İhale Teknik Şartnamesinde Bu iş bünyesinde çalıştırılmak üzere yüklenici 2006 model veya üzeri olmak şartı ile en az 2 adet asgari 13 tonluk ve en az 4 adet asgari 5 tonluk taşıma kapasiteli kamyon cinsi aracı iş süresince hazır bulunduracaktır düzenlemesi yer almakta olup buradan hareketle anılan istekli tarafından sunulan araç ruhsatlarında yer alan “net ağırlık” ve “azami yüklü ağırlığı” bilgileri dikkate alınarak, araçların taşıma kapasitelerine yönelik inceleme yapıldığında 4 aracın sahip olduğu taşıma kapasitelerinin yukarıda aktarılan doküman düzenlemesinde belirlenen asgari sınırların altında kaldığı, dolayısıyla bahse konu araçların Teknik Şartname’de belirlenen kriterlere uygun olmadığı
Devamı...

ihale cetvelinde akaryakıt gideri hesabının istekli tarafından öngörülen akaryakıt sarfiyat verileri dikkate alınarak yapıldığı görülmekle birlikte, bu akaryakıt sarfiyat verilerinin ne şekilde hesaplandığına dayanak olacak herhangi bir belgenin sunulmadığı, ayrıca anılan istekli tarafından sunulan EPDK tarafından yayımlanan akaryakıt fiyatlarına ilişkin rapor tarihinin ihale tarihine denk düştüğü Tebliğde yer alan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.” ifadesinden anlaşıldığı üzere söz konusu fiyatların ilan tarihi ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması gerekirken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bahse konu raporun ihale tarihi ile aynı tarihe sahip olduğu, dolayısıyla akaryakıt giderine ilişkin teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak 6 araca ilişkin araç sigorta gideri maliyet cetveli ve eki sigorta acentelerinden alınan poliçelerin sunulduğu görülmüştür. Ancak yukarıda aktarılan mevzuat açıklaması gereği ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının poliçelere eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği halde, sunulan poliçelerin bu gerekliliği sağlamadığı, buna ek olarak anılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçlardan dördüne ait sigorta poliçelerinin bitiş tarihlerinin işin süresinin tamamını kapsamadığı görüldüğünden sigorta maliyetine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

İhale konusu işte çalıştırılacak araçların motorlu taşıtlar vergisi (MTV) maliyetine ilişkin olarak; TÜRMOB internet sitesinde yer aldığı anlaşılan MTV Hesaplama ekranı üzerinden yıllık tutarları gösteren internet sitesi çıktılarının ek olarak sunulduğu, 1-6 yaş aralığında ve azami toplam ağırlığı 3501-5000 kilograma kadar olan kamyonet/kamyon/çekici için belirlenen * yılı yıllık MTV tutarının * yaş aralığında ve azami toplam ağırlığı 3501-5000 kilograma kadar olan kamyonet/kamyon/çekici için * yaş aralığında ve azami toplam ağırlığı 10.001-20.000 kilograma kadar olan kamyonet/kamyon/çekici için *TL olarak dikkate alındığı görülmekle birlikte aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan altı araçtan beş tanesinin ruhsatlarında yer alan azami yüklü ağırlıklarıyla, MTV çıktılarında yer alan azami toplam ağırlığın uyumsuz olduğu hk
Devamı...

Aşırı düşükte Ek-O.7 numaralı tutanağın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği buna göre ihale tarihinin 02.10.2023 olduğu dikkate alındığında, söz konusu tutanakların * yılı Nisan-Mayıs-Haziran (2. Dönem) Temmuz-Ağustos-Eylül (3. Dönem) dönemine ilişkin olabileceği, söz konusu istekli tarafından sunulan tutanaklarda geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak * yılı “2.Dönemi” ibaresine yer verildiği, ayrıca fatura bilgileri kısmında fatura tarihlerine ve faturalara ilişkin bilgilere yer verildiği, söz konusu tutanakların  Tebliğe uygun şekilde düzenlenmiş olduğu görülmüş olup, bahsi geçen ürünler için yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu 
Devamı...

Aşırı düşük savunmada alınan fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesinin gerektiği
Devamı...

ihale aşırı düşük savunmasında akaryakıt girdisine ilişkin olarak ihale konusu işte toplam yapılacak mesafe bilgisinin ihale dokümanında belirtilen mesafelerle uyumlu olduğu görülmüş olmakla birlikte EPDK tarafından yayımlanan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporun ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması gerekirken ihale tarihinden sonra alınan fiyatın baz alındığı, akaryakıt sarfiyatını gösteren belgelerin yetkili servislerce düzenlenmediği hk
Devamı...

Aşırı Düşükte  araçların tek tip olmadığı, bu araçların marka ve model yılı olarak birbirinden farklılık gösterdiği, bu haliyle yalnızca tek bir marka ve model araç üzerinden belirlenen akaryakıt, trafik sigortası, ferdi kaza sigortası, amortisman  maliyetlerinin diğer araçlara ilişkin akaryakıt, trafik sigortası, ferdi kaza sigortası, amortisman  maliyetleriyle aynı olamayacağından, söz konusu araçlara ilişkin yukarıda sayılan maliyet girdilerinin tevsik edilmemiş olduğu anlaşılmış, ayrıca 27 kişilik  minibüsler için ihale dokümanında belirlenen sayının 8 olduğu, ancak istekli tarafından bu kapsamda yalnızca 7 adet araca ilişkin ruhsat örneği sunulduğu görülmüş, söz konusu açıklamanın bu yönüyle de eksik olduğu hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada  lastik giderine ilişkin olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağında yasal defter tasdik bilgilerine ilişkin ilk tabloda envanter defterinin tasdik tarihinin “*” olarak belirtildiği anılan maddede yer alan 2. tabloda envanter defterinin onay tarihinin günümüzden daha sonraki bir tarih olan * olarak belirtildiği söz konusu tablolarda ilgili geçici vergi beyanname dönemlerinin 202*/4 olarak belirtilmesine rağmen, fatura bilgileri tablosunda yer verilen ikinci faturanın tarihinin * olduğu ve söz konusu dönem bilgisi ile uyumsuzluk olması
Devamı...

 aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında belirtilen araç giderinden neyin kastedildiğinin net ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği, ilgili yazıda sadece araç giderlerinin yazılmasının aracın hangi maliyet kaleminin açıklanması gerektiği hususunda istekliyi tereddüde düşüreceği, bu şekilde yapılan sorgulama sonucu istekli tarafından sunulan açıklamaların denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı
Devamı...

Girdi fiyatlarında değişkenlikler olduğu İdari Şartnameye girdi fiyatları ile alakalı fiyat farkının eklenmesi gerektiği iddası
Devamı...

aşırı düşük Ek-O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, tutanağın “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” kısmında yer alan yurt içi satışlar kısmında hesaba kayıtlı olan ürün adının yazılmaması maliyetin belgelendirilmesi için kullanılamayacağı
Devamı...

yüklenici tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak personelin yol giderinin sadece servis ile sağlanmasına ilişkin bir sınırlama getirilmediği, yüklenici tarafından bu giderin otobüs kartı, brüt yol ücreti vb. şekilde de karşılanabileceği,    açıklanan nedenlerle bahse konu hususun tekliflerin sağlıklı oluşturulması bakımından engel teşkil etmediği hk
Devamı...

ihale üzerinde kalan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi ve iddiaya konu ekonomik açıdan en avantajlı üçüncü teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale dokümanı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, belirtilen gerekçeyle anılan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği
Devamı...

ihalelerde aşırı düşük teklif açıklamaları ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen bilgilere ilişkin tevsik edici belgelerin aynı anda talep edilmesi gerektiği, mevcut ihalede idarece hatalı işlem tesis edilmesi sebebiyle tevsik edici belgelerin ve aşırı düşük teklif açıklamalarını sunulmasına ilişkin iki ayrı talebin oluştuğu, bu durumun anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği bu şekilde yapılan sorgulama sonucu istekliler tarafından sunulan açıklamaların denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı hk
Devamı...

ihalede aşırı düşük teklif sınır değerinin, idare tarafından hatalı belirlendiği aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaması gereken isteklilerden teklif açıklaması istenildiği ve teklif açıklamasını idareye sunmayan teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede sunmuş olduğu teklif bedeli, aşırı düşük teklif sınır değerinin üzerinde olmasına rağmen aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan ve teklif açıklamasını sunmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği 
Devamı...

Aşırı düşük savunma için alınan Fiyat tekliflerinin tümünün  ihale ilanından önceki bir tarih olduğu satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.6) görüldüğü tutanakların fiyat tekliflerinin eki ve dayanağı olduğundan bahisle fiyat teklifindeki tarihten sonraki tarihli olamayacağı, bu anlamda sunulan fiyat teklifleri ve tutanaklarının bu yönüyle uygun olmadığı
Devamı...

ihalede Sınır değerin altında teklif bedeli sunmuş isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgu yazılarının Tebliğe uygun olarak hazırlanmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan belgelerin Tebliğde yer alan şekil şartlarını taşımadığı, açıklamanın belgelerden ziyade beyanlara dayandırıldığı, açıklama içerisindeki iş kalemlerinin maliyetlerinin dokümana uygun olarak hesaplanıp belgelendirilmediği
Devamı...

Aşırı düşük kapsamında personel malzeme giderleri maliyetine ilişkin hesaplamalar içeren tablolar sunulduğu ve bu tablolarda yer alan maliyetlerin ayrı bir maliyet icmali tablosunda toplandığı personel maliyetinin KİK işçilik hesaplama modülü ile hesaplandığı, diğer giderlere ilişkin ise herhangi bir tevsik edici belge sunulmadığı iddası
Devamı...

Yeme alım ihalesi Aşırı düşük savunmasında girdilerin birim fiyatlarını tevsik etmek amacıyla malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinde (Ek- H.4) açıklama yöntemine ait satırda EK-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının kullanıldığı belirtilmiş olmakla birlikte anılan istekli tarafından söz konusu tutanağın aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında sunulmaması hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu belgelere dayanak teşkil eden belgelerde yapılan tahrifat nedeniyle geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı 1
Devamı...

 aşırı düşük teklif açıklamasında Sunulan maliyet tablosunda “46 Kişilik Araç km başı Yakıt:5,09 TL+ KDV”, “35 Kişilik Araç km başı Yakıt:3,98 TL+KDV” ve “16 Kişilik Araç km başı Yakıt: 1,91 TL+ KDV” ifadelerine yer verildiği, akaryakıt gideri hesabının ise söz konusu akaryakıt sarfiyat verileri dikkate alınarak yapıldığı görülmekle birlikte, bu akaryakıt sarfiyat verilerinin ne şekilde hesaplandığına dayanak olacak herhangi bir belgenin (katalog, yetkili servisten alınan ortalama akaryakıt sarfiyat veri beyan yazısı vb.) sunulmadığı, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu ihale mevzuatının gösterdiği yöntemlere göre yapması ve hesaplamada kullanılan bilgilerin objektif belgelere dayanması gerektiği, dolayısıyla anılan istekli tarafından sunulan açıklamanın bu yönüyle uygun olmadığı
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Araç edinim giderinin kendi malı araçlara amortisman ayırmak suretiyle hesaplandığı, ancak amortismanın sefer sayısı dikkate alınarak kıst bir şekilde maliyet hesabına dahil edildiği, diğer taraftan araç kasko ve zorunlu mali trafik sigortası giderinin araçlara ait mevcut kasko ve poliçe sigortası üzerinden hesaplandığı, ancak bu maliyetlerin sefer sayısı dikkate alınarak kıst bir şekilde maliyet hesabına aktarıldığı, araçların edinim maliyeti ile kasko ve zorunlu trafik sigortası bedellerine yönelik açıklama istenildiği dikkate alındığında sefer sayısı üzerinden yapılan hesaplamaların bu maliyetleri tevsik edici nitelikte kabul edilemeyeceği 1
Devamı...

Hizmet Alımı ihale Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde belirtilen hüküm uyarınca bahse konu aracın kasko değerinin %2 sınırını aşmaması veya şoför maliyetinin yüksek olmaması şartını sağlamadığı yönündeki hususların incelenmesine dayanak teşkil edecek belgelerin İdari Şartname’nin ilgili maddelerinde yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden, sunulması zorunlu olmayan ve idarece istenilmeyen belgeler üzerinden tekliflerin değerlendirilmesi esnasında bir değerlendirme yapılmasına da imkan bulunmaması
Devamı...

Aşırı düşükte EK formları düzenleyen SMM nin tutanak ekinde meslek mensubuna ait imza beyannamesinin ve faaliyet belgesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerinin tutanakların esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, maliyet/ satış tutarı tespit tutanağının ekindeki faaliyet belgelerinin geçerlilik tarihinin fiyat teklifinin düzenlenme tarihini kapsamamasının meslek mensubunun yetkisinin sona erdiği anlamına gelmeyeceği
Devamı...

İhalede İdarece yeniden yapılacak olan sıralı analiz girdileri listesinde, kamyon amortismanının veya diğer iş makinelerinin amortismanının açıklamaya tabi olması durumunda, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan kamyon sayısının ve/veya iş makinesi sayısının belirtilerek toplam kamyon ve/veya iş makinesi amortismanı miktarının analiz formatında belirtilmesi gerektiği ve Tebliğde yer alan ilgili açıklamaların da dikkate alınması gerektiği 
Devamı...

Aşırı düşük savunmada birim fiyatının tevsiki için “Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı” kullanıldığına ilişkin beyanda bulunulduğu, ancak söz konusu listede beyan edilen tutanakların açıklamalar kapsamında sunulmadığı bu nedenle bahsi geçen ürünlerin maliyetini tevsik edici bir belgeye yer verilmemesi
Devamı...

ihale konusu işin 24 ay süreli araç kiralama hizmeti alımı işi olduğu ve Fiyat farkı maddesinde yer verilen düzenleme doğrultusunda fiyat farkı hesaplanacağı anlaşılmakla beraber  Tebliğde yer verilen açıklamalar doğrultusunda istekliler tarafından motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler için ayrıca bir güncelleme hesabı yapılmasına gerek bulunmadığı trafik sigortası için ayrıca bir açıklamanın yapılmadığı diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından *taşınması için  minibüs için hesaplanan MTV giderinin yıllık *TL olduğu ancak istekli tarafından 2 yıl yerine 4 yıl olarak toplam * TL olarak açıkladığı anlaşılmış olup  işlemin istekli aleyhinde bir durum olduğu anlaşıldığından mevzuata aykırılık oluşturmadığı hk
Devamı...

 ihalede işçilik giderinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği  Teknik Şartname düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamında 7 personelin çalıştırılacağı, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, personel için ulaşımın yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, yemek ücreti için ise herhangi bir belirlemenin yapılmadığı görülmüş firma tarafından sunulan maliyet tablosunda toplam personel maliyetinin *TL olarak belirtildiği, işçilik giderini açıklamak için asgari işçilik maliyetini gösterir EKAP işçilik modülü hesaplama çıktısının sunulduğu, 2023 yılı brüt asgari ücret üzerinden 26 gün çalışma esasına göre, günlük brüt 35 TL nakdi yemek bedeli dahil edilerek yapılan hesaplama ile bir personel için aylık brüt *TL olmak üzere10 ay üzerinden toplam *TL personel maliyeti öngörüldüğü tespit edilmiştir. Ancak işin süresinin 10 ay 15 gün olduğu dikkate alındığında, işçilik maliyeti hesabının eksik yapıldığı anlaşılması
Devamı...

 idare tarafından gönderilen yazı ve eklerinde, söz konusu işlerin ihalelerinde, sınır değerin altındaki tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi sebebiyle yüklenicilerin tekliflerinin detayları noktasında iş kalemlerine ilişkin analizlerin bulunmadığı, yazı ekinde yer verilen hakedişe ilişkin belgelerden, anılan belgeler kapsamında çeşitli bordür ve parke taşı temini ve döşenmesi iş kalemlerinin yer aldığı ancak söz konusu iş kalemlerinde ne kadarlık kısmın malzeme temini ne kadarlık kısmın döşenme işlerine ilişkin olduğuna ilişkin bir bilginin yer almadığı ve yüklenici tarafından söz konusu işlere ilişkin analiz de sunulmadığı dikkate alındığında bahse konu iş kalemlerinde ayrıştırma yapılma imkânı olmaması nedeniyle söz konusu kalemlerin benzer iş kapsamında değerlendirilemeyeceği 
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu şekilde donanım giderine ilişkin sadece beyanla, yazılım giderlerine ilişkin olarak sadece satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) sunulması gibi bir açıklamanın mevzuatta bulunmadığı, söz konusu tutanağının fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bahse konu gider için herhangi bir fiyat teklifinin sunulmadığı, ayrıca anılan tutanakta yer alan geçici vergi beyanname dönemi ile fatura tarihlerinin ihale tarihi itibarıyla son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olmadığı, dolayısıyla yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarında fiyatları tevsik edici belgeler olarak dikkate alınamayacağı, ayrıca söz konusu belgelerin açıklanması istenilen personel maliyetlerine ilişkin tutarları gösterir bir niteliğinin de bulunmadığı, dolayısıyla sunulan belgeler üzerinden maliyetlerin ne şekilde hesaplandığının anlaşılmasının da mümkün olmadığı, mevzuat kapsamındaki açıklama yöntemleri çerçevesinde sunulan belgelerin aşırı düşük teklif açıklamasında tevsik edici belge olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşenleri olan iş süresince çalıştırılacak personele ilişkin mali müşavir tasdikli personel giderlerine, iş süresince yapılacak ulaşım, konaklama, yemek, malzeme, resim, harç ve vergi giderlerine yönelik maliyet açıklaması ve bunlara ilişkin Tebliğide yer alan yöntemler kullanılarak belgelendirme yapılmadığı istekli tarafından sunulan maliyet tablosundaki birim fiyatların işçilik dışındaki diğer önemli teklif bileşenlerini kapsayıp kapsamadığına ilişkin tespit yapılamaması
Devamı...

isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ile gerek görülmesi halinde idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet hesap cetveli ve eklerine ihtiyaç duyulacağının açık olduğu, idare tarafından aktarılan gerekçeler doğrultusunda ihale işlem dosyasının gönderilemediği, idare tarafından belirtilen gerekçelerle ihale işlem dosyasının gönderilemediğinden itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi ve sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, idarece de mevcut koşullar sebebiyle ihale konusu işte sözleşme aşamasına geçilemeyeceğinin bildirildiği ihale sürecinin gelinen aşamada sağlıklı şekilde sonuçlandırılmayacağının anlaşılması ile ihalenin iptali hk
Devamı...

Araç kiralama ihalesinde Araçların yerli muhteva oranının %50’nin altında olmadığı hususlarının belgelendirilmesi için sunulması istenen araç marka, model ve kasko değerini gösterir tablonun İdari Şartname kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, bu aşamada ilgili tabloya dayanarak araçların yerli muhteva oranına yönelik değerlendirme yapılamayacağı, söz konusu değerlendirmenin idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği dolayısıyla Firma teklifinde teklif edilen araçların yerli muhteva oranının %50’nin altında olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihalede sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde, anılan istekli tarafından açıklaması kapsamında istenilen bileşenler için üçüncü kişilerden 4 adet fiyat teklifi alındığı, söz konusu fiyat tekliflerinde meslek mensubuna ilişkin herhangi bir imza kaşe bulunmadığı, Tebliğ’in ilgili maddesinde açıklanan meslek mensubu tarafından yazılması gereken beyanın bulunmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

İhalede teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerin satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi ile tekliflerini açıklayabilecekleri, söz konusu fiyat tekliflerinde ise teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan tarihli satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği, söz konusu Ek-O.6 tutanağının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği hk
Devamı...

ihale komisyonu tarafından sınır değer hesaplaması yapılmasından sonra teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması talep edileceği, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin idarenin takdir yetkisi kapsamında olmak üzere bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği, bu kapsamda idare tarafından “kurulum ve planlama”, “demonstrasyon”, “iş analizi ve yazılım geliştirme”, “entegrasyon” ve “veri analizi ve veri aktarım” kalemleri için açıklama talep edildiği, bu şekilde bir belirleme yapılmasının idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebileceği, ancak, aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısındaki kalemlerin soyut bir şekilde belirlendiği, ilgili ibarelerin hangi teklif bileşeni veya bileşenlerini işaret ettiği hususunda belirsizlik oluşturduğu, bahse konu aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısının bu haliyle, aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması, değerlendirilmesi ve incelenmesini mümkün kılmadığı, anılan nedenlerle ihale komisyonu tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşeni veya bileşenlerinin isteklileri tereddüde düşürmeyecek şekilde belirtilmesi suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği
Devamı...

İhale Genel Tebliğ uyarınca Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunlu iken ve ayrıca fatura bilgileri tablosunda yer verilen fatura tarihleri de 1, 2, 3 ve 4’üncü aylar olarak belirtilmiş iken, anılan tutanağın *geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği ihale tarihinin dikkate alındığında son dönemin *yılının ve bir önceki dönemin yılının geçici vergi beyanname dönemi olduğu anlaşıldığından açıklamanın bu yönden mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasında, araç edinim maliyetleri, kasko gideri, motorlu taşıtlar vergisi gideri, zorunlu mali trafik sigortası gideri ve araç muayene giderlerinin önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği ve istekliden anılan giderler için açıklama sunulmasının istendiği, istekli tarafından sunulan teklif açıklamasında, kasko gideri, motorlu taşıtlar vergisi gideri, zorunlu mali trafik sigortası gideri ve araç muayene giderleri için sunulan bilgi ve belgelerin öngörülen bedelleri tevsik edici nitelikte olduğu ancak araç edinim maliyetleri için öngörülen giderin tevsiki amacıyla sunulan fiyat teklifi ile fiyat teklifinin ekini oluşturan satış tutarı tespit tutanağının uyumlu olmadığı,  anılan tutanağın ağırlıklı ortalama birim satış tutarı kısmında ve fatura bilgileri tablosu kısmında yer verilen tablolarda, tutanağa konu kiralama hizmeti verilen araçlara ve kiralama hizmetinin süresine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmaksızın sadece 1 adet araç kiralanması şeklinde birim fiyatların belirtildiği, tutanak üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda, anılan bedellere konu hizmetlerin içeriğinin ve miktarının anlaşılamadığı, ek olarak, ilgili beyan ifadesinin aksine, fiyat teklifinde yer verilen birim fiyatların, satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olduğu, sonuç olarak anılan satış tutarı tespit tutanağının istekli tarafından sunulan fiyat teklifini tevsik edici nitelikte olmadığı bu sebeple araç edinim maliyetleri için öngörülen giderlerin teklif açıklamasında tevsik edilemediği bu nedenle de anılan isteklinin teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı
Devamı...

yapılan aşırı düşük  açıklamanın yerinde olduğu ve firma kârı olarak * TL öngörüldüğü Önemli teklif bileşenleri arasında yer alan yazılım maliyetinin  alınan fiyat teklifi ve dayanağı olan 2022 yılı 3’üncü geçici vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenen EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı ile açıklandığı, sunulan EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, söz konusu tutanağın “Fatura Bilgileri Tablosu”nda 2022 yılı 3’üncü geçici vergi beyanname dönemi ile birlikte 2022 yılı 1’inci ve 2’nci geçici vergi beyanname dönemlerine ilişkin faturalar da dikkate alınarak ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespit edildiği, yapılan açıklamanın bu haliyle  Tebliğe aykırı olduğu  hk
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına yönelik başvurularda idarece gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulama işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı hususu öncelikli olarak incelenmekte ve idarenin gerçekleştirdiği işlemlerde aykırılık tespiti halinde istekliler tarafından sunulan açıklamalar bakımından iddia konusu diğer hususlar hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmamaktadır. Zira, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerine aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler üzerinden isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ihale sürecinin hatalı olarak devam etmesine neden olduğu hk
Devamı...

 isteklinin hizmet alım ihalesi için vermiş olduğu sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi yazılımları ile HIMMS Seviye 6 akreditasyonu alan hastaneler olduğunu ifade ederek söz konusu gider için bir maliyet öngörmediği ancak Kamu İhale Genel Tebliğ maddesinde teklif bedeli aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin açıklamalarını hangi kural ve yöntemlere göre yapması gerektiğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, dolayısıyla anılan Tebliğ maddesinde yer almayan bu açıklama yönteminin mevzuata uygun bir açıklama olarak kabul edilemeyeceği
Devamı...

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında söz konusu isteklinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği 
Devamı...

 ihalede sadece iki haftalık örnek menü üzerinden açıklama yapması gerektiği, dolayısıyla idare tarafından işin süresinin tamamını kapsar nitelikte aşırı düşük teklif açıklaması istenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, dolayısıyla sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin eşit şartlarda ve aynı menü üzerinden açıklamalarını sunabilmeleri amacıyla idare tarafından iki haftalık örnek menünün açık bir şekilde belirlenerek Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği
Devamı...

ihale İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar  İlde bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez…” şeklindeki açıklamasına uygun olup olmadığı ile ilgili de bir belgelendirme yapılmadığı Sunulan açıklamada yakıt giderine ilişkin ayrı bir bedel/miktar/tutar vb. bilgi bulunmadığından bu haliyle açıklamanın aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili Tebliğ hükümlerine uygunluk denetiminin yapılamayacağı anlaşıldığından, idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen yakıt giderinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından mevzuata uygun olarak açıklanmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Araç bakım giderine ilişkin olarak, araçlar yeni olduğu için sadece 1 araç için 10.000,00 TL, 4 araç için 40.000,00 TL, 2 yıl için 80.000 TL giderin olacağı şeklinde bir hesaplama yapıldığı, açıklamalar ekinde 3.549,99 TL tutarlı bir araç için yapılan bakım işlemlerine ilişkin faturanın sunulduğu ancak bakım maliyetine ilişkin yapılan tevsik işleminin Tebliğe uygun olmadığı anlaşılması
Devamı...

malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtilmesi gerektiği, anılan örnek menü düzenlemesinin isteklilerin tekliflerini oluşturması sürecinde tereddütlere ve belirsizliklere sebebiyet vermemesi ve aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin açıklamalarını işin süresi boyunca kullanılacak yemek çeşitlerinden eşit şartlarda sunması ve sunulan açıklamaların da eşit koşullarda değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmekte, sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunluluğu bulunmadığı  aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kiralama fiyat teklifi alınan şahıs adına düzenlenmiş poliçe sunulduğu, kiralama fiyat teklifi mevzuata uygun şekilde alınmadığından bu bağlamda alınan sigorta poliçesinin de açıklama kapsamında kullanılamayacağı hk
Devamı...