mahkemece ihalede  taraflarca delil olarak dayanılan hakediş raporları, ilerleme raporları ve hesap özetleri dosyaya ibraz ettiirilerek, hakedişlerde yazılı imalâtlar, hakedişlerden yapılan kesintiler, yapılan iş ve imalât tutarı konusunda yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak sözleşme hükümleri de dikkate alınarak rapor alınmalı, iş iskelesi ve vinç kirası ile ilgili taraf iddia ve savunmaları incelenip değerlendirilmeli, tarafların ticari defter ve kayıtları ile davalının ödeme belgeleri üzerinde bilirkişiye inceleme yaptırılarak davalının yaptığı ödeme tutarı saptanmalı, kanıtlanan ödemeler davacının imalât bedelinden mahsup edilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır
Devamı...

ihalede taşeron ile yüklenici taraflar arasında imzalanan sözleşm maddesi göz önünde tutularak az yukarıda tarafların birbirlerine keşide ettikleri ihtar ve cevabi ihtarnamelerde ileri sürüp kabul ettikleri eksik ve kusurlar yönünden gerekirse dava dışı idareden işin geçici ve kesin kabulünde saptanan eksik ve kusurlarla ilgili belgeler de getirtilip teknik bilirkişinin bulunduğu heyetten alınacak ek raporla yüklenici şirketin eksikler nedeniyle davacı taşerondan alacaklı olup olmadığı ve miktarı tespit ettirilip asıl dava davacısı taşerona sözleşme konusu işle ilgili SGK ve Maliye (Vergi Dairesi’nden) alacağı ilişiksiz belgesi ibraz ettirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile asıl davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

ihalede yetkilisinin imzasını taşıyan tarihsiz sözleşme ve kesin hesap mutabakatı içeriğince; davalı yüklenici ile … arasındaki ilişkisinin taşeron yüklenici ilişkisi olduğu, davacının ise davalı yüklenicinin işi eksik bırakıp işleri ikinci yüklenici olarak …’a tamamlattığı iddiasını yasal deliller ile kanıtlayamadığı, …’un imza ve içeriğini kabul ettiği sözleşme ve kesin hesap mutabakatının aksine, duruşmadaki davalı ile ilişkisinin taşeron yüklenici ilişkisi olmadığı yönündeki beyanına itibar edilmesi mümkün değildir
Devamı...

ihalede Davacı taşeron işin eksiksiz şekilde teslim edildiği ancak bakiye * TL iş bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptâli ile takibin devamına ve %40’tan az olmamak üzere icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı yüklenici iş bedelinin tamamının ödendiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talepli dava
Devamı...

ihale taşeron sözleşmesindeki birim fiyatlara göre taraflar arasındaki kesin hesabı çıkarmak, varsa kanıtlanan ödemeleri düşerek sonucu dairesinde asıl alacak yönünden İtirazın iptali ile takibin devamına karar vermek, İşlemiş faize ilişkin itirazın iptali İstemi İle icra inkar tazminatı
Devamı...

İhalede yapılan işlerin Metrajın belirlenmesi teknik yönden inceleme yapılmasını zorunlu kıldığından bilirkişi mütalaasına başvurulmadan davanın sonuçlandırılması doğru olmamıştır
Devamı...

ihalede taşeron sözleşme hükmü uyarınca  KDV dahil toplam  Dolar tutarlı faturayı düzenlemiş  yüklenici ise, sözleşme hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25 günlük bir sürenin  hakedişte değerlendirmeye alındığını davacı taşeron lehine kesin hakedişte sözleşme bedelinin %1’i üzerinden  Dolar/gün birim bedel ile hakedişe dahil edildiğini davacının düzenlediği fatura ile kesin hakedişte kendisine bedeli verilen 25 günlük gecikmeye ilave olarak  gün karşılığı  Dolar talebi
Devamı...

ihalede yapılan çalışma sırasında müvekkil şirkete ait tesislere hasar verildiği müvekkil şirket personelince arızanın giderilmesi ve eneıji verilmesine müteakip hasara maruz kalan tesislerin onarımı için kullanılan malzeme ve işçilik gibi bedelleri kapsayan hasar bedeli olan KDV dahil *TL hasar verenler aleyhine tahakkuk ettirilmesi
Devamı...

ihalede asıl yüklenici ile taşeron arasında sözleşme hükümlerinde 3. kişi yararına hüküm olduğu taktirde asıl yüklenici alt taşeron veya tedarikcilerin çıkarlarının gözetilmesi gerektiği gözetilmeden yapılan ödemelerin kötü ifa olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin verdiği kararın bozulması
Devamı...

İhaleyi alan yüklenicinin uygulama işlerinde tedarikçi firma ile sözlü anlaşma yaparak ürün ve uygulama hizmetlerini aldığı ve 1 kısım ödemeyi çek ile yaptığı ancak işin tamamına ait  ödeme yapmadığı davacının dosyaya sunduğu makbuz fotokopilerindeki yazıların yükleniciye  ait olması ve alacaklı tarafından başka bir ilişki nedeniyle verildiğinin ispat edilemememesi halinde söz konusu makbuzlar akdi ilişkinin ispatı açısından “delil başlangıcı” sayılır ve bu konuda tanık dinlenebilir Mahkemece yapılacak iş, dosya arasında bulunan fotokopi makbuz asılları dosyaya kazandırılarak bu makbuzlardaki yazıların imza incelemesi yaptırılması gerektiği hk(Yargıtay  kararı 2022)
Devamı...

 ihalede yüklenici sözleşme ile davalı taşeronun sözleşme kapsamında üstlendiği işi *tarihine kadar bitirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ettiğini, ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından Haziran ayında herhangi bir sebep göstermeksizin işi durdurduğunu, yarım bırakılan mevcut işin yapımının bitirilmesi ve müvekkiline eksiksiz teslim edilmesi hususunda herhangi bir çalışma yapmadığını, bu durumun müvekkilinin ticari itibarının zedelenmesine neden olduğunu, manevi olarak da oldukça yıpranan müvekkilinin dava konusu işin yapılmaması sebebiyle diğer şantiyelerine maliyet yetiştiremediğini ve kar kaybına uğradığını, müvekkilinin İdare’ye olan sorumluluğunu yerine getirmek adına yeni şantiyesine başlayacak maddi imkanlarını tükettiği hk (Bölge Mahkeme karar Tarihi 19.09.2022)
Devamı...

Yüklenicinin ihale işinde taşeron arasında yaptırılacak işerin 4 ayrı sözleşmeden sadece Hastane İnşaatı işinin elektrik ve mekanik tesisat işlerinin davalı tarafça taşeron olarak üstlenildiği sözleşme  noter ihtarnamesi ile feshedilmiş diğer 3 sözleşme konusu işle ilgili olarak işlerin kesin kabulleri yapılarak binalar işletmeye açılmıştır Kaldı ki, feshedilmiş sözleşme kapsamında verildiği ileri sürülen teminat çeki de, bu davanın konusunu oluşturmamaktadır. Bu nedenle; sözü edilen üç sözleşme feshedilmeyip ayakta kaldığından bu sözleşmeler kapsamında kalan işlerin tümüyle taşeron tarafından ifa edildiği karine olarak kabul edilir(Yargıtay K1)
Devamı...

Taşeronun ihale işinde yapmış olduğu işin ayıplı haliyle değerinin tespit edilerek bu bedel iş bedelinden mahsup edilmeli, bilirkişi kurulu tarafından zararın tespitinin mümkün olmadığının saptanması halinde ise  BK gözetilmek suretiyle takdir olunacak uygun bir miktar zarar bedeli belirlenerek iş bedelinden mahsup edilmeli, bu yönteme göre belirlenecek bakiye iş bedeli ve bu bedel üzerinden işlemiş faiz yönünden dava kabul edilmeli, fazlaya ilişkin asıl alacak ve işlemiş faiz yönünden talebin reddine karar verilmeli Açıklanan nedenlerle kararın bozulması uygun bulunmuştur(Yargıtay K1)
Devamı...

bilirkişi raporunda ihale hakedişler ve imalat hesabına esas olan diğer belgelerin bulunmadığı, bu nedenle imalatların ayrıntılı hesabının yapılamadığı belirtildiği halde; bu belgeler olmaksızın davacı vekilinin sunduğu dilekçedeki hesaplamalara bağlı kalınarak kar kaybı hesabı yapılması doğru olmadığı gibi; kar kaybı hesabı yapılırken az yukarıda açıklanan “kesinti yöntemine” aykırı olarak ve davacının iddiasına bağlı kalınarak hesaplanan yapılmayan iş bedeli üzerinden %25 oranında kar kaybı hesaplanması da doğru olmamıştır(Yargıtay K)
Devamı...

taşeronun ihale işini sözleşmeye uygun olarak yapmadığını ve ayıplı ifada bulunduğu tesisat işini sözleşmeye uygun olarak yapmadığı  gerekçesi ile taşerona ödeme yapılmaması ile taşeron alacaklarının tahsili hk dava kararı(Yargıtay K1)
Devamı...

İdare ile yüklenici arasındaki ihale sözleşmedeki geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilmesi bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla teminatın yarısı; teminatın süresi sonunda ve kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kalanının serbest bırakılacağı hükümleri yüklenici ile taşeron arasında yapılmış sayılacağı hk (Yargıtay K1)
Devamı...

İhalede yüklenici ile taşeron arasında düzenlenen sözleşmenin ekindeki taraflarca imzalanmış olan İşlerin listesinde Özel pozu ile * imalâtının da bulunduğu yine, davalının *imalatında değişikliğe gidildiği ve iş azalması meydana geldiği hk karar (Yargıtay K1
Devamı...

İhalede yüklenicinin hakediş yapması için SGK  borcu yoktur  yazısı alması için Taşeron firmasında istemiş olduğu  belgeler(Yargıtay K1)
Devamı...

İhaleyi alan Yüklenici ile taşeron sözleşme maddesinde taşeronun yükleniciye *TL bedelli çek vereceği aynı sözleşmenin *maddesinde ise teminat çekinin işin kesin kabulünden sonra taşerona iade edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır Davalı taraf dilekçelerinde de çekin alınmadığı yönünde bir savunmada da bulunmamaktadır İşin kesin kabulünün de yapıldığı anlaşılmakla teminat çekinin iadesinin gerektiği açıktır (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede İş devam ettiği sırada Taşeron yüklenicinin verdiği malzemenin veya gösterdiği arsanın kusurlu olduğu anlaşılır yahut imalâtın noktası noktasına muntazaman icrasının tehlikeye koyacak diğer bir hal hadis olursa müteahhit iş sahibini bundan derhal haberdar etmeye mecbur aksi takdirde bunların neticelerinden sorumludur B.K gereği(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede  taşeronun imzasını içeren tarihsiz belgede davalıların şantiye şefinin imzasının bulunması ve belgeyi imzalayan şantiye şefinin davalıların ticari vekili olarak hareket etmesi nedeniyle tarihsiz belgede belirtilen işlerin davacı tarafından yapıldığını ve davacının davalıların taşeronu olduğunu kabul etmek zorunludur(Yargıtay K1)
Devamı...

 üst yapı ihale işinin taşeronu iş makinası ve işçi çalıştırılmak suretiyle, tesviye, nakliye, yapım imalât kısmını aldığını, imalâtın bir bölümünü yaptığı sırada toprak kayması nedeniyle yol güvenliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından Karayolları Genel Müdürlüğünün yeni proje ve güzergah belirlemek üzere inşaatı durdurduğunu, yeni yapılan projeye göre, davalının işi başka taşerona verildiğini yapmış bulunduğu imalâtların bedelinin tahsili hk(Yargıtay K1)
Devamı...

Taşeron şirketinin yüklenicinin almış olduğu  ihalede yapmış olduğu  işler için yasal süresi 1 yıl içinde açmış olduğu icra işlemleri ile alacağını tahsiline ait verilen karar (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede taşeron şirketin yüklenici şirketin yapımı işlerinin elektrik ile ilgili kısımlarının yapılması işini üstlenmiş ve kesmiş olduğu faturaların tahsili için açılan dava kararı(Yargıtay k1)
Devamı...

hakedişlerde gecikme olmasına rağmen davalı yüklenici şirketin davacı taşeron şirkete bir bildirimde bulunmayarak ihtar ve ikazda bulunmamasını yükleniciye kusur izafesi için yeterli görmüş ise de; sözleşmede işin bitiş süresinin belirli olması karşısında işin tamamlanması ve süresinde edimin ifası için ihtar ya da ikaza gerek olmadığından bu konuda davalı yüklenicinin kusurlu olduğunun kabulü mümkün bulunmamaktadır(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede taşeronun sözleşme kapsamındaki ediminin bir kısmını ifa ettiği ve yapılan işlerin idare tarafından onaylandığı fesihte davalının kusurlu olduğunu kabule elverişli kanıt bulunmadığı, anlaşıldığından mahkemece konunun uzmanı bilirkişi kurulundan rapor alınarak davalının yapmış olduğu işin bedeli saptamalı, çekişme konusu olmayan ödemeler düşülerek sonucuna göre bir karar verilmelidir (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede taşeron yükleniciden yüklenici yararına olması halinde bedelinin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle ödenmesinin talep edilmesi mümkündür
Devamı...

İhalede taşeronun yapmış olduğu imalâtın yapıldığı yıl mahalli piyasa rayicine göre hesaplanması zorunludur(Yargıtay K)
Devamı...

taşeron şirket tarafından yapılan asfalt çalışması sonrasında yüzeyden daha üstte kalan rögar kapağına sigortalı aracın alt kısımlarının çarpması sonucu hasar meydana geldiği ekspertiz raporunda hasar bedelinin *TL olarak saptandığı bu kapsamda oluşan hasar bedelinden davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaları gerektiği Belediyenin sorumluluk sahasında bulunan yolda trafikte araçların güvenliğini tehlikeye sokacak vaziyette bulundurması yolda sürücüleri uyarmak için gerekli uyarıcı işaret ve levhaları bulundurmaması araç ve sürücüler için alınması gereken güvenlik tedbirlerinin alınmamış olması sebebiyle hasardan sorumlu olduğu hk dava kararı
Devamı...

ihale alan şirketlerin kurmuş oldukları adi ortaklığın inşaat altyapı ve çevre düzenlemesi işini ihale ile aldıklarını sözleşmede ihaleye konu işin tamamının devrinin yasak olmasına rağmen sözleşme ile işin tamamının taşeron olarak üstendiği taraflar arasında imzalanan belge ile davacının *TL alacaklı olduğunun belirlendiğini ve bir gün sonraki protokol ile de müvekkili şirketin * TL adi ortaklıktan alacaklı olduğunun ve müvekkili şirketin *tarihine kadar keşide etmiş olduğu fatura toplamının *TL olduğu sözleşmenin feshi ve şantiyenin devri yapıldıktan sonra teminat senetlerinin iade edileceği hususlarının kararlaştırıldığını ve taraflarca protokolün imzalandığı ….Noterden yapılan fesihnamesi ile de tarafların karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiği müvekkile * TL’nin kesintisiz ödeneceğinin kararlaştırıldığı ancak herhangi bir ödeme yapılmaması hk dava kararı
Devamı...

Yapım işlerine ait taahhüt işleri yapan firma  yetkilisinin ölümü sonrası aynı işin mirasçılar tarafından devam ettirildiği murisin davalılardan bir takım işlerin yapımı için “alt yüklenici sözleşmesi” imzalandığı sözleşmedeki tüm işlerin eksiksiz ve tam olarak ve fazladan yapılan işler ile birlikte *tarihi itibarı ile bitirilip teslim edildiğini ve tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğini davalıların sözleşmeye göre ödenmesi gereken tutardan *TL’sini ödemediklerini bu alacaklarına karşılık fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere, malzeme ve işçilik bedeli olarak şimdilik *TL. istediklerini davalılardan  sözleşmede belirtilen işlere ilaveten 2 ayrı yer altı hat için kablo döşediklerini bu işlemin işçilik bedelinin piyasa fiyatları ile *TL. olduğunu bunun için de şimdilik *TL talep ettiklerini sözleşmede olmamasına rağmen her 2 davalının birlikte talebi ile fazladan iş yaptıklarını fazladan yapılan bu işlerin bedeli için *TL talep ettiklerini sözleşme harici fazladan yapılan işlerin bedelinin ödenmediği gerekçesi ile açılan dava kararı
Devamı...

Firmanın alt yüklenici olarak aldığı işin tümünün her türlü masraflarını kendisi yapmak suretiyle anahtar teslimi tabiriyle süresinde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamladığı davalıya teslim ettiğini davalının işin toplam bedelini idareden almış olmasına rağmen müvekkiline yapılması gereken ödemenin tamamını yapmadığı İhaleyi alan işverenin idareden aldığı işleri alt yüklenici olarak müvekkili şirkete yaptırdığını müvekkilinin işi eksiksiz ve kusursuz olarak tamamladığını davalıya teslim ettiğini davalının da işi idareye teslim ederek tüm hak edişleri yaptığını davalının müvekkiline yapması gereken ödemelerin tamamını yapmadığını her iki işin icmali yapıldığında müvekkilinin davalıdan olan alacağı toplamının *TL olduğu müvekkilinin müteaddit şifahi ihtarlarına rağmen davalının borcunun tamamını ödemediği hk açılan dava kararı
Devamı...

ihale sözleşmesinin toplam götürü bedelinin *TL olduğu, sözleşme Maddesinde Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderlerin belirlendiği işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 180 gün olduğu sözleşme konusu işin yapımına ilişkin davalı ile davacının anlaştığı taraflar arasında bulunan ticari ilişkiye istinaden yapılan işler ile ilgili faturaların davacı tarafça keşide edildiği ancak davalının bakiye borcu bulunduğu iddiasıyla davacı tarafça bakiye alacağın tahsili için icra takibi başlatması
Devamı...

davaya konu alt yapı tesislerinin bedellerinin söz konusu konut projesinin maliklerinden tahsil edildiğine dair bir durumun tespit edilmediğinden ve trafo, kablolama işlerine ilişkin olarak taşeronlara yaptırılan ihale konusu işler, yapılmış olan dairelerin maliyetlerine dahil edildiği ve dolayısıyla inşaatı yapan davacı şirketin trafo ve kablolama maliyetleri kadar kardan mahrum kaldığı değerlendirilerek aktif husumet yokluğu itirazlarına itibar edilemeyeceği, zamanaşımı itirazı açısından yapılan değerlendirme
Devamı...

İhaleyi alan asıl işveren konumundaki firma ile alt işverenler arasındaki hukuki ilişkinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde olmadığı tamamıyla taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde Borçlar Kanunu esasına göre sorumluluklar belirleneceği, davacının ödediği tutarı davalılardan sorumlulukları nispetinde tahsilini talep ettiği dava kararı
Devamı...

İhale taşeron sözleşmesinde davacı tarafından yüklenilen işin toplam bedelinin KDV hariç *TL olarak belirlendiği KDV eklendiğinde işin toplam tutarının *TL olduğu ancak sözleşme tarihinden sonra asıl yükleniciye *TL lik ek işin yaptırıldığı KDV eklendiğinde ise ek iş bedelinin *TL olduğu davalı tarafından davacıya yapılan ödeme tutarının ise * TL olduğu İş bedeli tutarından ödeme tutarı düşüldüğünde ortaya çıkan * TL davacının bakiye iş bedeli alacağını ifade eder  sözleşme gereğince SGK mevzuatı kapsamında işçilik tutarının SGK’ya bildirilmesi gerekirken bu lazımiyenin yerine getirilmediği dava konusu işi de kapsar tüm sözleşme ile ilgili ihale kapsamı dikkate alındığında eksik bildirilen zorunlu işçilik tutarının *TL ve bu miktar üzerinden ödenmesi gereken prim tutarının ise *TL olduğu SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda asıl işveren durumunda olan davalı şirkete bildirim yapılmış ve davalı şirket tarafından kuruma başvurmak suretiyle Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunulmuş ve gecikme faizi dahil borç toplamı olan *TL yi 18 taksit halinde ödemeyi taahhüt etmiş  yapmış olduğu iş miktarı baz alındığında ödenmemiş olan toplam *TL SGK priminden davacı şirketen davalı şirkete karşı sorumlu olduğu ve icra takip tarihi esas alındığından prim faizlerinin değil sadece prim borcunun tespit edilen *TL bakiye iş bedelinden düşülmesi gerektiği davalı tarafın prim faizine ilişkin haklarının ayrı bir davanın konusu olabileceği kanaatine varılmış olup Bu çerçevede icra takip tarihi itibariyle davacının davalıdan *TL bakiye iş bedeli alacağının bulunduğu hk 
Devamı...

İhaleyi alan firmanın alt taşerona verdiği işlerde çevreye  verilen zararların tahsilinde  davalının alt yüklenici olarak hizmet vermediğinin belirtilmesine, bununla ilgili imalat güzergahlarını gösteren krokilerin gönderilmiş olmasına davacı tarafça tutulan tutanakta davalı çalışanı olarak gözüken görevlinin tutanak tutulduğu tarihte davalının SGK çalışanı olmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihale konusu işin tüm aşamalarında asıl yüklenicinin eylemli olarak bulunduğunu ve asıl muhatap olduğu genel alım sözleşmelerinde asıl yüklenicinin imzası bulunmasa dahi sözleşmelerin yapılmasına eylemleriyle vesile olduğu gibi işin tüm aşamalarında teslim ve tesellümlerde de asıl muhatap olduğundan ödenmeyen tüm alacaklarından sorumlu olduğu sonrasında asıl yüklenici ile alt taşeron olan diğer davalının yerine geçerek alt taşeronun yapmadığı ve kendisiyle alt taşeron arasındaki genel alım sözleşmesi dahilinde tüm işleri yerine getirmesi için sözleşmeyi üzerine alıp yenilediğini yeni bir sözleşme imzalandığı genel alım sözleşmeleri uyarınca imalatların bir kısmının yapılıp asıl yükleniciye teslim edildiği ancak alt yüklenicinin borcunu ödememesi üzerine durumun asıl yükleniciye bildirilmesiyle yeniden sözleşme imzalandığı tüm ekipmanların bu kapsamda teslim edildiğini belirterek döviz kurlarındaki artışa dair hak talebine ait  dava kararı
Devamı...

taşeron hakedişindeki miktarların örtüşmediği yapılan işin bu şekilde belirlendikten sonra sözleşmedeki kararlaştırılan bedele göre yapılan iş tutarının karşılığı * TL olarak bilirkişilerce hesap edildiği davalının yapmış olduğu toplam *TL ödeme *TL nakdi teminat kesintisi *TL KDV tefkifatı mahsup edildiğinde denetime elverişli ve mahkememizce de kabul edilen hesaba göre davacının *TL bakiye iş bedeli alacağı olduğu nakdi teminat kesintisinin ise * TL olduğu sözleşme Maddesine göre imalat ve sigorta kesintisinin geçici kabulün yapılması sonrası serbest bırakılması gerekeceği ve bu kapsamda nakdi teminatında iadesinin gerektiği hk
Devamı...

ihalede davacı taşeronun yapmış olduğu imalâtın yapıldığı yıl mahalli piyasa rayicine göre hesaplanması zorunludur
Devamı...

İhaleyi alan yüklenici ile 2 farklı iş için alt taşeronluk sözleşmesi yaptığı proje kapsamında üzerine aldığı işi bitiremediği eksik bıraktığı davalı ile karşılıklı olarak işin tasfiyesine ilişkin olarak mutabakat düzenledikleri bu iş nedeniyle verilen teminat mektuplarıyla teminat senedinin iade koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davacının bu iş nedeniyle dava konusu ettiği tüm taleplerinin reddine birleşen dava dosyasındaki maddi ve manevi tazminat talebinin de bu dava dosyasındaki teminat mektuplarının paraya çevrilmesine ilişkin dava kararı
Devamı...

Alt Yüklenici konumundaki davalının, sözleşme konusu işi terk etmesi halinde *TL olarak kararlaştırılmış tazminatı davacı müvekkillerine ödemesi gerektiğini, açıkladığı nedenlerle fazlaya ilişkin tüm dava ve talep hakları saklı kalmak üzere ; davalının taraflar arasında imzalanan sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle cezai şart niteliğindeki *TL tazminatın fesih tarihi *tarihinden itibaren işleyecek avans (ticari) faiziyle birlikte davalıdan alınarak iş ortaklığı sözleşmesindeki paylar oranında verilmesi talepli dava
Devamı...

İhale Taşeron Sözleşmesinin * tarih itibariyle tek taraflı olarak sona erdirildiğini, davalının, taşeron sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle müvekkili olan şirketin davalıya ortaklık işlerini devam ettirmesi adına kendi hesabından malzeme alıp, davalıya teslim ve fatura ettiğini, bu hususun ve müvekkili olan firmanın alacağının yapılacak bilirkişi incelemesi ile tespit olunacağını, yaklaşık * TL ‘yi bulmakta olduğunu, ayrıca davalı tarafından müvekkilinin de dahil bulunduğu Adi Ortaklık aleyhinde dava açıldığını, bu dava dosyasının devam ettiğini, dava dosyasında, adi ortaklığın da davalı taşeron şirkete fazladan ödemelerde bulunduğunun bilirkişi raporları ile sabit hale geldiği hk
Devamı...

davacının yapmış olduğu ihale işlerinden davalı tarafından geçici ve kesin kabul teminatı adı altında kesinti yapıldığı, kesilen miktarın *TL olduğu, bu hususlarda taraflar arasında anlaşmazlığın bulunmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığın davalı tarafından yapılan kesintileri davacının isteyip istemeyeceği, söz konusu kesintilerin muaccel olup olmadığı noktasında toplandığı, taraflar arasındaki sözleşme maddesinde davalı tarafından yapılan kesintilerin dayanağının ve ne zaman ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunduğu, söz konusu maddeye göre “İşveren taşerona verilen işlerden oluşan hakedişlerinden geçici kabul eksiklikleri için %5’e kadar teminat kesintisi yapmakta serbesttir
Devamı...

davalı şirket ile yaptığı sözleşmeye ilişkin tüm ihale süreci yapılan yazışma ve düzenlenen tutanaklarıda ihtiva eden işlem dosyası getirtildikten sonra mahallinde konusunda uzman teknik bilirkişi ile keşif yapılarak önceki paragrafta sözü edilen tutanaklarda belirtilen yerlerde tutanağı düzenleyen şahıslar da hazır edilip yer gösterme yaptırılarak dinlenmek sureti ile bu tutanaklarda yazılı iş ve imalâtların davalı yüklenici şirket ile yapılan eser sözleşmesi kapsamında kalıp kalmadığı davalı yüklenici şirket veya davalı iş sahibi belediye yararına olup olmadığı ile yararına ise Kanunu maddelerince vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı *yılı mahalli piyasa rayiçlerine göre bedeli konusunda rapor alınıp yükleniciyle yapılan sözleşme kapsamında ise yüklenici, yükleniciyle yapılan sözleşme dışında ise iş sahibi sorumlu tutulmak sureti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile red kararı verilmesi doğru olmamıştır Öte yandan İcra İflas Kanun maddesi gereğince alacaklının takibinde haksız ve kötü niyetli görülmesi halinde diğer tarafın talebi üzerine kötü niyet tazminat ile mahkum edileceği belirtildiğinden dosya kapsamına göre mevcut deliller ile davacının takipte haksız olduğu kabul edilse dahi kötü niyetli olduğu kanıtlanmadığından koşulları oluşmayan kötü niyet tazminatı talebinin reddi yerine kabulü de usul ve yasaya aykırı olmuştur Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihaleyi alan Yüklenici ile davacı taşeronun aralarındaki * tarihli taahhütnamesi ile kesin hesap onaylanıncaya kadar alacak isteminde bulunmayacağı taahhüdünde bulunmuş olup dava tarihinde kesin hesap işlemleri yapılmamış olduğundan dava şartı gerçekleşmemiş  ise de; yargılamanın devamı sırasında her 2 işin kesin hesap ve onay işlemleri yapılarak dava şartı gerçekleştiği ve dava tarihi itibariyle davalı yüklenici söz konusu taahhütname gereğince davaya karşı çıkmakta haklı olduğundan ücreti vekâlet ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulmaması gerektiği” şeklindeki ifadelerle asıl davada talebin kabul edilen kısmı için davacı taşeron lehine vekalet ücreti taktir edilemeyeceği belirtilmiş olmasına karşın mahkemece hatalı değerlendirme ile talebin reddedilen kısmı için de davalı yüklenici yararına vekalet ücreti taktir edilmemiştir
Devamı...

İhalede alt yüklenici ile davalı yüklenici arasındaki sözleşme ve ekleri ile hakediş ve tüm dayanakları getirtilmek suretiyle iş sahibi tarafından yapılan kesintilerin davacı ile davalı arasında düzenlenen sözleşme ile ilgili olup olmadığı araştırılmak konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor almak itiraz halinde itirazları karşılayacak şekilde ek rapor alarak davacının alacağını belirlemek ve itirazın iptaline karar verilen miktar üzerinden icra inkâr tazminatına hükmetmekten ibarettir Öte yandan BK maddesi uyarınca kesin vade bulunmadığı gibi davadan önce davalı temerrüde düşürülmediğinden sadece takipten itibaren faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

Kanun maddesinde belirtilen unsurları taşımayan alt işveren uygulaması fesih için geçerli sebep kabul edilemez Kanunda yardımcı işlerin alt işverene verilmesinin herhangi bir şarta bağlanmaması sebebiyle bu nevi işlerin muvazaa olmaması kaydıyla alt işverene devri sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilebilir Buna karşılık asıl işin bir bölümünde işletme ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işler alt işverene devredilebilecektir Anılan düzenlemede baskın öğe teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işlerdir işletmenin ve işin gereği ancak teknolojik sebepler var ise göz önünde tutulur söz konusu hükümdeki şartlar gerçekleşmeden asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde asıl işveren-alt işveren ilişkisi geçersiz olacağından iş sözleşmesinin feshi de geçersizdir
Devamı...

Asıl işin bir bölümü alt işverene verilemese de kanunda özel hüküm bulunması hallerinde yardımcı iş olduğuna bakılmaksızın asıl işin bir kısmı alt işverene bırakılabilir İhale Kanunu maddeleri doğrultusunda davalıda ihale ile bakım ve onarımının temizliğinin gözetlemesinin yapılması çalışır vaziyette tutulması ve hizmet alım sözleşmesi ile performans kriterlerine uygun olarak bakım ve onarımının yapılması temizliğinin yapılması ve gözetlenmesi işleri dava dışı şirketlere vermiştir Davalı ile dava dışı işverenler arasında Kanun maddesi kapsamında kalan asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu dikkate alınmaksızın aralarındaki ilişkinin muvazaalı olduğunun kabulüyle davacının gerçek işverenin Genel Müdürlüğü olduğunun tespiti ile fark alacaklara hükmedilmesi hatalı olup bozma nedenidir
Devamı...

davacı taşeron tarafından davalıya karşı %5 nakit teminat kesintilerinin tahsili için girişilen icra takibine dair dava kararı
Devamı...