ihale dökümanında paçal pozu tariflerinde trafik işaretleme malzemelerinin serim yapılacak kesimde temini, işaretlemenin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınmasının birim fiyatlara dahil olan masraflar arasında yer aldığı, birim fiyata dahil olmayan herhangi bir masrafın bulunmadığı ve trafik işaretleme malzemelerinin serim yapılacak kesimde temini, işaretlemenin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınmasının karayolu işlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve mevcut durumda ayrı bir girdi olarak belirlenmediği ve idarece ilgili iş kalemlerinin genel giderleri mahiyetinde değerlendirildiği
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, açıklamaya esas olacak herhangi bir önemli teklif bileşeninin belirlenmemesi sebebiyle usulüne uygun gerçekleştirilmiş bir aşırı düşük teklif sorgulama işleminin mevcut olmadığı görülmüş olup, bu durumun da aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve sunulan açıklamaların da objektif kriterlere göre değerlendirilmesi imkânını ortadan kaldırdığı
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nda belirtilen aylık birim satış tutarı  ile ayni yol bedeli olarak belirlenen aylık birim fiyat tutarın birbiriyle uyumlu olmadığı tutanakta belirtilen birim fiyatın servis, personel, kilometre vb. ile ilişkilendirilip hesaplama yapılarak teklif edilen birim fiyata nasıl ulaşıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadığı, dolayısıyla ayni yol bedeline ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının usulüne uygun olarak yapılmamış olduğu
Devamı...

ihalede sunulan aşırı düşük teklif açıklaması maliyet tespit tutanağının (Ek-O.5) üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin dayanağı olarak sunulması durumunda maliyetleri tevsik edici bir belge olarak dikkate alınabileceği, maliyet tespit tutanağının (Ek-O.5) tek başına aşırı düşük teklif açıklamalarındaki maliyetleri açıklayıcı bir belge olarak sayılmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada önemli teklif bileşeni olarak belirlenen amortisman (araç maliyet/kiralama), MTV, sigorta ve kasko giderleri, lastik giderleri, bakım ve onarım ile yedek parça giderlerine dair yalnızca bilgi beyanında bulunulduğu, ancak söz konusu bilgilere ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçların bakım onarım maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifi üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (1) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin, 29+1 koltuklu araçların bakım onarım maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifi üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (2) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ancak fiyat teklifleri ekinde satış tutarı tespit tutanaklarının sunulduğu, dolayısıyla fiyat tekliflerine dayanak teşkil ettiği ifade edilen maliyet tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmadığ
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araç kiralama maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifleri üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (1) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ancak fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, dolayısıyla fiyat tekliflerine dayanak teşkil ettiği ifade edilen maliyet tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmadığı
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulama talebini de içeren yazıda önemli teklif bileşenlerinin alt bileşenleri bulunmakla birlikte idarece açık bir şekilde belirlenmediği
Devamı...

idare tarafından ihalede ilgili isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenleri olarak genel ifadelerle sadece hizmet alımının konusunu oluşturan işlere yer verildiği, söz konusu projelerin hazırlanması ve zemin etüdü işlerinin yapılmasına esas teşkil edecek nitelikteki herhangi bir maliyet bileşeni belirlenmediği, dolayısıyla isteklilerin hangi maliyet bileşenlerini açıklaması gerektiği konusunda açıklık bulunmadığı
Devamı...

Aşırı Düşük Savunmada Akaryakıt gideri için  EPDK tarafından yayımlanan İl bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olmadığına ilişkin hangi tarihte hangi fiyatın kullanıldığına yönelik herhangi bir belgenin bulunmadığı yakıt maliyetinin mevzuata uygun açıklanamadığı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen personel maliyetleri yanısıra “yemeklerin hazırlanması için gerekli işçilik maliyetleri”nin de açıklanması istenildiğinden, anılan istekli tarafından ayrı bir personel maliyetine ilişkin daha açıklama yapıldığı, ancak bu maliyetin teklif fiyatına dahil edilmediği görülmüş olup, bu hususun gerekçe gösterilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

Aşırı düşük savunmasında satış tutarı tespit tutanağının fatura bilgileri tablosunda lastik giderlerine ilişkin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespitinde esas alınan fatura bilgilerinin ve fatura tutarlarının beyan edildiği anlaşılmakla birlikte, tutanağın “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” başlıklı dördüncü bölümünde, yalnızca yevmiye defter kayıt adedine ilişkin bilgiye yer verildiği, ağırlıklı ortalama birim satış tutarına ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve tutar belirtilmediği anlaşıldığından, sunulan fiyat teklifinde beyan edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının dayanağının bulunmadığı ve sunulan açıklamanın bu haliyle kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı
Devamı...

Aşırı düşük savunmada satış tutarı tespit tutanağının fatura bilgileri tablosunda lastik giderlerine ilişkin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespitinde esas alınan fatura bilgilerinin ve fatura tutarlarının beyan edildiği anlaşılmakla birlikte, tutanağın “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” başlıklı dördüncü bölümünde, yalnızca yevmiye defter kayıt adedine ilişkin bilgiye yer verildiği, ağırlıklı ortalama birim satış tutarına ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve tutar belirtilmediği anlaşıldığından, sunulan fiyat teklifinde beyan edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının dayanağının bulunmadığı ve sunulan açıklamanın bu haliyle kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı 
Devamı...

ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırıldığı Kanun hükümleri gereğince idarenin bu konuda takdir yetkisine sahip olduğu ihaleye sunulan teklif bedelleri ile yaklaşık maliyet göz önünde bulundurulduğunda idarenin anılan yetki çerçevesinde teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirmeden ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olduğu
Devamı...

hale üzerinde bırakılan istekli tarafından üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama sunulduğu ve buna dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ise de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 3. kişilerden alınan fiyat teklifleri ve bu fiyat tekliflerinin dayanağı maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) kullanılmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihale teklifine konu aracın yaşına ilişkin olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan amortisman, MTV, zorunlu trafik sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası giderleri bakımından da yapılan açıklamanın doküman düzenlemelerine aykırı nitelikte olduğu anlaşıldığından anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması için verilen süre geçtikten sonra idareye ulaşan belgelerin ise dikkate alınamayacağı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen işçilik giderinin eksik hesaplandığı, lastik giderine ilişkin ise Tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak tevsik edici bilgi veya belge sunulmadığı tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak araçların kilometre başına şehir içi yakıt tüketimi ile çarpılması suretiyle ilgili araçların kilometre başına yakıt tüketim maliyetlerinin bulunduğu, araçlara ilişkin kilometre yakıt tüketim maliyetlerinin, araçların güzergahlarının kilometresi ve toplam sefer sayısı ile çarpılması sonucu araçların Teknik Şartname’de belirlenen güzergâha göre toplam yakıt maliyetlerinin hesaplandığı ve araçlara ait güzergâha göre bulunan yakıt maliyetlerinin toplanması sonucu toplam akaryakıt maliyetinin hesaplandığı, yapılan incelemede anılan istekli tarafından akaryakıt maliyetine ilişkin yapılan kilometre başına hesaplamalarda aritmetik hata bulunduğu, bu sebeple kullanılan veriler doğrultusunda anılan maliyetin eksik hesaplandığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak olarak Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının da sunulduğu, söz konusu tutanaklardan satışlar esas alınarak açıklama yapıldığının anlaşıldığı tutanağın sonunda yer alan fatura bilgileri tablosunda fatura tarihi, fatura seri ve sıra no ile fatura düzenleyenin veya alıcının adı soyadı/ticaret unvanı ve T.C./Vergi kimlik numarası sütunlarının boş bırakıldığı, dolayısıyla faturaların Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında belirtilen 3’üncü geçici vergi beyanname dönemi içerisinde yer alıp almadığının ve anılan tutanakta yer alan ürünlerin ihale dokümanında istenilen özelliklerde olup olmadığının değerlendirilemeyeceği, tüm bu tespitler neticesinde isteklinin 3’üncü kısma ilişkin olan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede idarece aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olacak önemli teklif bileşenlerinin neler olduğunun belirtilmediği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin araç maliyetine ilişkin aldığı fiyat teklifinde ve ekinde sunulan tutanakta belirtilen rakamların biriminde uyumsuzluk olması nedeniyle uygun olmadığı
Devamı...

Aşırı düşük savunma için alınan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden ve fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenmiş tutanakların fiyat tekliflerinin ekinde sunulmadığı görülmüş, söz konusu fiyat tekliflerinin bu haliyle geçerli bir tevsik yöntemi olmadığı ve bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

Aşırı Düşük savunmalarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için, bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm iş kalemleriin yer aldığı fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından mevzuatta öngörülen gerekli ibarenin yer almadığı, dolayısıyla fiyat teklifinin satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak düzenlenmediği ve mevzuatta yer alan gerekli şartları sağlamadığı, ayrıca satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) açıklama istenen iş kalemlerinin tamamının fiyatının yer almadığı ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

ihale Dokümanda araçlara ait bakım onarım başlıklı bölümde “Aracın periyodik trafik muayenesi, sigorta vb. yasal işlemleri ile bir yıllık mutat bakım ve onarımları zamanında yapılmış olacaktır şeklinde yıllık mutat bakım ve onarımların yapılacağının belirtiği istekli tarafından sadece yağ bakımını açıkladıklarının belirtildiği ayrıca Tebliğ maddesine uygun olarak fiyat teklifinin ve eki tutanakların sunulmadığı yapılan açıklamaların bu haliyle uygun olmadığı 
Devamı...

ihalede istekliye ait olduğu belirtilen araçlar arasında farklı marka ve model araçların bulunduğu kiralanması öngörülen araçların tamamının aynı marka ve modelde olduğunun ortaya konulamadığı acentelerce düzenlendiği anlaşılan kasko poliçesine ilişkin sigorta şirketinin genel veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısı da bulunmadığından sigorta ve kasko giderine ilişkin açıklamanın uygun olmadığ
Devamı...

mal alımı ihalelerine yönelik olarak ihaleye verilen tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle kıyaslanmak suretiyle, hangisinin veya hangilerinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tüm araçların temin edilmesine yönelik sunulan fiyat teklifinde Kamu İhale Tebliği’nde yer alan açıklamalar gereği yazılması gereken ibarede satış tutarı tespit tutanağının tarih bilgisine yer verilmediği  fiyat teklifine dayanak teşkil eden ve fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenmesi gereken satış tutarı tespit tutanağının fiyat teklifinin ekinde sunulmadığı görüldüğünden söz konusu fiyat teklifinin bu haliyle Tebliğ açıklamaları uyarınca geçerli bir tevsik yöntemi olamayacağı ve anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede tekliflerin değerlendirmesine ilişkin olarak, işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, tekliflerin buna göre verilmesi ve buna göre değerlendirileceğine ilişkin de bir düzenleme yer almadığı ve tekliflerin değerlendirilmesinde teklif içeriğinin ayrıştırılmasına gidilmeyeceği, bu tür ayrıştırmanın ancak teklifin aşırı düşük teklif açıklamasına konu edilebileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin 696 sayılı KHK hükmüne uygun olmadığı gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

ihalede istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı nitekim ihale dokümanında sürücülerin yol ve yemek maliyetine ilişkin bir düzenleme bulunmamasına rağmen idare tarafından söz konusu maliyetin de açıklanması istenildiği ve istekliler tarafından farklı farklı açıklamalarda bulunulması
Devamı...

ihaleye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında kullanılacak aracın akaryakıt tüketimine, akaryakıt fiyatının ne kadar öngörüldüğüne ve akaryakıt giderinin nasıl hesaplandığına ilişkin bir belgenin bulunmadığı, bununla birlikte ilgili belgelerden yakıt dahil araç gideri için fiyat teklifi alındığının anlaşıldığı, söz konusu fiyat teklifi kapsamında birden fazla gider kaleminin bulunduğu, ayrıca ilgili fiyat teklifi ve eki tutanağın ikinci ikinci iddia kapsamındaki değerlendirmelerle uygun olmadığının anlaşıldığı, bu sebeple söz konusu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen akaryakıt giderine yönelik tevsik işleminin ihale mevzuatına uygun bir belgelendirme olarak kabul edilemeyeceği
Devamı...

ihalede şantiye şefi elektrik mühendisi için net asgari ücretin 2 katı ücretin öngörüldüğü, bir işçinin işverene olan maliyetini ifade eden tutar brüt asgari ücret olmakla birlikte, ilgili tutarın ihale tarihindeki asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, dolayısıyla elektrik mühendisi için belirlenen maliyetin ihale mevzuatına aykırı olmadığı, ancak montaj ve yer işçisi gideri için fiyat teklifi alındığının anlaşıldığı, ilgili fiyat teklifi kapsamında birden fazla gider kaleminin bulunduğu, ayrıca ilgili fiyat teklifi ve eki tutanağın ikinci ikinci iddia kapsamındaki değerlendirmelerle uygun olmadığının anlaşıldığı, bu sebeple söz konusu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen işçilik giderine yönelik tevsik işleminin ihale mevzuatına uygun bir belgelendirme olarak kabul edilemeyeceği 
Devamı...

Aşırı düşükte  istekli tarafından sunulan Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında bahse konu girdilerin ağırlıklı ortalama birim maliyet/satış tutarının tespitinde esas alınan; “faturaya konu malın veya işin nevi” başlıklı sütunda ürüne yer verildiği fakat “fatura tarihi, fatura seri ve sıra no., faturayı düzenleyenin veya alıcının adı ve soyadı/ ticaret unvanı ve T.C. / vergi kimlik no.su” sütunlarının boş bırakıldığı, dolayısıyla faturaların Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (Ek-O.7)’ de belirtilen 3.geçici vergi beyanname dönemi içerisinde yer alıp almadığının ve anılan tutanakta yer alan ürünlerin ihale dokümanında istenilen özelliklerde olup olmadığının değerlendirilemeyeceği, tüm bu tespitler neticesinde isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi 
Devamı...

Malzemeli Yemek ihale Sunumu Hesap Cetveli’nde (EK-H.4) “Diyet Zeytin” girdisinin Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (Ek-O.7) ile açıklandığı ifadesi yer almakla beraber, söz konusu girdiye ilişkin anılan tutanakta herhangi bir fatura bilgisinin yer almadığı tespit edilmesi
Devamı...

Aşırı düşükte istenilen önemli teklif bileşeni olarak ulusal bayram günleri ve genel tatil çalışması dahil işçilik gideri ile Teknik Şartnamede nitelikleri belirtilen 1 adet çift kabin pikap arazi aracına ait kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigorta giderlerinin belirlendiği, söz konusu istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında Tebliğ maddesine aykırı herhangi bir durum tespit edilmediği
Devamı...

İdarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirlenen önemli teklif bileşenlerinin amortisman, kiralama, akaryakıt ve işçilik ücreti olarak belirlendiği, bu kapsamda açıklama sunulması gereken gider kalemlerini belirlemenin idare takdirinde olduğu
Devamı...

İhale Teknik Şartnamesinde Bu iş bünyesinde çalıştırılmak üzere yüklenici 2006 model veya üzeri olmak şartı ile en az 2 adet asgari 13 tonluk ve en az 4 adet asgari 5 tonluk taşıma kapasiteli kamyon cinsi aracı iş süresince hazır bulunduracaktır düzenlemesi yer almakta olup buradan hareketle anılan istekli tarafından sunulan araç ruhsatlarında yer alan “net ağırlık” ve “azami yüklü ağırlığı” bilgileri dikkate alınarak, araçların taşıma kapasitelerine yönelik inceleme yapıldığında 4 aracın sahip olduğu taşıma kapasitelerinin yukarıda aktarılan doküman düzenlemesinde belirlenen asgari sınırların altında kaldığı, dolayısıyla bahse konu araçların Teknik Şartname’de belirlenen kriterlere uygun olmadığı
Devamı...

ihale cetvelinde akaryakıt gideri hesabının istekli tarafından öngörülen akaryakıt sarfiyat verileri dikkate alınarak yapıldığı görülmekle birlikte, bu akaryakıt sarfiyat verilerinin ne şekilde hesaplandığına dayanak olacak herhangi bir belgenin sunulmadığı, ayrıca anılan istekli tarafından sunulan EPDK tarafından yayımlanan akaryakıt fiyatlarına ilişkin rapor tarihinin ihale tarihine denk düştüğü Tebliğde yer alan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.” ifadesinden anlaşıldığı üzere söz konusu fiyatların ilan tarihi ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması gerekirken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bahse konu raporun ihale tarihi ile aynı tarihe sahip olduğu, dolayısıyla akaryakıt giderine ilişkin teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak 6 araca ilişkin araç sigorta gideri maliyet cetveli ve eki sigorta acentelerinden alınan poliçelerin sunulduğu görülmüştür. Ancak yukarıda aktarılan mevzuat açıklaması gereği ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının poliçelere eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği halde, sunulan poliçelerin bu gerekliliği sağlamadığı, buna ek olarak anılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçlardan dördüne ait sigorta poliçelerinin bitiş tarihlerinin işin süresinin tamamını kapsamadığı görüldüğünden sigorta maliyetine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

İhale konusu işte çalıştırılacak araçların motorlu taşıtlar vergisi (MTV) maliyetine ilişkin olarak; TÜRMOB internet sitesinde yer aldığı anlaşılan MTV Hesaplama ekranı üzerinden yıllık tutarları gösteren internet sitesi çıktılarının ek olarak sunulduğu, 1-6 yaş aralığında ve azami toplam ağırlığı 3501-5000 kilograma kadar olan kamyonet/kamyon/çekici için belirlenen * yılı yıllık MTV tutarının * yaş aralığında ve azami toplam ağırlığı 3501-5000 kilograma kadar olan kamyonet/kamyon/çekici için * yaş aralığında ve azami toplam ağırlığı 10.001-20.000 kilograma kadar olan kamyonet/kamyon/çekici için *TL olarak dikkate alındığı görülmekle birlikte aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan altı araçtan beş tanesinin ruhsatlarında yer alan azami yüklü ağırlıklarıyla, MTV çıktılarında yer alan azami toplam ağırlığın uyumsuz olduğu hk
Devamı...

Aşırı düşükte Ek-O.7 numaralı tutanağın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği buna göre ihale tarihinin 02.10.2023 olduğu dikkate alındığında, söz konusu tutanakların * yılı Nisan-Mayıs-Haziran (2. Dönem) Temmuz-Ağustos-Eylül (3. Dönem) dönemine ilişkin olabileceği, söz konusu istekli tarafından sunulan tutanaklarda geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak * yılı “2.Dönemi” ibaresine yer verildiği, ayrıca fatura bilgileri kısmında fatura tarihlerine ve faturalara ilişkin bilgilere yer verildiği, söz konusu tutanakların  Tebliğe uygun şekilde düzenlenmiş olduğu görülmüş olup, bahsi geçen ürünler için yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu 
Devamı...

Aşırı düşük savunmada alınan fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesinin gerektiği
Devamı...

ihale aşırı düşük savunmasında akaryakıt girdisine ilişkin olarak ihale konusu işte toplam yapılacak mesafe bilgisinin ihale dokümanında belirtilen mesafelerle uyumlu olduğu görülmüş olmakla birlikte EPDK tarafından yayımlanan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporun ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması gerekirken ihale tarihinden sonra alınan fiyatın baz alındığı, akaryakıt sarfiyatını gösteren belgelerin yetkili servislerce düzenlenmediği hk
Devamı...

Aşırı Düşükte  araçların tek tip olmadığı, bu araçların marka ve model yılı olarak birbirinden farklılık gösterdiği, bu haliyle yalnızca tek bir marka ve model araç üzerinden belirlenen akaryakıt, trafik sigortası, ferdi kaza sigortası, amortisman  maliyetlerinin diğer araçlara ilişkin akaryakıt, trafik sigortası, ferdi kaza sigortası, amortisman  maliyetleriyle aynı olamayacağından, söz konusu araçlara ilişkin yukarıda sayılan maliyet girdilerinin tevsik edilmemiş olduğu anlaşılmış, ayrıca 27 kişilik  minibüsler için ihale dokümanında belirlenen sayının 8 olduğu, ancak istekli tarafından bu kapsamda yalnızca 7 adet araca ilişkin ruhsat örneği sunulduğu görülmüş, söz konusu açıklamanın bu yönüyle de eksik olduğu hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada  lastik giderine ilişkin olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağında yasal defter tasdik bilgilerine ilişkin ilk tabloda envanter defterinin tasdik tarihinin “*” olarak belirtildiği anılan maddede yer alan 2. tabloda envanter defterinin onay tarihinin günümüzden daha sonraki bir tarih olan * olarak belirtildiği söz konusu tablolarda ilgili geçici vergi beyanname dönemlerinin 202*/4 olarak belirtilmesine rağmen, fatura bilgileri tablosunda yer verilen ikinci faturanın tarihinin * olduğu ve söz konusu dönem bilgisi ile uyumsuzluk olması
Devamı...

 aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında belirtilen araç giderinden neyin kastedildiğinin net ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği, ilgili yazıda sadece araç giderlerinin yazılmasının aracın hangi maliyet kaleminin açıklanması gerektiği hususunda istekliyi tereddüde düşüreceği, bu şekilde yapılan sorgulama sonucu istekli tarafından sunulan açıklamaların denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı
Devamı...

Girdi fiyatlarında değişkenlikler olduğu İdari Şartnameye girdi fiyatları ile alakalı fiyat farkının eklenmesi gerektiği iddası
Devamı...

aşırı düşük Ek-O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, tutanağın “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” kısmında yer alan yurt içi satışlar kısmında hesaba kayıtlı olan ürün adının yazılmaması maliyetin belgelendirilmesi için kullanılamayacağı
Devamı...

yüklenici tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak personelin yol giderinin sadece servis ile sağlanmasına ilişkin bir sınırlama getirilmediği, yüklenici tarafından bu giderin otobüs kartı, brüt yol ücreti vb. şekilde de karşılanabileceği,    açıklanan nedenlerle bahse konu hususun tekliflerin sağlıklı oluşturulması bakımından engel teşkil etmediği hk
Devamı...