e ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünlere ilişkin yeniden demonstrasyon değerlendirmesi yapılması gerektiğine ilişkin karar verilmesine rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği yazılıma ilişkin yeniden demonstrasyon işlemi yapılmadığı
Devamı...

ihalede demonstrasyon yapılabileceğine ilişkin düzenleme
Devamı...

ihale dokümanında değerlendirmeye esas çelişkiyi giderecek şekilde idareye teslim edilmiş bulunan aynı numune üzerinden üçüncü bir değerlendirme yapılmasını engelleyen bir düzenleme bulunmadığı da dikkate alındığında, idarece aynı numune üzerinden üçüncü bir değerlendirme yapılarak çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihale itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı
Devamı...

ihale yeterlik kriteri kapsamında sunulması istenilen söz konusu ürünlere ilişkin Teklif Edilen Ürün Tanımlama Formunun isteklinin kaşe ve imzası ile birlikte ürünlere ait boş bırakılan sütunları
Devamı...

ihalede idarece numune değerlendirilmesi işlemi sırasında gözlemlenemeyen özelliklere ilişkin ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen şartları sağladığına ilişkin belge ve raporların istekli tarafından getirilmesi talebinde bulunulmasının mevzuata açıkça aykırı olduğu, idarece ürünlerin uygunluk değerlendirilmesinin kesinleşen ihale dokümanına göre ancak sunulan numuneler üzerinden yapılabileceği, ayrıca teklif edilen tüm ürünlerin Şartname düzenlemelerine uygun olup olmadığı hususunun muayene kabul aşamasında da değerlendirileceği
Devamı...

İdari Şartnamede düzenlemeleri uyarınca tekliflerin değerlendirmesi aşamasında istekliler tarafından numune sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenleme olmadığı, numunenin ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşmenin uygulanması aşamasında istenebileceği, ihale aşamasında istenemeyeceği bu nedenle numune sunmayan isteklilerin de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşıldığından idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin numune sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının İdari Şartname hükümlerine aykırılık içerdiği
Devamı...

ihalede İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen hususların İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenen maddelerde yer almadığı  İdari Şartname gereği yapılacak numune değerlendirme süreci dışında yapılan tespitin ürünlerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin olmadığı hususları birlikte dikkate alındığında söz konusu kriterler üzerinden yapılan değerlendirmelerin İdari Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı anılan gerekçelerle dışı bırakılması
Devamı...

ihale komisyonu üyesinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve tutanağa bağlandığı, numune değerlendirmesiyle ilgili teknik belirlemenin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu, numunelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirmeler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu
Devamı...

ihalede numune teslimi yapan istekliler tarafından, Teknik Şartname’ye uygunluklarının belirlenmesi amacıyla ihale konusu işte kullanılacak tüm malzemelere ilişkin numunelerin (makinalar için katalog, çelikler için kesit) teklif dosyaları kapsamında idareye teslim edilip edilmediği, bu kapsamda sunulan numunelerde eksiklik bulunup bulunmadığı gibi sunulan numunelerin Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemelere uygun olup olmadığı hususunun kontrol edilmesi,  eksik numune sunulması veya sunulan numunelerin Teknik Şartname’ye uygun olmaması durumunda hangi numunenin eksik sunulduğu veya hangi numunenin Teknik Şartname’nin hangi düzenlemesine uygun olmadığına yer verilerek usulüne uygun tutanakların tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi
Devamı...

ihalede numune veya demonstrasyon değerlendirmesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune veya demonstrasyon değerlendirmesi ile teklifin uygun olup olmadığına ilişkin bir belirlemenin yapılamayacağı dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu malzemelerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespiti açısından idarece yapılan numune değerlendirmesi işleminin yeterlik değerlendirmesinde esas alınamayacağı
Devamı...

Teslim edilen numune üzerinden idarece Teknik Şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılması sonucunda teklif edilmiş olan numunelerin Teknik Şartname maddelerinde yer alan şartları karşıladığı tespiti yapılarak “Uygunluk Belgesi”nin düzenlendiği görülmüştür. Söz konusu uygunluk belgelerinin ise ihale komisyonunun iki uzman üyesi tarafından imzalandığı Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün itiraza konu olan maddeyi karşılayamadığı anılan isteklinin yanlış ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği iddiasına yönelik olarak numune değerlendirmesi usulüne uygun olduğundan söz konusu iddianın reddedilmesi gerekmekte olup, öte yandan başvuru sahibinin şikayeti üzerine yapılan numune değerlendirmesinin idarece usulüne uygun olarak yapılmadığı, teklif etmiş olduğu numunenin Teknik Şartname maddelerinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığı tespiti yapıldığına ilişkin  “Uygunluk Belgesi” ve tutanakların düzenlenmediği görülmüştür. Bu nedenle anılan istekli tarafından teklif edilen cihazın numune değerlendirmesine tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi 
Devamı...

ihale mevzuatında idareler tarafından numune değerlendirme aşamasında isteklilerin davet edilme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, anılan ihalede idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin  eşit muamele ve güvenirlilik ilkelerine aykırılık oluşturduğu, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin katılımıyla gerçekleştirilecek yeni bir numune değerlendirmesi sonucunda anılan aykırılıklar ortadan kaldırılarak ihale sürecinin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabileceği,
Devamı...

ihale komisyonu kararına esas olan numune değerlendirmelerinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişi tarafından yapıldığı anlaşılmış olup, ihale komisyonu dışında başka kişilere teknik değerlendirme yaptırılması ve bu teknik değerlendirmelere istinaden nihai bir karara varılmış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde, istekliler tarafından sunulan numunelere ilişkin değerlendirmenin, Teknik Şartname’de belirtilen özellikler çerçevesinde ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve buna göre ihalenin sonuçlandırılması gerektiği
Devamı...

ihalede idareler tarafından, isteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği, başvuru konusu ihalede isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitine yönelik katalog, broşür, teknik şartnameye cevaplar vb. herhangi bir belge ile numune sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği dolayısıyla mevcut doküman düzenlemeleri dikkate alındığında istekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin değerlendirmenin sözleşme aşamasına konu edilebileceği hk
Devamı...

ihalede sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartnamesindeki başlıkları altındaki tanımlamaları karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı
Devamı...

ihalede sunulan numunenin önce uygunluğu Teknik Şartname yönünden çelişkili 2 farklı numune değerlendirmesi sonucunun bulunduğu hangi numune değerlendirmesinin dikkate alınacağı hususunda belirsizliğin bulunduğu ve gerek görülmesi durumunda tekrar numune istenebileceğine yönelik ihale dokümanı düzenlemesi dikkate alındığında ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından açıklığa kavuşturulmak suretiyle tekrar numune değerlendirmesi yapılıp ihalenin sonuçlandırılması gerektiği 
Devamı...

Teknik Şartnamede belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığı noktasında yetki ve sorumluluğun ihale komisyonunda olduğu numunelerin incelenmesi amacıyla laboratuvara gönderilmesinin zorunlu olmadığı hk 1
Devamı...

İhalede teklif sahibinin numunelerinin değerlendirildiğine ilişkin bir bilgi edinilememiş öte yandan numune değerlendirmesi işlemlerinin ihale komisyonu üyelerince değil muayene kabul komisyonu üyelerince gerçekleştirildiği anlaşılmış Bu doğrultuda ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahipleri bakımından usulüne uygun şekilde ihale komisyonu üyelerince numune değerlendirmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ihalenin bu işlemler sonrasında neticelendirilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihalede önerilen ve katalog ve dokümanları teklif zarfı içerisinde sunulan cihazın Teknik Şartnamenin ilgili düzenlemelerini karşılamadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin söz konusu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihalelerde doğruluğu teyit edilmek üzere, ihale konusu ürünlerin numuneleri teknik bilgilerin yer aldığı katalog teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraflarının ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunun idareler tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon numune değerlendirmesi katalog bilgileriyle ürün değerlendirmesi veya teknik şartnameye uygunluk beyanı yoluyla yapılabileceği bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu hk 1
Devamı...

 ihalede istekliler tarafından sunulan katalog, broşür vb. doküman üzerinde Teknik Şartname maddelerinin karşılığının işaretlenerek numaralandırılmasının gerektiği katalog üzerinde işaretlenemeyen özelliklerin ise  yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği ancak her iki istekli tarafından sunulan kataloglarda Teknik Şartname maddelerine dair bir işaretleme yapılmadığı gibi yeterlik bilgileri tablosunda da anılan hususlarla ilgili herhangi bir beyanın yer almaması 1
Devamı...

 ihale komisyonu kararına esas olan numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişi tarafından yapıldığı anlaşılmış olup ihale komisyonu dışında başka bir kişiye teknik değerlendirme yaptırılması ve ihalenin söz konusu kısımlarında bu teknik değerlendirmelere istinaden nihai bir karara varılmış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu hk 1
Devamı...

ihale teknik şartnameye cevapta yer verilen değer ile referans gösterilen katalogda yer alan değer arasında uyumsuzluk olduğu bu yönüyle de teklifin Teknik Şartnamenin her maddesini ve eklerini tek tek ve Teknik Şartname düzenine uygun olarak cevaplandıracak verdiği cevaplarla teknik kataloglar arasında bir çelişki olmayacaktır düzenlemesine aykırılık olması 1
Devamı...

ihale dokümanında öngörülmediği halde teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğunun istekliler tarafından sunulan kataloglar broşür vb belgeler üzerinden tespit edilmesinin mümkündür 1
Devamı...

İdari Şartnamede gerek görülmesi halinde beyan edilen cihazlara ait teknik doküman, katalog vb. belgelerin isteklilerden istenebileceğinin düzenlendiği, sunulacak olan bahse konu belgelerin orijinal belge olması, üretici firmanın veya Türkiye Distribütörünün aslına uygunluğuna ilişkin ıslak imzasının bulunması ve onaysız bir suret olmaması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, katalogların ihalelere özel basılmayıp, şirketlerce ürünlerin genel olarak tanıtılması amacıyla yayımlanmış belgeler olduğu, bu açıdan tam anlamıyla kapsamı ve sayısı bilinemeyen bu belgelerin orijinal olup olmadığına ve içeriğinde bulunan bilgilerin ise doğru olup olmadığına ilişkin bir tespitin yapılamayacağı ve idarece yapılan değerlendirme sonucunda sunulan belgeler üzerinden gerekli bilgilerin öğrenilmesi halinde katalog sunulması şartının yerine getirildiği sonucuna ulaşılmasının yerinde olacağı hk
Devamı...

ihale teklif kapsamında sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin kısmına teklif edilen ürünün Teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği, anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihalede, numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonu dışında gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, belgede yer alan ifadeler incelendiğinde numunesine ilişkin hiçbir ifadenin yer almadığı görülmüş, bu durumda başvuru sahibinin idarece yapılan değerlendirmenin objektif, açık ve ayrıntılı yapılmadığı yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede, en az biri ihale komisyonu üyelerinden olmak kaydıyla, süresinde şikayet ve itirazen şikayete konu edilmeyen kesinleşmiş ihale dokümanına uygun olarak ve  İhale Kanunu’nun 5.maddesi gözetilerek numune değerlendirmesinin yeniden gerçekleştirilmesi ve numune değerlendirmesine ilişkin tutanaklarda değerlendirme dışı veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmemesi
Devamı...

İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen hususlara uygunluğunun, numune değerlendirmesi yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak ürünlerin Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu hususları çerçevesinde; idarece gerçekleştirilen numune değerlendirmesi işlemi sonucu
Devamı...

ihalede idarece numunelerin denendiğine dair taraflarına gönderilen fotoğraflardaki arızalı ürünlerin kendilerine ait olmadığı iddia edildiği görülmüş olup, bu aşamaya ilişkin Kurum tarafından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede herhangi bir tespitin yapılması imkânının bulunmadığı, ancak yukarıda belirtildiği üzere yenilenmesi gerektiği anlaşılan numune değerlendirme işleminde idarece söz konusu iddianın da dikkate alınması gerektiği 
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif dosyasında enfeksiyon güvenliği çalışmalarına dair belgenin bulunmadığı, ancak yabancı dilde düzenlenmiş ve idarece “enfeksiyon güvenliği çalışmaları” şeklinde not düşülen belgenin bulunduğu görülmüş olup, ancak İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.7.5.1.1’inci maddesine göre, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu olduğu, dolayısıyla anılan belgenin Türkçe tercümesinin bulunmadığı İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yapılan atıf gereği sunulması gereken Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenen belgeye yönelik değerlendirme yapılamayacağı,
Devamı...

İdari Şartnamenin Tekliflerin dili başlıklı maddesinde teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekler ile diğer dokümanın Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümenin esas alınacağı tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemelerin esas alınacağı düzenlenmiş olup  İdari Şartname maddesi gereğince istenilen ve basılı halde sunulmayarak CD içerisinde İngilizce olarak sunulan  belgenin bu haliyle söz konusu ihalede istenilen yeterlik kriterini sağlamadığı  Bu sebeple, ihale üzerinde bırakılan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihalede numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı, somut olayda numune değerlendirme işleminin en az bir ihale komisyonu üyesi tarafından gerçekleştirilmediği dolayısıyla numune değerlendirme işleminin usulüne uygun gerçekleştirilmediği anlaşılmış numune değerlendirmesine ilişkin tutanak ile ihale komisyonu kararına dayanak teknik değerlendirmelerin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak malın istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirme işlemlerinde yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğu dikkate alındığında idare tarafından ihalenin başvuruya konu kısmında numune değerlendirme işleminin aralarında en az bir ihale komisyonu üyesi bulunan kişilerce ve usulüne uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihale Şartname düzenlemeleri uyarınca teklif edilen ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun kataloglar esas alınarak yapılacağı, katalogların da Türkçe sunulması gerektiği, yabancı dilde sunulan katalogların geçerlimidir
Devamı...

dari Şartname maddesinde yer alan düzenlemeye uygun şekilde,Teknik Şartnamede yer alan * Özellikleri maddesinin hangi katalog broşür veya dokümanda olduğunun belirtilmediği bilgi talebine idarece verilen cevapta da belirtildiği üzere sunulan katalog, broşür veya dokümanda ilgili özelliğin hiç işaretlenmediği ayrıca söz konusu  Teknik Şartnameye Cevap Belgesinde teklif ekinde sunulan katalog broşür veya dokümanda işaretleme yapılan sayfa numaralarının da belirtilmediği bunun yanında Teknik Şartnameye Cevap Belgesinde * Özellikleri maddesine ilişkin özelliğin, hangi broşürde olduğu belirtilmekle birlikte  belgenin D sütununda sunulan katalog broşür veya dokümanda işaretleme yapılan sayfa numarasının belirtilmediği tespit edilmiş olup anılan isteklilerce Ek-1 Teknik Şartnameye Cevap Belgesinin bu açıdan İdari Şartname maddesine uygun olarak doldurulmaması
Devamı...

ihalenin kısmına ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen numune değerlendirmesinin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından söz konusu numune değerlendirmesinin ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından yeniden yapılarak imza altına alınması gerektiği hk
Devamı...

ihalede sunulan katalogların yabancı dilde ise katalogların yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve noter tarafından onaylanmasına yönelik gerekçenin ise belgelerin sunuluş şekline ilişkin olduğu bu hususa yönelik İdari Şartname’de yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işleminin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı ayrıca teklifi oluşturan bütün belgelerin dilinin Türkçe olacağı ve başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağına yönelik düzenlemenin de yer aldığı bu itibarla idarece ihale iptal gerekçesi olarak belirtilen hususa yönelik olarak İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde yeterlik kriteri kapsamında sunulması istenen belgelere yönelik belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemenin yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda bu hususun da gelinen aşamada ihalenin iptal gerekçesi olarak uygun olmadığı, dolayısıyla idarece ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı hk
Devamı...

İsteklinin ihalede teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog ve broşür sunulması gerekirken yabancı dilde hazırlanmış katalogların sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmemesi hk
Devamı...

ihalede sarf malzemelerine ilişkin katalog ve teknik şartnameye cevap yazısı istenmediği, teklif edilen malzemelere ilişkin teknik değerlendirmenin numuneler üzerinden yapılmasının öngörül
Devamı...

idarelerce ihalelere katılım için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi gerekmektedir
Devamı...

numune değerlendirilmesi işleminin içeriğinin uygunluğuna ve alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi işlemlerine dair yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli idareye ait olduğu hk
Devamı...

ihalede numune değerlendirmesinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişiler tarafından yapılamaz
Devamı...

ihale şartnamesindeki düzenleme doğrultusunda, İngilizce katalog olarak sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmemesi nedeniyle geçerli bir belge olarak değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

ihalede istekli tarafından seçeneklerden birine uygun şekilde sunulan numune değerlendirilerek, ürünün diğer seçeneğe uygun olmadığı sonucuna ulaşılmasının yerinde olmadığı hk
Devamı...

istekli tarafından sunulan numuneler üzerinden değerlendirmelerin yapıldığının anlaşıldığı, numune değerlendirmesine ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluğun, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna aittir
Devamı...

iki isteklinin de teklif kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak belirlenen dış laboratuvar hizmet alım için test çalışma kitapçığına ilişkin herhangi bir beyana yer verilmediği, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelere ilişkin değerlendirmenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklifinin anılan gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması doğrudur
Devamı...

numune tespit tutanağında çeşitli gerekçelerle uygun bulunmaması
Devamı...

teklif edilen cihazda var olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin sunulan İngilizce katalog üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin (a) bendi ile 7.9.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince başvuru sahibi tarafından orijinal katalogları ile birlikte katalogların Türkçe tercümesinin teklif dosyasında sunulmadığı birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır
Devamı...

doğrultuda idarece envanterinde bulunan cihaza uygun kartuş istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmasının uygun olmayacağı; öte yandan farklı markalara ait ürünlerle diyaliz takımı oluşturulmasının mümkün olduğu; bu nedenlerle birinci iddiaya konu hususların ihalenin iptal edilmesini gerektirmediği neticesine ulaşılmıştır
Devamı...

söz konusu kısımlarda kataloglar üzerinden değil numuneler üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği, nitekim bu kısımlarda ihale komisyonu tarafından tekliflerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun numune değerlendirmesi ile neticelendirildiği tespit edilmiştir
Devamı...