ihaleye katılan şirketin kesintisiz olarak % 51 hissesine sahip ortağı olduğu belirtilmiş olmakla birlikte Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada elde edilen bilgilere göre ihale ilan tarihinden yaklaşık 8 ay önce kurulduğu anlaşılan söz konusu tüzel kişiliğin İdari Şartnameye istinaden gerçek kişi ortağına ait mezuniyet belgesini kullanabilmesi için gereken 5 yıl kesintisiz ortaklık şartına haiz olmadığı da anlaşılması hk
Devamı...

ihaleye katılan Anonim şirketlerde mühendis veya mimar yönetim kurulu üyelerine iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ihaledeki benzer işe ilişkin alanda mühendis olma şartının bulunmadığı hk
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda  iş denetleme belge sahibi inşaat mühendisinin Limited Şirketinde şirket müdürü olarak münferiden yetkili olduğu ortaklık oranın ise %100 olduğu dolayısıyla anılan Yönetmeliğin İş deneyim belgelerinin verilmesi  maddesinde yer alan en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olma şartlarını sağladığı
Devamı...

İhalede Pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda mezuniyet belgesinin beyan edildiği ve Özel ortak tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin doğalgaz dönüşümü işi olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan iş ortaklığına ait iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olduğu hk
Devamı...

ihalede iş ortaklığında yer alan her iki ortağın iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlendiği, anılan iş ortaklığının pilot ortağı A.Ş. tarafından iş deneyimini göstermek üzere %51 hisseye sahip ortağına ait iş yönetme belgesinin sunulduğu, anılan kişinin Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu, yukarıda ortaklık tespit belgesinde zikredilen  Sicil Gazetelerinde söz konusu ortağın münferiden temsile yetkili olduğu, bu kapsamda başvuru sahibinin iddia ettiği gibi kısıt yetkinin olmadığı anlaşıldığı
Devamı...

ihalede mezuniyet tarihinden sonra geçen süre 15 yıldan fazla olan mühendis ve mimarların 15 yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi  sunulması gerekli olup iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının dikkate alınmayacağı, bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulunun aranmayacağı 
Devamı...

iş deneyim olarak mezuniyet tarihinden sonra geçen süre 15 yıldan fazla olan mühendis ve mimarların 15 yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının dikkate alınmayacağı, bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olması koşulunun aranmayacağı 
Devamı...

İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin tespitine ilişkin Kamu İhale Kurulu tarafından kararın alındığı düzenleyici kurul kararı (DKD) söz konusu Kurul kararında mezuniyetten sonra geçen süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay ve gün üzerinden kıst olarak hesaplama yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihaleye konu işin muhtelif bina yapımı işi olduğu, idare tarafından BIII grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgesinden, belgeye konu işin esaslı unsurunun “(B) Üst Yapı Bina İşleri III. Grup” olarak belirlendiği görülmekle birlikte, iş deneyim belgesine konu ihale dokümanı üzerinden yapılan incelemelerden; işin konusunun İnönü İlkokulu deprem güçlendirme işi olduğu, bir yapının bütünüyle temelden inşa edilmesine yönelik olmadığı, halihazırda bir binanın deprem güçlendirilmesi niteliğinde olduğu anlaşıldığından bahse konu iş deneyim belgesinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

iş durum belgesi incelendiğinde bahse konu iş durum belgesinin düzenlenme tarihinin * olduğu ihalenin * tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında yüklenici iş durum belgesinin ihale tarihi itibariyle son kullanım tarihinin dolduğu idarece  İş Ortaklığı’nın teklifinin söz konusu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamının dikkate alınacağı
Devamı...

benzer iş kapsamında sunulan iş deneyimi belgesinin EKAP kaydının gerçekleştirilmediği yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin tercüme bürosunca Noterce onaylı tercümelerinin yine aynı noterlik tarafından “aslı gibidir” şeklinde onaylı suretleri olduğu belgeler eki olan belgeler üzerindeki noter onaylarının belgenin aslının aynı olduğuna ilişkin değil yalnızca tercüme işleminin teyidine yönelik olduğu buna göre başvuru sahibince ihaleye katılımda noter onaylı tercümeler ile birlikte düzenlenmiş belgelerinin aslının veya aslına uygun olduğu noter tarafından onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür benzeri şerh düşülen suretinin sunulmadığı olarak red edilmesi
Devamı...

iş denetleme belgesinde işin yapıldığı yerin belirtildiği yine yapı ruhsatı yapı kullanma izin belgesi şantiye şefi iş sözleşmesi ve taahhütnamede yer verildiği iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapabilme yetkisini ortadan kaldırmadığı hk 3
Devamı...

kamu ihale mevzuatında diploması kullanılan ortağın tüzel kişiliğin temsil ve yönetime yetkisinin bulunması gibi bir zorunluluğun da bulunmadığı hk 8
Devamı...

iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağın ilgisine göre (f) ve (g) bendindeki belgeleri (standart forma uygun belge) idareye sunması gerektiği
Devamı...

İş deneyim belgesi yolların rutin bakım onarım ve tadilatına yönelik işler ve peyzaj işlerinden oluştuğu belirtilen A/V grubu Karayolları (Altyapı+Üstyapı) işlerinin karakteristik yapısına uygun olmadığının anlaşılması 2
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin otoyol yapım işine ilişkin sunduğu iş yönetme belgesinin idarece A/V Grubu Karayolu İşleri olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu hk 2
Devamı...

ihalede sunulan iş yönetme belgesi olması nedeniyle belirtilen tutarın 1/5’i alınmak suretiyle güncellenmiş tutarının * TL olduğu, dolayısıyla anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartnamede istenilen asgari kriterleri karşıladığı hk
Devamı...

ihalede Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi ve Vekaletname Bilgileri bölümlerinin boş bırakılması
Devamı...

ihaleye İş ortaklığı olarak katılımda pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz (Danıştay kararlı)
Devamı...

isteklinin ihalede sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin (iş deneyimi düzenleyen idareden istenilen güncellenmiş )son hali ile geçerli olduğunun kabul edilmesi hk
Devamı...

Kamu ihale mevzuatı uyarınca gerçek kişilere veya Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgelerinin,  belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından düzenleneceği, belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin, belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından onaylanacağı, kat karşılığı inşaat işlerine ilişkin olarak iş deneyim belgesi taleplerinde noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesinin başvuru ekinde sunulması gerektiği ayrıca idarede işle ilgili ayrıca bulunan belgeler var ise bunların da dikkate alınacağı, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ının esas alınacağı hk
Devamı...

İş Ortaklığının pilot ortağı  tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere Şahsa ait inşaat mühendisliği diplomasının sunulduğu söz konusu belgenin kullanılabilmesi için mezuniyet belgesinin kullanılmasına ilişkin ortaklık durum belgesinin sunulduğu bahse konu belge üzerinde belge düzenleme tarihinin yer almadığı anılan belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca kesintisiz olarak en az %51 hissesine sahip ortaklığı göstermesi gerektiğinden belge düzenleme tarihinin yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca standart formun esaslı bir unsuru olduğu dolayısıyla, mevcut ortaklık durum belgesinin mevzuata uygun olarak sunulmadığının tespit edilmesi 
Devamı...

İhalede teklif edilen bedelin %80’i oranı tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiğinden başvuru sahibinin sunacağı iş deneyim belgesi tutarının en az * TL olması gerekmektedir Başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarı * TL’dir Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları gereği belge tutarının %31’i benzer iş tanımına (BIII Grubu işler) uygun olduğundan değerlendirmeye alınabilecek tutarı * TL’dir Buna göre başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin değerlendirmeye esas alınacak tutarı da başvuru sahibinin teklifine göre sunması gereken iş deneyim belgesi tutarını fazlasıyla karşılamaktadır
Devamı...

ihalede istekli tüzel kişiliğin kendisi adına düzenlenmiş bir iş deneyim belgesi sunulması halinde İdari Şartname maddesinde belirtilen bilgileri verme gerekliliğinin olmadığı bu sebeple de anılan gerekçeyle isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı isteklinin kendisine ait bir iş deneyim belgesi sunmasına rağmen İdari Şartname maddesinde belirtilen bilgilere Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verilmediği gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan iş ortaklığının tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak ihaleye katılacak isteklilerin sunması gereken iş deneyim belgesi tutarının teklif edilen bedelin en az % 100’ü oranında olmasının istendiği yaklaşık maliyet tutarının Kanun’da öngörülen eşik değerin iki katının üzerinde olduğu bu durumda ihale dokümanı düzenlemelerinde iş deneyimine ilişkin olarak öngörülen yeterlik kriterinin teklif edilen bedele oranının % 50’den az ve % 80’den fazla olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hk
Devamı...

iş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen ihaleli işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarların aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilmesi hk
Devamı...

iş deneyim belgesine konu iş içerisinde ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki iş kalemlerinin değerlendirmeye alınmasını teminen ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunan iş kalemlerinin tutarlarının sunulan iş deneyim belgesinin toplam tutarından ayrıştırılması gerektiği
Devamı...

ihalede iş ortaklığında pilot ortak olarak bulunan firma tarafından sunulan tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişiye ait iş yönetme belgesinin belge sahibinin yüklenici bünyesinde değil işveren bünyesinde proje müdürü olarak çalıştığının tespit edilmesi sonucunda Yönetmelik maddelerine uygun olarak düzenlemediği anlaşılmış olup anılan belgenin mevzuat gereği mevcut ihalede iş deneyimini tevsik için kullanılmasının mümkün olmadığı hk 1
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak iş kapsamında temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak güçlendirme ve onarım işlerin tamamlanmış olduğu bilgisi ve belgeye konu işin esaslı unsurunun BIII grubu işler olduğu hususu dikkate alındığında anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu ve istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin güncellenmiş belge tutarı ile asgari benzer iş deneyim şartının sağlandığının tespit edilmesi
Devamı...

ihalede sunulan yurt dışından alınmış iş deneyim belgesi ekinde bulunan ve belge kapsamında yapılan işlere ilişkin icmali ve ödemeleri gösteren belgelerin (icmal-hakediş raporu) hem yabancı dildeki orijinallerinin hem de tercümesinin noter tarafından onaylanmış şekilde sunulduğunun tespitinin yapılaması hk 1
Devamı...

İhalede sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu yapılan işte başvuruya konu ihalenin benzer iş tanımında belirlenen* grubu işlere ait imalatların bulunduğu, söz konusu belgede ayrıştırılan benzer işe uygun kısımların tutarının güncellenmiş halinin *tl olduğu başvuru sahibi tarafından sağlanması gereken tutarı  sağladığı anlaşıldığından idare tarafından başvuru sahibi isteklinin iş deneyim belgesinin uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaz 1
Devamı...

ihalede istekli  tarafından fiyat dışı unsur puanlaması için Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin arıtma tesisi yapılması işine ilişkin olmadığı anlaşıldığından isteklinin teklif puanlamasının bu çerçevede yapılması gerektiği sonucuna varılmakla beraber yukarıda incelendiği üzere isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bu istekli bakımından fiyat dışı unsur puanlaması yapılmasına gerek bulunmadığı hk 1
Devamı...

isteklinin ihalede sunmuş olduğu  iş deneyim belgesine ait  sözleşmenin devamı sırasında ilave işlerin ilave kontratlarla asıl işe dahil edildiği sözleşmenin dayanağı ana sözleşme ve ek sözleşmelerin belgeyi düzenleyen idareden istenmesi suretiyle değerlendirme yapılması hk 1
Devamı...

ihaleye teklif sunan isteklinin sunmuş olduğu  mezuniyet belgesinin YÖKSİS sorgulamasında teyid edilememesi idarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belge kapsamında yer alan mezuniyet belgesinin sunulmasının başvuru sahibinden istenildiği, istekli tarafından belgenin sunulmadığı, bu itibarla idare tarafından iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi 1
Devamı...

iş bitirme belgesinin EKAP belge kayıt numarası içerdiği özel ortak adına karşılanması gereken asgari iş deneyim belgesi tutarını karşıladığı ve pilot ortak tarafından asgari iş deneyim tutarının tamamı karşılandığından özel ortağın benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunabilmesinin mümkün olduğu, tüzel kişiliğin ortağına ait iş deneyim belgesi sunulmadığı, dolayısıyla ortaklık tespit belgesi sunulmasına gerek bulunmadığı hk 1
Devamı...

ihalede istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından gönderilen yazıda, A V grubu olarak değerlendirilen işin anahtar teslimi götürü bedel kısmı ile teklif birim fiyatlı kısmındaki malzeme teminine ilişkin tutarların toplamının %74 olduğu ifade edilmiştir Ancak anahtar teslim götürü bedel kısmında asfalt yama yapılması ve diğer bakım onarımların yapılması ile yol güzergahındaki diğer bakım ve temizlik işlerinin gerçekleştirildiği bakım onarım işleri için gerekli agrega teminin ise teklif birim fiyatlı kısımda olduğu dolayısıyla belgeye konu iş kapsamının mevcut yolların işletmeye hazır halde tutulması için gerekli bakım-onarım-temizlik işleri şeklinde olduğu sadece mevcut yolların hasar gören üst yapı kaplama işlerini içerdiği herhangi bir yol altyapı imalatı gerçekleştirilmediği anlaşıldığından altyapı üstyapı işlerinin birlikte gerçekleştirildiği A V grubu karayolu işi olarak değerlendirilemez 
Devamı...

İş ortaklığının özel ortağının sunduğu iş deneyim belgesi hakkında çeşitli bilgi ve değerlendirmelere yer verildiği devamında ise söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin belgeyi düzenleyen idareden bilgi istenildiği  Bu değerlendirme sonrasında ise anılan iş ortaklığının teklifinin geçerlilik durumuna ilişkin herhangi bir açıklama veya değerlendirilmede bulunmaksızın ihalenin daha yüksek teklif veren İstekliye bırakıldığı iş ortaklığının teklifinin geçerli kabul edilmediği kararda hangi gerekçe veya gerekçelerle ile teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı hususuna yer verilmediğinde, başvuru sahibi bakımından gerekçesiz olarak alınmış bir ihale komisyonu kararı bulunduğu gerekçesiz olarak alınmış olması bu karar üzerinden inceleme ve değerlendirme yapılamayacağı hk 1
Devamı...

Türk Ticaret Kanununda bir ticari işletmenin tür değiştirerek bir ticaret şirketine dönüşmesi durumunda uygulanması gereken maddeler arasında Tür değiştirme maddesinde yer alan Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır ilkesinin bulunmadığı dikkate alındığında Şti in (mezuniyet belgesi kullanan şahıs firması ) ticari işletmesinin devamı niteliğinde olmadığı sonucuna ulaşıldığı ihalenin ilan tarihi ve tüzel kişiliğin tescilinin ilan tarihi birlikte değerlendirildiğinde 5 yıllık asgari şartın gerçekleşmesinin fiilen mümkün olmadığı anlaşıldığından anılan mezuniyet belgesinin şikayete konu ihalede iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 1
Devamı...

iş ortaklığı olarak ihale katılan pilot ortağın birden fazla  ihale konusu işlerde inşaat mühendisi olarak  görev aldığı ihale komisyonunca yapılan yazışmalar ile Yönetmelik maddeleri gereğince iş denetleme belgesine hak kazanabilmek adına sözleşme bedelinin %80’lik kısmında fiilen çalışmış olma zorunluluğunun bulunduğu aksi takdirde iş denetleme belgesinin verilmesinin mümkün olmayacağı sonucuna ulaşılmış Bununla birlikte yapılan yazışmalar sonucunda anılan kişinin birden fazla yerde çalıştırıldığına ilişkin bilgi ve belgelere ulaşıldığı anılan bilgiler doğrultusunda şikayete konu iş denetleme belgesinin belge tutarının ve veya geçerliliğin değişeceği kanaatine varıldığından anılan belgenin iptal edilmesi belgeyi düzenleyen idare ile gerekli yazışmaları yaparak kişinin 3 farklı iş içerisinde çalışılmış olarak gösterildiği günlerin çıkarılması yalnızca *işte fiilen çalıştığı günlerin esas alınarak belgenin düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

ihale de sunulan tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsurların kullanılacağı bu unsurlardan birinin Teknik Değer Nitelik Puanı olduğu ilgili kriterde isteklilerin daha önceki tarihlerde ihaleyi yapan idareye gerçekleştirdikleri işlere ait sadece iş bitirme belgelerinin puanlamada dikkate alınacağı ve sunulacak belgenin iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerden ayrı olması gerektiği hk 1
Devamı...

tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, yukarıda aktarılan İdari Şartname’de belirtilen yetkili merciler tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin isteklilerce sunulması gerektiği hk 1
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından pilot ortağına ilişkin %51 ortağı şahsın iş yönetme belgesinin sunulduğu ancak söz konusu kişiye ait ihale işi kapsamında düzenlenen iş yönetme belgesinin * İşine ilişkin olarak şirket tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulduğu ve iş yönetme belgesi sunulan söz konusu işin devam etmekte olduğu ve kesin kabulünün yapılmadığı bu itibarla anılan Yönetmelik maddesi dikkate alındığında adı geçen kişiye ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılmaması gerekirken başvuru konusu ihalede bahse konu kişiye ait iş yönetme belgesinin sunulmasının mevzuata aykırı olduğu hk 1
Devamı...

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri Ataşeliklerininde yurt dışı  yapılmış işlere ait iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi bulunduğu hk
Devamı...

iş bitirme, iş yönetme veya iş denetleme belgesi sahibi kişi veya kuruluşların kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesinde en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve anılan Kanun’a göre gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği, ayrıca bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, iş deneyim belgesi kullanılan tüzel kişiliğin şirketin temsil ve yönetiminde yetkili olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin adının Derin Su Sondaj Kuyusu Açılması iş sahibinin Sanayi Bölgesi olduğu Kanun hükmü ve açıklama dikkate alındığında, başvuru sahibinin iş deneyim belgesine konu işin sanayi bölgesinde özel bir fabrika inşaatı için yapılan iş karşılığı düzenlendiği hk
Devamı...

İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve/veya benzer iş kapsamında gerçekleştirilen kısımların ayrıştırılması sonucunda bulunan tutarın İdari Şartname’de istenilen oranı karşılamadığı anlaşıldığından anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

Yapım işleri özel sektör  iş deneyimi,sözleşmenin iki taraf arasında arsanın emlak vergisi rayiç değeri üzerinden satış işlemi şeklinde olduğu  ve bu sözleşmenin kamu ihalelerinde iş deneyime konu binanın yapımına yönelik bir bedele yer verilmemesi tarafların arasındaki bedel içermeyen sözleşmenin ihale ilan tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğ maddesi kapsamında kullanılmayacağı hk
Devamı...

istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla, adına ortaklık tespit belgesi düzenlenen ve düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ve ihalelerde sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş yönetme belgesinin sunulduğu belgede ilgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının * TL olduğu ve bu tutarın *TL’sinin *grubuna ilişkin işlere ait olduğunun tespiti
Devamı...

tüzel kişi istekli tarafından sunulan “iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumuna istinaden serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren” ortaklık durum belgesinin, mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi açısından dikkate alınmasının yeterli ve kamu ihale mevzuatına uygun olacağı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...