Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri tapuda pay devrini de içerdiğinden, tarafların tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşmasıyla feshi mümkün değildir
Devamı...

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri tapuda pay devrini de içerdiğinden yapılması özel şekil şartına tabi olduğu gibi dönme suretiyle sona ermesi de tek taraflı irade beyanının karşı tarafa ulaştırılmasıyla mümkün değildir Ancak tarafların tamamının katılım ve dönme konusundaki uygun iradelerinin birleşmesiyle sona erdirilebileceği gibi açılacak dava sonucu verilecek dönme nedeniyle sona erme kararının kesinleşmesiyle sona erecektir Bu sona erme arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinde kural olarak ani edimli olması nedeniyle geriye etkili olacağından arsa sahibi bedel olarak verdiği tapu paylarını tapu iptâli ve tescili davası açmak suretiyle isteyebilir 1
Devamı...

dava tarihinde 5 yıllık zaman aşımı süresi henüz dolmamış olup taraflara hukuki vasıflandırmayı yapmak ise hakime aittir Davacıların talep edebilecekleri eser sözleşmesinin geriye etkili olarak feshedilmesi halinde yüklenicinin talep edebileceklerinden ibarettir Bu durumda yüklenici arsa sahiplerinden imara sözleşmeye fen ve sanat kurallarına uygun yapılan imalat bedelleri talep edilebilecektir 1
Devamı...

Davacı dava dilekçesinde davalı ile aralarında akdî ilişki bulunduğunu iddia etmiş ise de davalı akdî ilişkiyi inkâr etmiş davacı buna dair yazılı bir belge sunamamıştır Kurulduğu iddia edilen temel hukuksal ilişki TBK maddesinde tanımlanan eser sözleşmesidir Kural olarak eser sözleşmesi zorunlu şekil koşuluna bağlı değildir Ancak sözlü yapılan sözleşme inkâr edildiği takdirde sözleşmenin yapıldığı zamanki miktar veya değeri HMK maddesindeki miktardan fazla ise akdî ilişkinin anılan yasa hükmü gereğince davacı tarafından yazılı delille kanıtlanması zorunludur Akdî ilişkinin tanık delili ile kanıtlanabilmesi için ya davacı tarafından yazılı delil başlangıcına dayanılmış olması veya davalının tanık dinlenmesine açıkça onay vermiş olması gerekir 1
Devamı...

Eser sözleşmeleri teslim yüklenicinin tamamladığı eseri sözleşmeyi ifa etmek niyeti ile iş sahibinin fiili hakimiyetine geçirmesi olarak tanımlanmaktadır Teslimi kanıtlama yükü somut olaydaki savunmaya göre taşeronlarda olmakla bu teslimin nasıl kanıtlaması gerektiği davanın çözüm noktasını oluşturmaktadır  1 Taşeronun (yüklenicinin ) meydana getirdiği eseri teslim ettiği vakıasını, teslim, hukuki işlem değil, hukuki fiil olduğundan kural olarak her tür kanıtla bu arada tanıkla dahi ispat edebilir
Devamı...

Eser sözleşmesi davalı şirketi temsile yetkili kişiler olduğunun anlaşılması halinde teslimin kanıtlandığının kabulüyle mahallinde uzman teknik bilirkişi marifetiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak montajın yapılıp yapılmadığının incelenmesi, işin yapıldığının anlaşılması halinde bedelinin yapıldığı tarihteki mahalli piyasa fiyatlarıyla belirlenmek üzere gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp irsaliyesinde davalı yetkilisinin imzasını taşıyan 1 faturanında davacı alacağına eklenmek suretiyle sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmadığı gibi davacının icra inkâr tazminatı talebi de bulunduğu halde gerekçesini de göstermek suretiyle bu konuda olumlu yada olumsuz hüküm kurulmaması da doğru olmamış bu nedenle kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir
Devamı...

taraflar arasında kurulan sözleşme ilişkisinde yazılı bir sözleşme ve bu sözleşmede yer alan teslime dair bir delil sözleşmesi niteliğinde teslim vakıasının ispatına dair bir hüküm bulunmadığından davacı yüklenici teslim vakıasını her tür delil ile kanıtlayabilecektir Davacı vekili dava dilekçesinde ve cevaba cevap dilekçesinde sevk irsaliyesine delil olarak dayanmış ve yargılamanın oturumunda her iki taraf vekili tanık olarak  dinlenmesini talep etmiş olmakla usulüne uygun şekilde teslim vakıasına dair olarak bu tanık dinlenmeli ve diğer deliller de gözetilmek suretiyle teslim yapılıp yapılmadığı hususu hiç bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli buna göre uyuşmazlık hükme bağlanmalıdır Tarafların delilleri toplanmaksızın ve bu konudaki taraf vekillerinin talepleri reddedilmek suretiyle esasa dair hüküm kurulması, Anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşme maddelerinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukukî dinlenme hakkının ve dolayısıyla savunma hakkının ihlali niteliğinde değerlendirilmiş usul ve yasaya aykırı hükmün bozulması gerekmiştir
Devamı...

eser sözleşmesinden doğan alacak davaları 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olup TBK nın maddesi hükümleri gereğince zaman aşımı alacağın muaccel olması ile işlemeye başlayacaktır. Alacağın muaccel-istenebilir olduğu tarih de sözleşmenin feshi iradesinin diğer tarafa ulaştığı tarih olup somut olayda en geç davanın açıldığı tarihdir Kısmi dava açılması halinde zaman aşımı dava edilen alacak yönünden kesinleşeceğinden açılan kısmi davanın fazlaya ilişkin hak yönünden zaman aşımını kesici etkisi bulunmamaktadır.
Devamı...

sebep göstermeksizin sözleşmeyi haksız olarak feshettiklerinden iş-arsa sahibi davacı haksız fesih nedeniyle uğradığı kâr ve bu arada mahrum kaldığı kira kaybını istemesi mümkündür
Devamı...

TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE VE MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLEMEYECEĞİ
Devamı...

ihale yüklenicinin fazla imalata ilişkin davasında bahçe duvarına ilişkin talebi *TL olduğu halde talep aşılarak HMK maddesine aykırı biçimde * TL ye hükmedilmesi doğru olmadığı gibi yapım yılı piyasa fiyatları yerine Bayındırlık birim fiyatlarından hesaplayan bilirkişi raporuyla bağlı kalınması taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmayıp eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde gecikme tazminatına faiz yürütülmesi için BK nın maddesi uyarınca temerrüdün varlığı zorunlu olduğu halde kira sözleşmesi varmışcasına aylık dönemler halinde faize hükmedilmiş olması
Devamı...

ihale konusu Davalı tarafça sunulan uzman mütalaasında her ne kadar davacının 3. kişilerle yaptığı her türlü çalışmanın eser niteliğinde bulunduğu ve sözleşmenin eser sözleşmesi olduğu mütala edilmiş ise de davacı taraf davalı idarenin hak sahiplerinin belirlenmesi tespiti ve hak sahiplerine gerekli anlaşmanın teklifi ile uzlaşmanın sağlanması işini davalı belediye adına onun talimatları doğrultusunda yerine getirdiğinden ve davacı tarafın yaptığı tüm çalışmalar hak sahipleri ile gerekli uzlaşının sağlanmasına yönelik alt yapı çalışması olduğundan taraf arasındaki sözleşmeyi eser sözleşmesi haline getirmez 
Devamı...

ihale Davası arsa payı inşaat yapım sözleşmesinin geriye etkili feshi tapu iptâli tescil ve men müdahale istemleri hk
Devamı...

bir sözleşmenin konusu olan borcun varlığı, kesin olmayan bir olayın gerçekleşmesine ertelenmişse, o sözleşme, koşula bağlı bir sözleşme olur.
Devamı...

ihale sözleşmeye uygun, iş sahibinin amaçladığı sonucu karşılayacak vasıflarda üretemediğini, bu nedenlerle eserin kabulü mümkün olmadığından sözleşmenin feshinin haklı olduğu
Devamı...

, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinden doğan alacağın tahsili amacıyla yürütülen icra takibine itirazın iptâli, karşı dava ise; sözleşme nedeniyle oluşan zararın tazmini ve cezai şart bedelinin tahsili davasıdır. Davacı-karşı davalı yüklenici, davalı-karşı davacı ise iş sahibidir
Devamı...

sözleşmeye dayanarak anlaşıp anılan mahkeme kararını kesinleştirdiklerini, yargılamanın yenilenmesine ve ilamın ortadan kaldırılarak davanın reddi ile tapunun iptâli ile müvekkili şirket adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı arsa sahibi ile yüklenici … davanın reddine karar verilmesi
Devamı...

Asıl ve birleşen dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup faturalara dayalı iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takiplerine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir
Devamı...

Dava, eser sözleşmesi uyarınca ödenmeyen bakiye iş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatı istemlerine ilişkin olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne dair verilen karar
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptâli, takibin devamı istemlerine ilişkin olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz olunmuştur. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir
Devamı...

Dava, sözleşme uyarınca ödenmeyen bakiye iş ve sözleşme dışı yapılan iş bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir
Devamı...

Uyuşmazlık eser sözleşmesi niteliğindeki Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, yüklenici asıl davada imalât bedelini, arsa sahibi ise karşı davada kira tazminatını talep etmiş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda asıl ve karşı davada feragat nedeniyle davada karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiş, hüküm temlik alan (asli müdahil) tarafından temyiz olunmuştur
Devamı...

Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nden kaynaklanmakta olup sözleşme uyarınca verilmiş bulunan 100.000,00 TL bedelli bono ve takip dosyası nedeniyle borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davacı yüklenici şirketin yetkilisi ve ortağı, davalı ise arsa sahibidir. Yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş olup bunun üzerine davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuş, … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’nin istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir
Devamı...

Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptâli, tescil ve kira tazminatına ilişkin olup, ıslah dilekçesi ile verilmeyen daire hisse bedelinin tahsili istenmiş, mahkemece 1 nolu dair yönünden dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, 0,3461 hisseye isabet eden daire bedeli ile kira tazminatının davalıdan tahsiline dair verilen karar, davalı vekilince temyiz olunmuştur
Devamı...

Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca davacı yükleniciye verilen dairelerin dairelerin tapu devrinin davalı arsa sahiplerince yapılmaması sebebi ile 14 ve 15 nolu bağımsız bölümlerin bedellerinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir
Devamı...

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptâli ve tescil istemine ilişkin olup mahkemece davanın reddine dair verilen karar
Devamı...

Dava, davacının arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili için giriştiği takibe davalının itirazı üzerine vakî itirazın iptâli, takibin devamı taleplerine ilişkin olup, mahkemece davanın reddi ile davalı lehine asıl alacak üzerinden %20 oranında tazminata hükmedilmesine dair verilen hüküm, davacı vekilince temyiz olunmuştur
Devamı...

Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin ifası sırasında davacı yüklenici tarafından davalılar yararına yapıldığı ileri sürülen işler ve yapılan harcamaların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın ıslahla artırılan miktar da dikkate alınarak kabulüne dair verilen karar, davalı arsa sahipleri vekilince temyiz edilmiştir
Devamı...

– K A R A R – Dava, yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan edimlerinin ifasında temerrüde düştüğü iddiasıyla; sözleşmenin geriye etkili feshi ve taşınmazın tapu kaydına konulan şerhlerin kaldırılması istemiyle açılmış olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine dair verilen karar
Devamı...

Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nden kaynaklanan tapu iptâli ve tescil, olmadığı taktirde tazminat talebine ilişkindir. Mahkemece davanın tapu iptal tescil talebi yönünden reddine, tazminat talebi yönünden kabulüne dair verilen kararın arsa sahibi davacı ve davalı … Salfkalp vekilince istinaf edilmesi üzerine
Devamı...

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi ile tapu iptâli ve tescil istemine ilişkindir. Davanın kısmen kabulüne dair verilen karar
Devamı...

Davacı davalıya ait ticari bina inşaatı yapım işini üstlendiği ve taahhüdünü yerine getirdiğini, dosyada bulunan hakediş raporları ve bunlara ilişkin kesilen faturalarla bunun sabit olduğunu, faturalara herhangi bir itiraz olmadığını, faturalardan dolayı ödemeler yapıldığını, bakiye alacağın tahsili hk
Devamı...

Dava, arsa payı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca konulan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibi nedeniyle borçlu bulunmadığının tespiti ve cebri icra tehdidi altında ödenen bedelin istirdatı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir
Devamı...

Davacı delil listesinde kendisine ve davalıya ait ticari defter ve kayıtlara da dayanmış olup, mahkemece davacı defterleri incelettirilmiş ise de davalı defterlerinin incelenmediği ve ibraz da ettirilmediği, davacı yanın ticari kayıtları üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesine göre alacağın varlığı belirlenmiş ise de, malların teslim edildiğine dair sevk irsaliyelerinin sunulması halinde alacağın varlığından bahsedilebileceği, davacının da malın teslimine dair herhangi bir belge sunmadığı, tanık da göstermediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir
Devamı...

Davacı-iş sahibi konutunda bir takım tadilat işlerinin yapılması için davalıyla anlaştıklarını, ancak davalı yüklenicinin edimlerini eksik ve ayıplı olarak ifa ettiğini, eksikliklerini tamamlayacağını söyleyerek kendisini sürekli oyaladığını, bu esnada hakkında icra takibi açtığını, haciz tehditi altında 2.000,00 TL ödemek zorunda kaldığını, davalının iş bu takipte haksız olduğunu, sözleşmenin gereklerini yerine getirmediğini, açılan takip konusunda borçlu olmadığının tespitini, 2.000,00 TL’nin istirdatını ve davalı aleyhine %20 tazminat talep etmiştir
Devamı...

sözleşmenin 3. maddesinde “iş veren tarafından işin birim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde aracın satışının noterden verileceğinin kararlaştırıldığını ancak işin gecikmeli teslim edildiğini davalının sözleşmeye konu taşınmaz üzerindeki konutların bir kısmının satışını yapmış olmasının işin sözleşmede belirtilen tarihte teslim edildiği anlamına gelmeyeceğini, davalının konutu satması için davacının işi bitirmesine gerek olmadığını,doğalgaz ve su aboneliklerinin tamamının yapıldığı tarihin davacının iş bitim tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği
Devamı...

dava dilekçesinde; çatı katının imara aykırı olarak yapıldığını, bu nedenle yıkılacağını, yıkım nedeni ile oluşan değer kaybını, 4 adet imara aykırı açılan pencerenin yıkım parasını ve ayıplı yapılan dış cephenin giderim bedelinin tahsilini talep etmiş, davalı ise kendilerinin yapı kullanım belgesi ile birlikte taşınmazı devrettiklerini, istenen bedellere yönelik imalatların davacı tarafından yapıldığını, kendilerinin sorumlu olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece ayıp giderim bedeli olarak 228.567,56 TL’nin tahsiline karar verilmiştir
Devamı...

Uyuşmazlık eser sözleşmesi niteliğindeki Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, yüklenici asıl davada imalât bedelini, arsa sahibi ise karşı davada kira tazminatını talep etmiş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda asıl ve karşı davada feragat nedeniyle davada karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiş, hüküm temlik alan (asli müdahil) tarafından temyiz olunmuştur
Devamı...

Asıl dava, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanan, bakiye iş bedelinin tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptâli, takibin devamı, icra inkâr tazminatı istemine, birleşen dava ise fazla ödemenin iadesi istemine ilişkin olup, mahkemece asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, teminat olarak yükleniciye ait taşınmazlar üzerine tesis edilen ipoteğin, ipotek nedeniyle davacının davalıya borçlu bulunmaması nedeniyle fekki istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir
Devamı...

yeniden seçilecek konusunda uzman makine, inşaat ve elektrik mühendislerinden oluşacak bilirkişiler kurulu aracılığıyla gerektiğinde yerinde keşif yapılmak suretiyle bilirkişi heyetinden mahkemenin ve Yargıtay’ın denetimine elverişli, hükmüne uyulan bozma ilâmının gereklerini yerine getirir nitelikte rapor alınarak, daha önce alınan raporlar arasındaki çelişkiler giderilmek suretiyle sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 325. maddesi hükmü de gözetilerek hüküm kurmaktan ibaret olmalıdır…” ifadesinde yer verilen 325. maddenin hizmet akdi ile ilgili olduğu
Devamı...

Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, makemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu asıl davanın kesinleşen bölümleri yönünden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, asıl ve birleşen dosya davalısı … vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz eden birleşen davalı vekili temyiz dilekçesinde müvekkiline yapılan tebligatın usule uygun olmadığı, tebligatın güvenlik görevlisine verildiği, kendisi ile ikamet etmeyen bir kimseye yapılan tebligatın geçersiz olduğunu, bu yönüyle kararın bozulmasını talep etmiştir.
Devamı...

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan fesih ve tapu iptâl tescil talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen karara karşı davacılar tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, görevli ve yetkili … Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf başvurusunun reddine dair verilen karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir
Devamı...

Dava, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nden dolayı davacı arsa sahipleri, dava dışı yüklenicinin 3. kişi olan davalılara devrettiği bağımsız bölümlerin yeniden kendi adlarına tescilini talep etmiş, mahkemece davanın iki kere takipsiz bırakılması sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına dair verilen karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir
Devamı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre yapımını üstlendiği binada 1. kattaki 2 numaralı ve son kattadaki 5 numaralı dairelerin davalı arsa malikine 1, 3 ve 4 nolu dairelerin ise kendisine ait olacağının kararlaştırıldığını, sözleşme doğrultusunda binayı yapıp teslim etmesine rağmen … Belediyesinin İmar Planı Değişikliği dolayısıyla iskan ruhsatı alamadığını davalının da kendisine verilmesi gereken 3 ve 4 nolu daireleri başkasına sattığını, inşaatın %90 seviyesinde tamamlanmasına göre bu dairelerin kendisine verilmesi gerektiğini beyanla söz konusu dairelerin tapularının iptâline ve kendisi adına tesciline karar
Devamı...

Davacı davasında davalıya ait deprem konutunun yapımını üstlendiğini, bu nedenle davalı tarafından kendisine *tarihli vekâletname verildiğini, bu vekaletnamede İl AFAD Müdürlüğü tarafından yapılacak hakediş bedellerini talep ve tahsil yetkisi de verildiğini, devlet tarafından ödenecek toplam hakediş bedelinin *TL’sini davalı adına almasından sonra davalı tarafından vekillikten azledildiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yaptığı konut inşaatı nedeni ile tahsil edemediği bakiye* TL hakediş alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinin gereği gibi ve zamanında ifa edilmesi nedeniyle doğan zarara ilişkin maddi ve manevi tazminat ve bu sözleşmeden dolayı verilen çeklerden borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkin
Devamı...

dekerasyon işinin bir kısmı olan seramik zemin kaplama işini taşeron olarak yapmayı üstlendiklerini, işin yapılıp teslim edilmesine rağmen bakiye iş bedelinin ödenmediğini, davalı tarafın ödenmemiş prim borçlarından söz etmiş ise de ödenmemiş prim borçları bulunmadığı
Devamı...

Davacı davasında aralarında düzenlenen sözleşmeye göre davalı kooperatife ait inşaatların yapımını üstlendiğini, işin devamı sırasında proje fazlası çevre düzenleme ve sığınak işleri yaptığını, bunlara ilişkin olarak * tarihli faturayı düzenleyip davalıya gönderdiğini, faturanın davalı elemanına teslim edildiğini, davalının faturayı teslim aldıktan sonra itiraz etmediğini ancak bedelinin ödenmediğini yapılan icra takibine de itiraz edildiğini belirterek icra takibine davalının itirazının iptaline karar verilmesini talep etmiştir
Devamı...

davacı tarafça düzenlenen faturanın gerçeğe aykırı olduğunu ve itiraz edildiğini, faturaya konu edilen işlerin gereği gibi yapılmadığını ve tamamlanmadığını, söz konusu dekorasyon işi kapsamında defolu olan kapıların değiştirileceğinin söylendiğini, fakat yama yapıldığını, ayrıca takılan süpürgeliklerin hatalı ve eksik olduğunu, elektrik işlerinin tamamlanmadığını, aksine müvekkili tarafından başka bir şirkete tamamlatıldığını, alçıpanların patladığını ve benzer bir kısım başka edimlerin de yerine getirilmediğini, bir çok işin müvekkili tarafından ikmâl edildiğini, yapılan işlerinse eksik ve ayıplı olduğu
Devamı...