Teknik Şartname maddesinde teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilen personel servisi araçları için idarece istenilen ayni yol giderlerine ilişkin alınan fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu, aynı maddede düzenlenen şartları ve özellikleri düzenlenen ayrıca 24 saat işletmede bulundurulacak olan 1 adet hizmet aracına ilişkin açıklanması idarece istenilen zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti ve araç kasko giderine ilişkin sunulan belgelerin mevzuata uygun olması gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen yazı incelendiğinde, işçilik giderleri, ayni yol giderleri, ayni yemek giderleri, hizmet aracı giderlerinden zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti, araç kasko giderinin idare tarafından önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği görülmüştür. İdare tarafından şikâyete cevap yazısında da belirtildiği üzere istekliler tarafından önemli teklif bileşenlerinin açık ve net olmadığına dair herhangi bir bildirimde bulunmaması
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sözleşmelerin/protokollerin, idarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerine yönelik giderleri açıklamaya esas belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, araç bakım, onarım ve amortisman, akaryakıt, lastik, araç takip ve kamera iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki açıklamalara uygun olmadığı, ayrıca söz konusu istekli tarafından idarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinden personel gideri, zorunlu trafik sigorta gideri ve araç egzoz muayene giderlerine ilişkin bir açıklama veya tevsik edici belge de sunulmadığı görüldüğünden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında idarece hazırlanan standart forma uygun olarak düzenlenen Kasko Değer Tablosunun sunulduğu, ancak söz konusu tabloda belirtilen araçların kasko değerlerinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği  yılın Haziran ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerlerinin değil .. yılı Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerlerinin belirtildiği, bu çerçevede bakıldığında başvuru sahibi istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu araçlara ilişkin teklif edilen aylık kiralama bedelinin .. yılı Haziran ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aştığı anlaşılması
Devamı...

 aşırı düşük tekliflere ve açıklanmasına yönelik usul ve esaslar, teklif edilen birim ve toplam fiyatlar ile açıklamaya konu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin  İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin ekinde yer alan satış tutarı tespit tutanaklarının fatura bilgileri tablosunu içermediği hk
Devamı...

İhalede aşırı düşük teklif açıklaması istemine ilişkin yazıda önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği anlaşıldığından aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuatta yer verilen usule uygun yapılmadığı ve idarece aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenlerinin açıkça ve net olarak belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği 
Devamı...

ihale yaklaşık maliyetinin mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olduğu, anılan iş kaleminin birim fiyat tarifinde her türlü ekip ve ekipmanın temini ve bekletme masraflarının birim fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, idarelerin ihtiyacını belirlemede yetki ve sorumluluğunun bulunduğu dolayısıyla özel iş kalemi/analiz girdisi niteliğinde olan “damperli kamyon 290 hp gücünde” girdisinde belirlenecek yakıt tüketiminin 120 HP gücündeki kamyonla aynı olmasının beklenemeyeceği
Devamı...

aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmasına karşın idare tarafından teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliye gönderdiği aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazıda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerinin belirtmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının ihale dokümanında yer alan teklif bileşenleri içerisinden önemli teklif bileşenlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmek suretiyle yeniden yapılması gerektiği
Devamı...

Aşırı düşük savunmada  düzenlenmiş poliçe, anılan poliçeye ilişkin teyit belgesi firma tarafından düzenlenmiş “Sigorta fiyat teklifi” başlıklı fiyat teklifine ilişkin fiyat tevsiki amacı taşıyacak bir teyit belgesinin de aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmaması
Devamı...

idarece aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, açıklamaya esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi suretiyle teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklama istenilmesi gerektiği
Devamı...

idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen personel maliyeti kapsamında açıklanması gereken rehber personelin işçilik maliyetine ilişkin olarak herhangi bir açıklamanın sunulmadığı
Devamı...

Aşırı düşük savunmada için alınan fiyat teklifinin yabancı para birimi üzerinden alındığı USD ve TL karşılığına yer verilmediği, alınan fiyat teklifinin ürünlere yönelik olduğu söz konusu fiyat teklifine mevzuat gereği meslek mensubu tarafından yer verilmesi gereken ibarenin yazılmadığı 3.ncü kişiden alınması öngörülen radyografik hizmet alımına ilişkin Teknik Şartnamede yer verilen testi gerçekleştirecek personele ya da test hizmetine ilişkin herhangi bir fiyat teklifinin açıklama kapsamında sunulmaması hk
Devamı...

tek bir dilekçe ile ihalede birden fazla kısma ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı ve her iki kısım için tevsik edici belgelerin ayrı olarak sunulması gerektiğine yönelik kısıtlayıcı bir düzenlemenin bulunmadığı idare tarafından anılan isteklinin ihalenin 2’nci kısmına sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerekirken salt tek dilekçe ile iki kısma ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede idare tarafından isteklinin ihalenin 2’nci kısmına sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerekirken salt tek dilekçe ile iki kısma ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

aşırı düşük teklife ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmasına karşın idare tarafından teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliye gönderdiği aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazıda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenleri belirtmediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının ihale dokümanında yer alan teklif bileşenleri içerisinden önemli teklif bileşenlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmek suretiyle yeniden yapılması gerektiği
Devamı...

Araç kiralama bedellerine ilişkin alınan fiyat teklifleri ve tutanaklar incelendiğinde meslek mensubu tarafından yazılan ilgili ibarede, fiyat tekliflerinin dayanağı olan tutanakların tarih ve sayı bilgisinin yer almadığı, söz konusu tutanaklarda, geçici vergi beyanname dönemi ve yasal defter tasdikine ilişkin bilgilerin bulunmadığı, anılan tutanaklarda tarih ve sayı bilgisinin yer almadığı, tutanakta toplam birim maliyet tutarına ilişkin kısmın boş bırakıldığı, toplam birim maliyetin tespitinde esas alınan fatura bilgilerinin bulunmadığı,
Devamı...

Aşırı düşükte araçlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi giderlerinin, ihale konusu işte çalıştırılacak araç tipleri ve toplam araç sayısına göre işin süresi boyunca iki yılın ilk ve ikinci yarısını kapsar biçimde hesaplandığı, MTV giderinin tevsiki için Vergi Dairesi çıktılarının sunulduğu, ancak ihalenin süresi göz önünde bulundurulduğunda yukarıda belirtilen tebliğ açıklaması uyarınca ücretlerde bir artışın öngörüldüğüne (güncelleme yapıldığına) dair herhangi bir bilgiye yer verilmemesi hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmasında Araç takip sistemi giderine ilişkin *firmasının internet satış sayfasından alınan bir fiyatın beyan edildiği, bu hususta başkaca bir tevsik edici belgeye (fatura, fiyat teklifi vb.) yer verilmediği söz konusu tutarın ve belgenin fatura olarak kabulünden hareketle satış tutarı tespit tutanağında da belirtildiği, açıklamanın bu haliyle mevzuatın öngördüğü koşulları taşımadığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği bu şekilde yapılan sorgulama sonucu istekliler tarafından sunulan açıklamaların denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı, hangi unsurların önemli teklif bileşeni olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ancak önemli teklif bileşeni belirlenmeksizin açıklama istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı Tebliğ uyarınca idare tarafından, teklif fiyata dahil olan giderler ile yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen hizmetler göz önünde bulundurulmak suretiyle teklifte önemli olan bileşenlerin tespit edilmesi ve teklifleri sınır değerin altında bulunan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklama istenilmesi gerektiği 
Devamı...

Aşırı düşük savunmada araçların bakım onarım ve lastik giderlerinin tevsiki amacıyla, araçların marka, model, motor gücü vs gibi ayırt edici ayırt edici özelliklerine yer verilmeksizin sunulan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği hk
Devamı...

aşırı düşükte Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması.” konulu yazının usulüne uygun şekilde yeniden oluşturularak tebliğ edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi 
Devamı...

Aşırı düşükte Bakım ve onarım giderini tevsik etmek üzere düzenlenen 2 ayrı fiyat teklifi ile *marka araçlar için  2 ayrı fiyat teklifin sunulduğu, fiyat tekliflerinde her bir gider kaleminin ayrı ayrı birim fiyatları yazılarak gösterildiği, sunulan 4 fiyat teklifinin üzerinde de yazılması zorunlu ibareye yer verilerek ilgili SMMM tarafından imzalanarak kaşe ve mühür basıldığı, eklerinde SMMM tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen Satış Tutarı Tespit Tutanaklarına (Ek-O.6), fiyat teklifini düzenleyen firmanın imza sirkülerine ait Gazete ve belgeyi onaylayan SMMM’lerin faaliyet belgelerine yer verildiği tespit edilmiş olup anılan isteklinin bakım ve onarım giderine ilişkin açıklamasının uygun olduğu hk
Devamı...

ihale teklif sınırı değerin altında olan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı esas alınarak sağlıklı bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı, doküman düzenlemelerine göre işin kapsamında teklifi oluşturan farklı gider kalemlerinin bulunduğu, bu itibarla idarece teklifte önemli kabul edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek teklifi sınır değerin altında olan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği
Devamı...

Aşırı düşükte sunulan Trafik sigortası giderine ilişkin  sunulan poliçelerin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi *olduğu ve * araç ile * araç için düzenlendiği poliçelerde sigorta acentesine ait imza ve kaşenin yer aldığı ancak istekli tarafından sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği ayrıca işin süresi dikkate alındığında sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması gerekirken istekli tarafından bu yönde herhangi bir hesaplamaya yer verilmediği anlaşıldığından trafik sigortası giderine ilişkin olarak yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında hizmetin ifa edileceği bina giderlerinin yapılmış olan kira sözleşmeleri ile tevsik edildiği Tebliğde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasında kullanılacak yöntemlerin belirtildiği, kira sözleşmeleri sunulması suretiyle tevsik edilen yöntemin bahsi geçen yöntemler arasında yer almadığı Tebliğ yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığı durumlarda gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabileceği ancak bina giderlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanabileceği, dolayısıyla kira sözleşmeleri sunulması suretiyle tevsik edilen yöntemin mevzuata uygun olmaması ile aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi
Devamı...

ihale komisyonu kararında “araç kasko değer listesinde araç sınıfına sunmuş olduğu araçların teknik şartnamede istenilen özellikleri karşılamadığı ve değerlendirme dışı bırakılmıştır ifadesine yer verilerek anılan isteklinin teklifinde yer alan araçların teknik özelliklerinin uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı mevcut doküman düzenlemeleri ile anılan araçların teknik özelliklerinin uygunluğunun sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin idarenin belirlemiş olduğu bu gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede kasko değeri bulunmayan araçlar için teklif edilen fiyatın ihale dokümanına uygunluk yönünden değerlendirmesinin yapılamayacağı teklif edilen araçların marka ve modelinin * yılına ait motorlu kara taşıtları kasko değeri olan araçlar olması gerektiği, isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanında belirlenen kurallara uygun verilmesi noktasında sorumlulukları bulunduğu Bu sebeple ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihaleye verilen götürü bedel teklif mektubunda hangi kısma ne kadar teklif verdiğinin net olmaması gerekçesiyle anılan istekliye ait teklifin geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği bu kapsamda anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesine gerek bulunmadığı
Devamı...

İhalenin üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin satırında belirtilen araçlar için aylık teklif edilen birim fiyatların taşıtın Sigorta tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aştığı, yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin araçların kasko değerinin %2’sini geçen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlemeleri gereğince anılan isteklinin teklifinin söz konusu kısımda değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

 ihale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, idarenin tespit ettiği sınır değere göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonu; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, ayrıca bir isteklinin teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki Tebliğ’de öngörülen yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edileceği, hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle tekliflerin reddedilemeyeceği
Devamı...

Yemek alım ihalesi aşırı düşük savunmasında istekli tarafından sunulan açıklamada fire paylarına ilişkin bir açıklamanın bulunmaması nedeni ile ihaleden elenmesi
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklama kapsamında yer alan *girdisi için 0,95 TL birim fiyat öngörüldüğü söz konusu birim fiyatın tevsiki için * Ticaret Borsası’nın * tarihleri arasında geçerli bülteninin kullanıldığı bununla birlikte istekli tarafından sunulan söz konusu bülteninin yine istekli tarafından belirtilen sayfasında bal girdisi için belirlenmiş en düşük birim fiyatın * TL olduğu görülmüş nitekim söz konusu bültenin tamamı incelendiğinde  ilgili bültende aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bal girdisi için öngörülen 0,95 TL birim fiyatın yer almadığı görülmüş, bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının geçerli olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların *yılı * ayına ait MTV listesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulmadığı ve teklif edilen aylık kira bedelinin araçların kasko bedelinin %2’sinin üzerinde olduğu iddia ediliyor olsa da İdari Şartnamede yeterlik kriteri niteliğinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmesi
Devamı...

idare tarafından aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak iki haftalık örnek kahvaltı menüsünün sağlıklı bir şekilde oluşturulmadığı, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında örnek kahvaltı menülerinde yer alan 20 çeşit kahvaltı malzemesinden 8 adedini seçme noktasında farklı tercihlerde bulunulabileceği, dolayısıyla mevcut düzenlemenin aşırı düşük tekliflerin eşit şartlarda açıklanmasına ve değerlendirilmesine engelleyici nitelikte olduğu 
Devamı...

aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak iki haftalık örnek kahvaltı menüsünün sağlıklı bir şekilde oluşturulmadığı, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında örnek kahvaltı menülerinde yer alan 20 çeşit kahvaltı malzemesinden 8 adedini seçme noktasında farklı tercihlerde bulunulabileceği, dolayısıyla mevcut düzenlemenin aşırı düşük tekliflerin eşit şartlarda açıklanmasına ve değerlendirilmesine engelleyici nitelikte olduğu
Devamı...

idarenin istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Ek-O.7 tutanağının anılan gerekçeler çerçevesinde usulüne uygun olmadığı yönündeki değerlendirmesinin yerinde olmadığı hk
Devamı...

İhalede yaklaşık maliyet bileşenlerinden olan örneğin Staj Konaklama,Yolluk, Gidiş ve Diğer Giderler” iş kalemi tutarının yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak % 1,44’lük kısmını oluşturduğu, söz konusu iş kalemi içerisinde konaklama, yolluk ve diğer giderler şeklinde birçok maliyet unsurunun yer aldığı iş kalemi tutarının yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak % 0,37’lik kısmını oluşturduğu oranların diğer iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki oranlarına göre az olduğu dikkate alındığında idarece somut bir belirleme yapılmaksızın birim fiyat teklif cetvelindeki tüm iş kalemlerine yönelik aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin aktarılan mevzuat düzenlemelerinin amacına uygun olmayacağı ve bu haliyle sağlıklı aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı gibi sunulan açıklamaların sağlıklı değerlendirilemeyeceği
Devamı...

İhalede önemli teklif bileşeni olarak belirlenen “bakım-onarım” giderine ilişkin olarak, Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemeleri uyarınca, 2 adet manuel binek araçlardan bir tanesinin yıllık 30000 km diğerinin yıllık 45000 km mesafe kat edeceği söz konusu gidere ilişkin yapılan açıklamada “…her otomobil için 10.000 km’de 1 periyodik bakım ve onarım hizmeti öngörülmüştür. 2 adet otomobilden biri için 5 periyodik bakım ve onarım hizmeti, diğeri otomobil için ise 8 adet periyodik bakım ve onarım hizmeti öngörülmüş ancak yapılan incelemede toplamda 60.000 km yol kat edecek olan araç için 50.000’inci km yapılması öngörülen periyodik bakım ve onarımın hesaplanmadığı, bir başka ifadeyle son periyodik bakımın hesaplamalara dahil edilmediği, dolayısıyla periyodik bakım ve onarım gideri için hesaplamanın hatalı yapıldığı aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği
Devamı...

Aşırı düşük açıklamada ana girdi toplamının  toplam işçilik maliyetinin *TL olarak belirtildiği, isteklinin toplam teklif tutarının *TL olduğu göz önüne alındığında “(Ana Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının (* TL + * TL / * TL = *) Kamu İhale Genel Tebliği’nde açıklanan oranlar (0,80-0,95) arasında yer aldığı tespit edilmiş olup Bu itibarla isteklinin “Ana Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranına ilişkin açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen oranlara uygun olduğu hk
Devamı...

İdarece, ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı incelendiğinde, “ulaşım” giderinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, ancak söz konusu ulaşım giderinin; işin niteliği itibariyle bakım onarım hizmetini gerçekleştirecek personelin hizmetin gerçekleştirileceği yerlere götürülmesine ilişkin ulaşım gideri mi yoksa bakım onarım hizmetinde kullanılacak malzeme ve ekipmanların taşınmasına yönelik ulaşım gideri mi olduğu konusunda tereddüdün oluştuğu hk
Devamı...

Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağının Ek-O.7 geçici vergi beyanname döneminin * Yılı (2) Dönemi” dikkate alınarak hazırlandığı tutanağın 7’nci maddesinde söz konusu girdilerin Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyet/Satış tutarının tespitinde esas alınan 16 adet fatura bilgilerine yer verildiği anılan fatura tarihlerinin tamamının *tarihli olduğu, belirtilen geçici vergi beyanname dönemi içerisinde düzenlenen faturalar olmadığı, bu sebeple ağırlıklı ortalama birim maliyet/satış tutarlarının tespitinde esas alınamayacağı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin, satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması şartını sağlayamadığı 
Devamı...

idare tarafından aşırı düşük teklif sorgu yazısının mevzuata ve ihale dokümanına uygun bir şekilde yeniden düzenlenerek aşırı düşük teklif sorgulama işleminin tekrarlanması gerektiği
Devamı...

İhale komisyonu tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin isteklileri tereddüte düşürmeyecek şekilde aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında somut ve net bir şekilde belirtilmesi gerektiği
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında araçlar için kiralama maliyetine ilişkin 3.ncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunulduğu, araçların kendi malı olmaması nedeniyle amortisman gideri öngörülmesine gerek olmadığı hk 2
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler uyarınca, fiyat teklifi veren şirketin demirbaşında kayıtlı olduğuna ilişkin belgeleri veya ruhsatı sunmasının gerekli olmadığı hk1
Devamı...

ihalede kullanılacak araçların aşırı düşük savunmasında yakıt sarfiyatına ilişkin olarak yetkili servisten alınan yazıların sunulduğu  midibüslerin bakım ve onarım giderleri için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alındığı ancak teklife ilişkin satış/maliyet tutarı tespit tutanaklarının sunulmaması hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada fiyat teklifinin düzenlendiği tarihin dayanak satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) tarihinden önce olamayacağı tutanağın bahse konu fiyat teklifinin dayanağı olarak kabul edilemeyeceği satış tutarı tespit tutanağında son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin bilgilerin belirtilmediği, söz konusu tutanağın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olup olmadığının anlaşılamadığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında önemli teklif bileşeni olarak “Periyodik Bakım Giderleri” şeklinde yer verildiği belirtilen 2 araç türüne ayrı ayrı olmak üzere başvuru sahibi tarafından “bakım onarım gideri” şeklinde fiyat teklifi sunularak açıklama yapıldığı idarece belirtilen söz konusu gerekçelerinin reddedilmesinin yerinde olmadığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması olarak sadece 2 sayfalık maliyet cetvelinin sunulduğu sunulan maliyet cetvelinde önemli teklif bileşeni olarak belirtilen maliyet bileşenleri için öngördüğü tutarların yazıldığı ancak öngördüğü bu tutarları tevsik etmek amacıyla Tebliğde yer alan herhangi bir belgenin açıklamalar kapsamında sunulmaması hk2
Devamı...

Aşırı düşükte saatlik işçilik ücreti 20,26 TL üzerinden hesaplama yapılarak toplam 37.075,80 TL işçilik bedeli öngörüldüğü ancak yapılan hesaplamalarda, anılan kısımda yer alan güzergâhlar üzerinden değil 1’nci kısım için belirlenmiş güzergâhlar dikkate alınarak çalışma sürelerinin belirlendiği tespit edildiğinden, açıklamaların bu yönüyle de uygun olmadığı hk
Devamı...