yönelik Kamu İhale Kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmaması hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği açık olup, davacının aşırı düşük teklif açıklaması yapmadığı anlaşıldığından, (bu doğrultuda sadece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken) teklif tutarının %3’ü oranında geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönünde tesis edilen işleme karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

İdaremiz Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alım İşinde kullanılacak aşağıda cinsi, modeli ve markası belirtilen araçların şehir içi 100 kilometrede motorin tüketim değerleri ile periyodik bakım onarım aralıkları aşağıda gösterilmiştir  ifadesine yer verildiği ayrıca, söz konusu belgenin “Yetkili servis kaşe-imza” kısmının altında kaşe ve imzanın yer aldığı, bu kapsamda *yetkili servis olduğu akaryakıt tüketimine yönelik belgeleri düzenleyenlerin yetkili servis olduklarına dair ayrıca bir belge sunacaklarına ilişkin düzenlemenin mevzuatta, ihale dokümanında ve aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında yer almadığı * yetkili servis olduğu anlaşıldığından şirketçe aracın akaryakıt tüketimini tevsik etmek üzere sunulan belgeyi düzenleyen firmanın yetkili servis olduğuna dair bir belgelendirme yapılmadığından bahisle davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, anılan kısım yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen bozulmasına karar (Danıştay Kararlı 3)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında akaryakıt girdisine ilişkin olarak şirketinin il için il bazında günlük yayımlanan fiyatının kullanılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından, itirazen şikâyet başvurusunun kabul edilerek aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu kararın bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması (Danıştay Kararlı 2)
Devamı...

 idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetin reel olmadığı ayrıca söz konusu 2 istekliye yönelik de idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı şikayet ve itirazen şikayet başvurusu aşmasında bu hususta bir iddiada bulunulmadığı ve davalı idarenin itirazla sınırlı bir inceleme yaparak işlem tesis ettiği dikkate alındığında itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen bu hususların incelenmemesi
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı düzenlemelerinde 3 ncü kişiden teklif alınmak suretiyle yapılacak açıklamalarda teklif veren ile teklif alanın aynı adreste faaliyet göstermemeleri veya teklif veren ile teklif alan arasında hısımlık bulunmamasının gerekliliğine ilişkin bir şarta yer verilmediği 3 ncü kişiden teklif almak suretiyle yapılacak açıklamanın geçerliliğine ilişkin gerekli olan şartların Tebliğ maddesinde sayıldığı söz konusu maddede teklifin yasal defter ve belgelere uygunluğuna ilişkin taahhüdün meslek mensubunca yapılacağının öngörüldüğü dolayısı ile buradaki sorumluluğun meslek mensubuna ait olduğu salt şirketlerin aynı adreste faal olmasının ve ortaklar arasında akrabalık bulunmasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına imkan tanımayacağı kanaati ile aksi kabulden hareketle alınan davaya konu kurul kararında mevzuat hükümlerine ve hukuka uyarlık olmadığı hk
Devamı...

ihaledeki aşırı düşük savunmasında Aracın garantisinin devam ettiğine dair şasi üreticisi tarafından verilmesi gereken yazı ile imalatçının şasi kamyon üreticisinin onaylı üst yapıcısı olduğununa ilişkin belgelerin en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sağlanmadığı yönündeki itirazen şikâyet dilekçesindeki iddialar yönünden Mahkeme kararının incelenmesi ile  teknik şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olduğu ve isteklilerin kesinleşen ihale dokümanına uygun şekilde tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerektiği açıktır Bu itibarla uyuşmazlığa konu ihaleye ait teknik şartnamede sayılan belgeleri teklif ekinde sunmadığı anlaşılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun söz konusu belgelerin ihale ilanı ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olma niteliği kazanamayacağından bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığına dair Danıştay  kararı
Devamı...

ihalede önemli teklif bileşeninin *olduğu Aşırı Düşük Teklif Sorgulama yazısında yapılacak ilaçlamada kullanılacak ilaçların teknik spektleri miktarı ve uygulama şekli ile kapalı ve açık alanların m2 cinsinden belirlenmediği söz konusu kalemlerin ucu açık ve hesaplanamaz tarzda olduğu ve açıklama yapılmasının mümkün olmadığı dolayısıyla Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması yazısının bu kısım yönünden açık ve net bir şekilde düzenlenmediği dolayısıyla Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması yazısının bu kısım yönünden açık ve net bir şekilde düzenlenmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde bu kısım yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

İdarenin yaklaşık maliyete ilişkin hesabı böyle olmasına karşın yaklaşık maliyet hesaplamasına esas alınan akaryakıt miktar tablosunda Aracın yakıt hesabında belirtildiği şekilde “litre/metre” üzerinden değil “litre/saat” üzerinden yapıldığı dikkate alındığında yaklaşık maliyetin hesaplanmasında bu kısım yönünden açıkça hataya düşüldüğü anlaşılmakta olup aracın saatlik akaryakıt tüketiminin *kg/saat olarak belirlendiği * kg / *kg/lt * litre/saat hesaplamasının yapıldığı anlaşılmış Bu çerçevede, davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında alt ve üst ekipmandan oluşan aracın bir bütün olarak saatlik yakıt tüketim miktarı için öngördüğü * litre yakıt miktarının idarenin hesaplaması gereken yakıt miktarından fazla olup olmadığının da ihalede dikkate alınması gerektiği hk(Danıştay Kararlı 1)
Devamı...

ihale şartnamesinde Gıda Malzemeleri  ‘Dondurulmuş Gıda Grubu bölümünde kullanılacak olan dondurulmuş ürünler arasında ‘dondurulmuş bezelye dondurulmuş taze fasulye ve dondurulmuş milföy hamuru’ ürünlerine yer verildiği ‘Yaş Sebze ve Meyve Grubu’ başlıklı bölümünde ise taze fasulye’ ürününe yer verildiği teknik şartnamenin anılan bölümlerinde davacı şirketin açıklamalarında yer alan ‘bezelye ve milföy hamuru’ ürünlerine rastlanılmadığı bu haliyle davacı şirketin bezelye ve milföy hamuruna ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamanın uygun olmadığı buna karşılık teknik şartnamede dondurulmuş taze fasulye ile taze fasulyenin ayrı ayrı düzenleme altına alındığı örnek menüde hangisinin seçileceği noktasında bir belirleme yapılmadığı bu haliyle davacı şirketin taze fasulye ürününe ilişkin yapmış olduğu açıklamanın uygun olduğu anlaşıldığından dava konusu edilen Kamu İhale Kurulu kararında dondurulmuş bezelye ve dondurulmuş milföy hamuru bakımından hukuka aykırılık taze fasulye bakımından ise hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin İdari Şartname maddesinde belirtilen kriterleri karşılamadığı söz konusu madde içeriğinde belge içerisinde faaliyet konusunun gıda üretimi yapan işletmeler şeklinde belirtilmesi gerektiğinin ifade edildiği ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin belgesinde bu ifadenin yer almadığına ilişkin olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına ilişkin iddianın  İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin birinci ve ikinci kısımlarına ilişkin sunulan açıklamaların mevzuata ve ihale dokümanına uygun olmadığına ilişkin olduğu ve toplam 20 alt başlık halinde ele alındığı Kamu İhale Kurulunca söz konusu itirazen şikayet başvurusu değerlendirilirken şikayetçinin yeterlik değerlendirilmesine yönelik iddia yönünden şikayetçinin iddiası yerinde görülerek davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına ilişkin  şikayetçinin iddiası yerinde görülmüş ancak başvuru sahibinin iddiasına yönelik yapılan değerlendirme sonucunda isteklinin Kanunun 37 maddesine uygun olarak ihalenin ikinci oturumunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve kendisinden 38 maddeye göre açıklama talep edilmemesi gerektiği sonucuna varılarak aşırı düşük açıklamalarının uygun olmadığına yönelik tespitin kararın sonuç kısmına etkili olmadığı sonucuna varılmıştır
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda yer alan ve davacının aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı yönünden yapılan değerlendirmede de iddialar yerinde bulunmuş olup buna rağmen başvuru sahibinin iddiasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda isteklinin ihalenin ikinci oturumunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve kendisinden açıklama talep edilmemesi gerektiği anlaşıldığından aşırı düşük açıklamalarının uygun olmadığına yönelik tespitin kararın sonucuna etkili olmadığı sonucuna ulaşılmış temyize konu Mahkeme kararında ise bu hususa aynen yer verildiği ancak bu iddialar yönünden hüküm kurulmadığı anlaşılmıştır Temyize konu Mahkeme kararında her ne kadar iddia yönünden inceleme yapılmış ise de itirazen şikâyet başvurusunda ele alınan davacının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik iddialar incelenmediğinden İdare Mahkemesi kararında yer alan hükmün eksik olduğu görülmektedir
Devamı...

Uyuşmazlıkta aşırı düşük teklif açıklama talebi kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yakıt tüketimini gösterir belge olarak davacıya ait firma tarafından teklif edilen  araçlar için yetkili servis tarafından düzenlenen belgelerin sunulduğu, anılan belgelerin başlığında da adı geçen firmaların yetkili servis olduklarının belirtildiği, ihalede isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında araçların yakıt tüketimine ilişkin olarak yetkili servislerce onaylı belge sunmaları gerektiği açık olmakla birlikte, yakıt tüketimine yönelik belgeleri düzenleyenlerin yetkili servis olduklarına dair ayrıca bir belge sunacaklarına ilişkin düzenlemenin mevzuatta veya ihale dokümanında veya aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında yer almadığı, nitekim Mahkeme günlü ara kararına davalı idarece verilen cevabın da bu doğrultuda olduğu dolayısıyla araçların yakıt tüketimlerine yönelik olarak sunulan belgeleri onaylayan firmaların yetkili servis olduğuna yönelik belgelendirme yapılmadığından bahisle davacıya ait firma teklifinin reddedilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin olarak alınan dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline dair karar 1
Devamı...

ihale teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği davacı şirket tarafından da bu kapsamda tanzim edilen uyuşmazlığa konu fiyat teklifi ve ekinde aynı tarihli satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, davalı idarece her ne kadar fiyat teklifinin açıklama kısmında satış tutarı tespit tutanağının sayısının (1) olarak belirtilmesine rağmen ekte yer alan satış tutarı tespit tutanağının sayısının olduğu bu sebeple sayı uyumsuzluğunun mevcut olduğu gerekçe gösterilerek davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı değerlendirilmiş ise de davacı şirketin mevzuatla öngörüldüğü şekilde fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunduğu ve tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğruladığı, bir başka deyişle esas yönünden bir bütünlük taşıdığı, söz konusu uyumsuzluğun aşırı düşük teklif açıklamasının reddini gerektirecek ağırlıkta olmadığı, yalnızca sayı itibariyle meydana gelen basit bir uyumsuzluğun söz konusu olduğu dolayısıyla başvuru sahibi dava dışı şirketin iddiasında ve anılan iddianın uygun bulunması yönünde tesis edilen dava konusu kararın belirtilen iddiaya ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

İstekliler tarafından yapılacak aşırı düşük teklif açıklamasına esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu olmasına rağmen, somut uyuşmazlıkta, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazıda bu zorunluluğa uyulmadan İdari Şartname ve Teknik Şartnamede belirtilen tüm malzeme giderlerine yönelik açıklama istenildiği, bir başka ifadeyle İdari Şartname ve Teknik Şartname’de belirtilen malzeme giderlerinden hangilerinin teklifte önemli bileşen olduğu tespiti yapılmadan açıklama istenildiği bu nedenle idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği Bu itibarla, usulüne uygun şekilde yapılmayan aşırı düşük teklif sorgulaması üzerine davacı iş ortaklığı tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik karara karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır [Danıştay)
Devamı...

Aşırı düşük teklif sorgulama yazısında bütün personel giderlerinin değil yalnızca şoför giderlerinin açıklanması istendiği ve şoförlerin de yalnızca standart mavi renkli iş elbisesiyle donatılmaları gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, aşırı düşük teklif açıklamasında şoförlerin elbise giderlerine usulüne uygun olarak yer veren dava dışı firma açıklamasında mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varılmıştır.Bu itibarla, dava konusu işlemin kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır
Devamı...

sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde  araçlarının yakıt giderlerinin açıklanmasına yönelik olarak; ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araç ile 1 adet görüntüleme aracının yakıt giderlerinin hesaplanmasında söz konusu araçların günlük 100 km yol kat edeceği öngörüldüğü kombine kanal temizleme araçlarının ortalama yakıt tüketimlerinin tevsiki için yetkili satıcı ve servis tarafından düzenlenmiş belgenin sunulduğu, belge üzerinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlara ilişkin bilgilerin yer aldığı, kanal görüntüleme aracının ortalama yakıt tüketiminin tevsiki için yetkili satıcı ve servis tarafından düzenlenmiş belgenin sunulduğu, belge üzerinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araca ilişkin bilgilerin yer aldığı, motorin fiyatının tevsiki için EPDK tarafından * tarihinde yayımlanan akaryakıt bayi fiyatı raporunda yer alan KDV dahil *TL/Litre motorin fiyatından yararlanıldığı, KDV hariç * TL/Litre motorin fiyatının hesaplamalara dahil edildiği anlaşılmakla birlikte anılan şirketçe yapılan günlük 100 km mesafe hesabının somut herhangi bir veriye dayandırılmadığı, bu konuda yeterli bir açıklamaya da yer verilmediği görüldüğünden sunulan açıklamaların bu haliyle mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

Aşırı düşük teklif sorgulama yazısında bütün personel giderlerinin değil yalnızca şoför giderlerinin açıklanması istendiği ve şoförlerin de yalnızca standart mavi renkli iş elbisesiyle donatılmaları gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, aşırı düşük teklif açıklamasında şoförlerin elbise giderlerine usulüne uygun olarak yer veren dava dışı Nezirhan İnşaatın açıklamasında mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı
Devamı...

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen hükmüne göre, malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerde, en az iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı, bu kuralın uygulanması bakımından ana öğün menü örnekleri ile ara öğün menü örnekleri arasında bir ayrım yapılmadığı, başka bir deyişle ara öğün menü örneklerinin de ana öğün menüleri gibi en az iki haftalık süreyi kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği kurala bağlandığından, bu kurala aykırı olarak ara öğün menüsünün yalnızca iki örnek olarak hazırlanmasının ihaledeki istekli olabileceklerin teklifini hazırlaması hususunda tereddüte yol açabileceği, sağlıklı teklif verilmesine engel olabileceği ve aşırı düşük açıklamalarının değerlendirilmesinde belirsizliğe sebep olabileceği
Devamı...

İhaledeki aşırı düşük savunmada istekli tarafından onaylanan belgenin sunulduğu ancak söz konusu firmaların araçların yetkili servisi olduğuna yönelik herhangi bir belgelendirme yapılmadığı, belge üzerinde yer alan kaşelerden de yetkili servis olduklarına yönelik bir değerlendirme yapılamaması
Devamı...

kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan teklif fiyatlarının aşırı düşük kabul edilerek, aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama istenmesi gerekirken, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin ihalenin sonuçlandırılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır
Devamı...

davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sigorta maliyet analizinde bir yıllık öngörülen sigorta ve kasko bedelinin, ikinci yıl ve üçüncü yıl bakımından ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek kullanılıp kullanılmadığı ve bu suretle yapılan açıklamanın yeterli ve Kamu İhale Genel Tebliği  maddesine uygun olup olmadığı hususunda davalı idarece yeniden değerlendirme yapılması gerektiği açıktır gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar 
Devamı...

Her ne kadar davacı tarafından kullanılacak yazılımın kendilerine ait olduğu, bu nedenle yazılım maliyetleri bileşenine ait gider öngörülmediği belirtilmekte ise de, kendisi tarafından üretilmiş olsa bile söz konusu yazılımın üretildikten sonra 3 yıl boyunca amortismana tâbi tutulması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklamasında yazılım maliyetine ilişkin bedel öngörülmemesi için yazılımın üretilmesinden itibaren 3 yıl geçtiğini ve dolayısıyla amortisman ömrünü tamamladığını kanıtlayacak bilgi ve belgelerin sunulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir
Devamı...

ifade edilen bir tarifeye ve tarife bedeline ilişkin indirim uygulama, fatura kesme hakkı ve yetkisinin olduğunun kabulü ile telsiz yıllık kullanım ücretinin anılan Kanun ekli ücret tarifesinde gösterilen Bilgi Teknolojileri Kurumuna ait bir gelir kalemi olduğu, ücret tarifesinde belirtilen ücretleri gerektiğinde her bir ücret kalemini yüzde ellisine kadar azaltmaya veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla artırmaya Kurum’un yetkili olduğu, bu minvalde bir ücret kalemine yeniden değerleme oranında artış öngörmesinin isteklilerden beklenemeyeceği gibi, davacının hesaplama hatası iddiasının yerinde olmadığı ve söz konusu fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliğin aşırı düşük teklif açıklama yöntemleri arasında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifine ilişkin öngörülen tüm kriterlere uygun olduğu,
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamalarının Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler maddesinde yer alan açıklamalara uygun olduğu tespiti yapıldıktan sonra ek bir araştırma yapılmasına ve bilgi/belge istenebileceğine yönelik anılan Tebliğde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olup, uygunluk tespiti yapılmasının yeterli olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklanması istenilen kimyasal katkı malzemesi analiz girdisi için sunmuş olduğu fiyat teklifi ve eki Ek-O.5 Maliyet Tespit Tutanağı Teblig maddesinde yer alan açıklamalara uygun olduğu değerlendirildiğinden, uygunluk tespitinden sonra meslek mensubundan bilgi ve belge istenmesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi talep edilmesinin yerinde olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin ikinci iddiası kapsamında yukarıda tespiti yapılan aykırılıklar ve değerlendirmeler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olduğu anlaşılmakla dava konusu kik kararının davacı açısından düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin  kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifin değerlendirilmesi konusunda ise; uyuşmazlık konusu ihale  gerçekleştirilmiş, davacı tarafından çorba yapımında kullanılacak malzemelere ilişkin birim fiyatların tevsiki için kıbrıs ticaret Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği birim fiyatlar kullanılarak aşırı düşük savunma açıklaması yapabilirmi
Devamı...

davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının yapıldığı ve ihaleyi gerçekleştiren idarenin aktif yüklenicisi olunması nedeniyle maliyetinin olmadığının her bir iddiaya ilişkin ayrı ayrı belirtildiği, aksi durumda maliyeti olmamasına rağmen yüklenici tarafından gerçekte yapılmayan bir giderin yükleniciye ödenmesi sonucu doğuracağı, dolayısıyla kamu zararı ortaya çıkacağı ve maliyet olarak belirtilen meblağın ihaleyi gerçekleştirilen idareden yersiz yere tahsil edileceği, kaldı kidavacı şirketin  Demo alanı hazırlamasına gerek olmadığının  tutanakta belirtildiği de dikkate alındığında söz konusu iddialara ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklamasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığından yukarıda belirtilen gerekçeye istinaden Ltd. Şirketi’nin söz konusu iddiasının yerinde görülmesi hukuka uygun değildir
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklaması istenilen is kalemlerinden fiyat teklifi ile açıklanan 18 is kaleminden 14’ünün ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz sermaye şirketinden aldığı fiyat teklifi ile açıklama yapmasında herhangi bir engel bulunmadığı sonucuna varılmakla aksi kabulden hareketle düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin olarak tesis edilen davaya konu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı idari şartname şartları kapsamında irtibatın sağlanması amacıyla kullanılacak hususlarına ilişkin kısmının iptali hk
Devamı...

aşırı düşük teklif belirlenmesinde kullanılan sınır değer formülü için esas alınması gereken tutarın yaklaşık maliyetin %60’ı ile yaklaşık maliyetin %100’ü arasında kalan teklifler üzerinden hesaplanan sınır değer tutarı olduğu, bir teklifin yaklaşık maliyetinin %60’ının altında olması halinde söz konusu teklif sınır değer hesabına katılmamakla birlikte hesaplanan sınır değer tutarı altında olması halinde aşırı düşük teklif olarak değerlendirilebilecektir
Devamı...

davacı şirket tarafından analizlerde motorin girdisine yönelik yapılan açıklamaların yeterli olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin mazot girdisi için ihale tarihi itibarıyla * ilinde geçerli olan akaryakıt bayi fiyatını esas alması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, bu kısmı yönünden davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet görülmemiştir
Devamı...

Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında birinci grupta yer alan  Çim Biçme Traktörü, Sırtta Taşınır Üfleme ve Emme Makinesi, Çit Kesme Makinesi, Benzinli Kırıcı Delici, Çim Havalandırma Makinesi ve Toprak Delme Makinesi” maliyetlerini tevsik için, alınan fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifi ekinde, çalıştırılacak makinelerin yakıt türü ve saatlik yakıt tüketimini gösteren kataloglara yer verildiği, bu belgelerin de Şti. tarafından kaşelenerek imzalandığı, yine açıklama dosyası kapsamında sunulan *marka ürünlerin yetkili satıcısı ve distribütörü olduğuna ilişkin belgenin de sunulduğu görülmüştür
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamada 30 adet kep ve iş elbisesine ilişkin giyecek giderinin eksik belirtilerek yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak açıklama yapılmadığı
Devamı...

üzerinde sigorta şirketinden iki yetkilinin imzasının ve kaşesinin bulunduğu bir fiyat teklifi sunulduğu
Devamı...

idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyette kar oranının ne kadar olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediğinden, aşırı düşük tekliflerin belirlenebilmesi için ihale komisyonu tarafından açıklanan yaklaşık maliyet
Devamı...

teklif edilen bedelin, gerek yaklaşık maliyete, gerekse diğer geçerli teklif fiyatlarının ortalamasına göre aşırı düşük olduğu anlaşılmakla, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu kişi başı giyim bedellerinin hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı
Devamı...

idarenin internet sayfasında yayınlanan ve her zaman ulaşılabilmesi mümkün olan tarifeye ilişkin belge sunmamasının, aşırı düşük teklif açıklamalarının bu sebeple geçersiz sayılmasını gerektirmeyeceği
Devamı...

proforma faturanın düzenlendiği tarih itibariyle adı geçen firmanın ticaret, sanayi veya ilgili meslek odası kaydının bulunup bulunmadığı
Devamı...

işçilik ücretinin hesaplaması için öngördükleri bedellerin olması gereken asgari günlük tutar olan 31,72 TL’ye eşit veya üzeri olan birim fiyatları çarparak bu kalem için toplam bedelleri tespit etmeleri
Devamı...

işçilik ücretinin hesaplaması için öngördükleri bedellerin olması gereken asgari günlük tutar olan 31,72 TL’ye eşit veya üzeri olan birim fiyatları çarparak bu kalem için toplam bedelleri tespit etmeleri
Devamı...