taşeron şirket tarafından yapılan asfalt çalışması sonrasında yüzeyden daha üstte kalan rögar kapağına sigortalı aracın alt kısımlarının çarpması sonucu hasar meydana geldiği ekspertiz raporunda hasar bedelinin *TL olarak saptandığı bu kapsamda oluşan hasar bedelinden davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaları gerektiği Belediyenin sorumluluk sahasında bulunan yolda trafikte araçların güvenliğini tehlikeye sokacak vaziyette bulundurması yolda sürücüleri uyarmak için gerekli uyarıcı işaret ve levhaları bulundurmaması araç ve sürücüler için alınması gereken güvenlik tedbirlerinin alınmamış olması sebebiyle hasardan sorumlu olduğu hk dava kararı
Devamı...

ihale alan şirketlerin kurmuş oldukları adi ortaklığın inşaat altyapı ve çevre düzenlemesi işini ihale ile aldıklarını sözleşmede ihaleye konu işin tamamının devrinin yasak olmasına rağmen sözleşme ile işin tamamının taşeron olarak üstendiği taraflar arasında imzalanan belge ile davacının *TL alacaklı olduğunun belirlendiğini ve bir gün sonraki protokol ile de müvekkili şirketin * TL adi ortaklıktan alacaklı olduğunun ve müvekkili şirketin *tarihine kadar keşide etmiş olduğu fatura toplamının *TL olduğu sözleşmenin feshi ve şantiyenin devri yapıldıktan sonra teminat senetlerinin iade edileceği hususlarının kararlaştırıldığını ve taraflarca protokolün imzalandığı ….Noterden yapılan fesihnamesi ile de tarafların karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiği müvekkile * TL’nin kesintisiz ödeneceğinin kararlaştırıldığı ancak herhangi bir ödeme yapılmaması hk dava kararı
Devamı...

Yapım işlerine ait taahhüt işleri yapan firma  yetkilisinin ölümü sonrası aynı işin mirasçılar tarafından devam ettirildiği murisin davalılardan bir takım işlerin yapımı için “alt yüklenici sözleşmesi” imzalandığı sözleşmedeki tüm işlerin eksiksiz ve tam olarak ve fazladan yapılan işler ile birlikte *tarihi itibarı ile bitirilip teslim edildiğini ve tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğini davalıların sözleşmeye göre ödenmesi gereken tutardan *TL’sini ödemediklerini bu alacaklarına karşılık fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere, malzeme ve işçilik bedeli olarak şimdilik *TL. istediklerini davalılardan  sözleşmede belirtilen işlere ilaveten 2 ayrı yer altı hat için kablo döşediklerini bu işlemin işçilik bedelinin piyasa fiyatları ile *TL. olduğunu bunun için de şimdilik *TL talep ettiklerini sözleşmede olmamasına rağmen her 2 davalının birlikte talebi ile fazladan iş yaptıklarını fazladan yapılan bu işlerin bedeli için *TL talep ettiklerini sözleşme harici fazladan yapılan işlerin bedelinin ödenmediği gerekçesi ile açılan dava kararı
Devamı...

Firmanın alt yüklenici olarak aldığı işin tümünün her türlü masraflarını kendisi yapmak suretiyle anahtar teslimi tabiriyle süresinde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamladığı davalıya teslim ettiğini davalının işin toplam bedelini idareden almış olmasına rağmen müvekkiline yapılması gereken ödemenin tamamını yapmadığı İhaleyi alan işverenin idareden aldığı işleri alt yüklenici olarak müvekkili şirkete yaptırdığını müvekkilinin işi eksiksiz ve kusursuz olarak tamamladığını davalıya teslim ettiğini davalının da işi idareye teslim ederek tüm hak edişleri yaptığını davalının müvekkiline yapması gereken ödemelerin tamamını yapmadığını her iki işin icmali yapıldığında müvekkilinin davalıdan olan alacağı toplamının *TL olduğu müvekkilinin müteaddit şifahi ihtarlarına rağmen davalının borcunun tamamını ödemediği hk açılan dava kararı
Devamı...

ihale sözleşmesinin toplam götürü bedelinin *TL olduğu, sözleşme Maddesinde Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderlerin belirlendiği işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 180 gün olduğu sözleşme konusu işin yapımına ilişkin davalı ile davacının anlaştığı taraflar arasında bulunan ticari ilişkiye istinaden yapılan işler ile ilgili faturaların davacı tarafça keşide edildiği ancak davalının bakiye borcu bulunduğu iddiasıyla davacı tarafça bakiye alacağın tahsili için icra takibi başlatması
Devamı...

davaya konu alt yapı tesislerinin bedellerinin söz konusu konut projesinin maliklerinden tahsil edildiğine dair bir durumun tespit edilmediğinden ve trafo, kablolama işlerine ilişkin olarak taşeronlara yaptırılan ihale konusu işler, yapılmış olan dairelerin maliyetlerine dahil edildiği ve dolayısıyla inşaatı yapan davacı şirketin trafo ve kablolama maliyetleri kadar kardan mahrum kaldığı değerlendirilerek aktif husumet yokluğu itirazlarına itibar edilemeyeceği, zamanaşımı itirazı açısından yapılan değerlendirme
Devamı...

İhaleyi alan asıl işveren konumundaki firma ile alt işverenler arasındaki hukuki ilişkinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde olmadığı tamamıyla taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde Borçlar Kanunu esasına göre sorumluluklar belirleneceği, davacının ödediği tutarı davalılardan sorumlulukları nispetinde tahsilini talep ettiği dava kararı
Devamı...

İhale taşeron sözleşmesinde davacı tarafından yüklenilen işin toplam bedelinin KDV hariç *TL olarak belirlendiği KDV eklendiğinde işin toplam tutarının *TL olduğu ancak sözleşme tarihinden sonra asıl yükleniciye *TL lik ek işin yaptırıldığı KDV eklendiğinde ise ek iş bedelinin *TL olduğu davalı tarafından davacıya yapılan ödeme tutarının ise * TL olduğu İş bedeli tutarından ödeme tutarı düşüldüğünde ortaya çıkan * TL davacının bakiye iş bedeli alacağını ifade eder  sözleşme gereğince SGK mevzuatı kapsamında işçilik tutarının SGK’ya bildirilmesi gerekirken bu lazımiyenin yerine getirilmediği dava konusu işi de kapsar tüm sözleşme ile ilgili ihale kapsamı dikkate alındığında eksik bildirilen zorunlu işçilik tutarının *TL ve bu miktar üzerinden ödenmesi gereken prim tutarının ise *TL olduğu SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda asıl işveren durumunda olan davalı şirkete bildirim yapılmış ve davalı şirket tarafından kuruma başvurmak suretiyle Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunulmuş ve gecikme faizi dahil borç toplamı olan *TL yi 18 taksit halinde ödemeyi taahhüt etmiş  yapmış olduğu iş miktarı baz alındığında ödenmemiş olan toplam *TL SGK priminden davacı şirketen davalı şirkete karşı sorumlu olduğu ve icra takip tarihi esas alındığından prim faizlerinin değil sadece prim borcunun tespit edilen *TL bakiye iş bedelinden düşülmesi gerektiği davalı tarafın prim faizine ilişkin haklarının ayrı bir davanın konusu olabileceği kanaatine varılmış olup Bu çerçevede icra takip tarihi itibariyle davacının davalıdan *TL bakiye iş bedeli alacağının bulunduğu hk 
Devamı...

İhaleyi alan firmanın alt taşerona verdiği işlerde çevreye  verilen zararların tahsilinde  davalının alt yüklenici olarak hizmet vermediğinin belirtilmesine, bununla ilgili imalat güzergahlarını gösteren krokilerin gönderilmiş olmasına davacı tarafça tutulan tutanakta davalı çalışanı olarak gözüken görevlinin tutanak tutulduğu tarihte davalının SGK çalışanı olmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihale konusu işin tüm aşamalarında asıl yüklenicinin eylemli olarak bulunduğunu ve asıl muhatap olduğu genel alım sözleşmelerinde asıl yüklenicinin imzası bulunmasa dahi sözleşmelerin yapılmasına eylemleriyle vesile olduğu gibi işin tüm aşamalarında teslim ve tesellümlerde de asıl muhatap olduğundan ödenmeyen tüm alacaklarından sorumlu olduğu sonrasında asıl yüklenici ile alt taşeron olan diğer davalının yerine geçerek alt taşeronun yapmadığı ve kendisiyle alt taşeron arasındaki genel alım sözleşmesi dahilinde tüm işleri yerine getirmesi için sözleşmeyi üzerine alıp yenilediğini yeni bir sözleşme imzalandığı genel alım sözleşmeleri uyarınca imalatların bir kısmının yapılıp asıl yükleniciye teslim edildiği ancak alt yüklenicinin borcunu ödememesi üzerine durumun asıl yükleniciye bildirilmesiyle yeniden sözleşme imzalandığı tüm ekipmanların bu kapsamda teslim edildiğini belirterek döviz kurlarındaki artışa dair hak talebine ait  dava kararı
Devamı...

taşeron hakedişindeki miktarların örtüşmediği yapılan işin bu şekilde belirlendikten sonra sözleşmedeki kararlaştırılan bedele göre yapılan iş tutarının karşılığı * TL olarak bilirkişilerce hesap edildiği davalının yapmış olduğu toplam *TL ödeme *TL nakdi teminat kesintisi *TL KDV tefkifatı mahsup edildiğinde denetime elverişli ve mahkememizce de kabul edilen hesaba göre davacının *TL bakiye iş bedeli alacağı olduğu nakdi teminat kesintisinin ise * TL olduğu sözleşme Maddesine göre imalat ve sigorta kesintisinin geçici kabulün yapılması sonrası serbest bırakılması gerekeceği ve bu kapsamda nakdi teminatında iadesinin gerektiği hk
Devamı...

ihalede davacı taşeronun yapmış olduğu imalâtın yapıldığı yıl mahalli piyasa rayicine göre hesaplanması zorunludur
Devamı...

İhaleyi alan yüklenici ile 2 farklı iş için alt taşeronluk sözleşmesi yaptığı proje kapsamında üzerine aldığı işi bitiremediği eksik bıraktığı davalı ile karşılıklı olarak işin tasfiyesine ilişkin olarak mutabakat düzenledikleri bu iş nedeniyle verilen teminat mektuplarıyla teminat senedinin iade koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davacının bu iş nedeniyle dava konusu ettiği tüm taleplerinin reddine birleşen dava dosyasındaki maddi ve manevi tazminat talebinin de bu dava dosyasındaki teminat mektuplarının paraya çevrilmesine ilişkin dava kararı
Devamı...

Alt Yüklenici konumundaki davalının, sözleşme konusu işi terk etmesi halinde *TL olarak kararlaştırılmış tazminatı davacı müvekkillerine ödemesi gerektiğini, açıkladığı nedenlerle fazlaya ilişkin tüm dava ve talep hakları saklı kalmak üzere ; davalının taraflar arasında imzalanan sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle cezai şart niteliğindeki *TL tazminatın fesih tarihi *tarihinden itibaren işleyecek avans (ticari) faiziyle birlikte davalıdan alınarak iş ortaklığı sözleşmesindeki paylar oranında verilmesi talepli dava
Devamı...

İhale Taşeron Sözleşmesinin * tarih itibariyle tek taraflı olarak sona erdirildiğini, davalının, taşeron sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle müvekkili olan şirketin davalıya ortaklık işlerini devam ettirmesi adına kendi hesabından malzeme alıp, davalıya teslim ve fatura ettiğini, bu hususun ve müvekkili olan firmanın alacağının yapılacak bilirkişi incelemesi ile tespit olunacağını, yaklaşık * TL ‘yi bulmakta olduğunu, ayrıca davalı tarafından müvekkilinin de dahil bulunduğu Adi Ortaklık aleyhinde dava açıldığını, bu dava dosyasının devam ettiğini, dava dosyasında, adi ortaklığın da davalı taşeron şirkete fazladan ödemelerde bulunduğunun bilirkişi raporları ile sabit hale geldiği hk
Devamı...

davacının yapmış olduğu ihale işlerinden davalı tarafından geçici ve kesin kabul teminatı adı altında kesinti yapıldığı, kesilen miktarın *TL olduğu, bu hususlarda taraflar arasında anlaşmazlığın bulunmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığın davalı tarafından yapılan kesintileri davacının isteyip istemeyeceği, söz konusu kesintilerin muaccel olup olmadığı noktasında toplandığı, taraflar arasındaki sözleşme maddesinde davalı tarafından yapılan kesintilerin dayanağının ve ne zaman ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunduğu, söz konusu maddeye göre “İşveren taşerona verilen işlerden oluşan hakedişlerinden geçici kabul eksiklikleri için %5’e kadar teminat kesintisi yapmakta serbesttir
Devamı...

davalı şirket ile yaptığı sözleşmeye ilişkin tüm ihale süreci yapılan yazışma ve düzenlenen tutanaklarıda ihtiva eden işlem dosyası getirtildikten sonra mahallinde konusunda uzman teknik bilirkişi ile keşif yapılarak önceki paragrafta sözü edilen tutanaklarda belirtilen yerlerde tutanağı düzenleyen şahıslar da hazır edilip yer gösterme yaptırılarak dinlenmek sureti ile bu tutanaklarda yazılı iş ve imalâtların davalı yüklenici şirket ile yapılan eser sözleşmesi kapsamında kalıp kalmadığı davalı yüklenici şirket veya davalı iş sahibi belediye yararına olup olmadığı ile yararına ise Kanunu maddelerince vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı *yılı mahalli piyasa rayiçlerine göre bedeli konusunda rapor alınıp yükleniciyle yapılan sözleşme kapsamında ise yüklenici, yükleniciyle yapılan sözleşme dışında ise iş sahibi sorumlu tutulmak sureti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile red kararı verilmesi doğru olmamıştır Öte yandan İcra İflas Kanun maddesi gereğince alacaklının takibinde haksız ve kötü niyetli görülmesi halinde diğer tarafın talebi üzerine kötü niyet tazminat ile mahkum edileceği belirtildiğinden dosya kapsamına göre mevcut deliller ile davacının takipte haksız olduğu kabul edilse dahi kötü niyetli olduğu kanıtlanmadığından koşulları oluşmayan kötü niyet tazminatı talebinin reddi yerine kabulü de usul ve yasaya aykırı olmuştur Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihaleyi alan Yüklenici ile davacı taşeronun aralarındaki * tarihli taahhütnamesi ile kesin hesap onaylanıncaya kadar alacak isteminde bulunmayacağı taahhüdünde bulunmuş olup dava tarihinde kesin hesap işlemleri yapılmamış olduğundan dava şartı gerçekleşmemiş  ise de; yargılamanın devamı sırasında her 2 işin kesin hesap ve onay işlemleri yapılarak dava şartı gerçekleştiği ve dava tarihi itibariyle davalı yüklenici söz konusu taahhütname gereğince davaya karşı çıkmakta haklı olduğundan ücreti vekâlet ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulmaması gerektiği” şeklindeki ifadelerle asıl davada talebin kabul edilen kısmı için davacı taşeron lehine vekalet ücreti taktir edilemeyeceği belirtilmiş olmasına karşın mahkemece hatalı değerlendirme ile talebin reddedilen kısmı için de davalı yüklenici yararına vekalet ücreti taktir edilmemiştir
Devamı...

İhalede alt yüklenici ile davalı yüklenici arasındaki sözleşme ve ekleri ile hakediş ve tüm dayanakları getirtilmek suretiyle iş sahibi tarafından yapılan kesintilerin davacı ile davalı arasında düzenlenen sözleşme ile ilgili olup olmadığı araştırılmak konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor almak itiraz halinde itirazları karşılayacak şekilde ek rapor alarak davacının alacağını belirlemek ve itirazın iptaline karar verilen miktar üzerinden icra inkâr tazminatına hükmetmekten ibarettir Öte yandan BK maddesi uyarınca kesin vade bulunmadığı gibi davadan önce davalı temerrüde düşürülmediğinden sadece takipten itibaren faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

Kanun maddesinde belirtilen unsurları taşımayan alt işveren uygulaması fesih için geçerli sebep kabul edilemez Kanunda yardımcı işlerin alt işverene verilmesinin herhangi bir şarta bağlanmaması sebebiyle bu nevi işlerin muvazaa olmaması kaydıyla alt işverene devri sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilebilir Buna karşılık asıl işin bir bölümünde işletme ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işler alt işverene devredilebilecektir Anılan düzenlemede baskın öğe teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işlerdir işletmenin ve işin gereği ancak teknolojik sebepler var ise göz önünde tutulur söz konusu hükümdeki şartlar gerçekleşmeden asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde asıl işveren-alt işveren ilişkisi geçersiz olacağından iş sözleşmesinin feshi de geçersizdir
Devamı...

Asıl işin bir bölümü alt işverene verilemese de kanunda özel hüküm bulunması hallerinde yardımcı iş olduğuna bakılmaksızın asıl işin bir kısmı alt işverene bırakılabilir İhale Kanunu maddeleri doğrultusunda davalıda ihale ile bakım ve onarımının temizliğinin gözetlemesinin yapılması çalışır vaziyette tutulması ve hizmet alım sözleşmesi ile performans kriterlerine uygun olarak bakım ve onarımının yapılması temizliğinin yapılması ve gözetlenmesi işleri dava dışı şirketlere vermiştir Davalı ile dava dışı işverenler arasında Kanun maddesi kapsamında kalan asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu dikkate alınmaksızın aralarındaki ilişkinin muvazaalı olduğunun kabulüyle davacının gerçek işverenin Genel Müdürlüğü olduğunun tespiti ile fark alacaklara hükmedilmesi hatalı olup bozma nedenidir
Devamı...

davacı taşeron tarafından davalıya karşı %5 nakit teminat kesintilerinin tahsili için girişilen icra takibine dair dava kararı
Devamı...

davalı ile akdi ilişkileri bulunmadığından takipte istenilen alacaktan sorumlu olmadıklarını bu nedenle müvekkili şirket hakkında başlatılan icra takibinden borçlu olmadıklarının tespitini istemiştir Davalı ise verilen teklifin kabulü üzerine takip dayanağı faturalara konu imalâtın gerçekleştirilerek faturaların davacı çalışanlarına tebliğ edildiğini ve yine davacının şantiye şefi  *teslimlerinin de yapıldığını bedele hak kazandıklarını savunmaktadır Mahkemece savunma doğrultusunda davanın kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilmişse de şantiye şefi kabul edilen davacının çalışanı olup olmadığı araştırılmadığı gibi imzası bulunan belgeler konusunda da beyanı alınmadan ve yine faturaların tebliğ edildiği davacı çalışanı olup olmadığı saptanmadan ve tutanaklardaki imzaları konusunda beyanları alınmadan hükme varılması doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

taşeron şirket İcra Müdürlüğü dosyasında davalı yüklenici şirket hakkında 2 adet faturaya dayanarak alacak talebinde bulunmuş davalı borçlunun itirazı üzerine takip durmuştur Eldeki davada itirazın iptâli takibin devamı ve icra inkâr giderimi talep edilmiştir Yapılan yargılama sürecinde icra takip dosyası faturalar sevk irsaliyeleri defter kayıtları getirtilmiş, tarafların göstermiş oldukları kanıtlar da toplandıktan sonra dosya üzerinde inceleme yapılıp mali müşavir bilirkişiden rapor alınmıştı. Düzenlenen raporda davacının defter kayıtlarına göre davalının borcunun olduğu ifade edilmiştir Yerel mahkemece davacı şirket defterlerinin kapanış tasdikinin bulunmadığı bu nedenle defter kayıtlarının kanıt olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir Yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin hükmüne dayanak yaptığı red gerekçesi yeterli değildir Şöyle ki taraflar arasındaki uyuşmazlık dava tarihinde yürürlükte bulunan BY maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup bu kapsamında araştırma ve inceleme yapılmamıştır Eksik araştırma ve inceleme sonucunda elde edilen kanıtlara göre davanın reddine karar verilmesi isabetli olmamıştır
Devamı...

davacı taşeronun adı geçen yüklenici şirketten aldığı avans karşılığı kesin kabule kadar durmak kaydı ile teminat çeki vereceği kesin kabul tutanağı onaylanınca taşeron teminatının geri verileceği kararlaştırılmıştır Davacı davasında işi tamamlayıp teslim ettiğini, çekin teminat vasfının kalmadığını ileri sürerek menfi tespit ve iptâl isteminde bulunmuştur Davacının ileri sürdüğü hususların ispatı halinde çekin teminat vasfı kalmayacağından ödeme için ibraz edilmese ya da hakkında icra takibi yapılmamış olsa dahi iade edilmeyen çekle ilgili menfi tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmaktadır
Devamı...

Davacı taşeron iş tamamlanmadan davalı tarafından işten el çektirildiğini iş bedelinin bir kısmının ve şantiye bedelinin kendisine ödenmediğini ileri sürerek alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştirYargılama sırasında alınan bilirkişi kurulu raporunda davacının hakettiği iş bedeli sözleşmedeki birim fiyatlara uygun olarak hesap edilmiş ve * TL olarak saptanmıştır Belirlenen bu bedele ise KDV ilave edilmemiştir sözleşmenin *maddesi uyarınca iş bedeline KDV ilave edilerek davacının hakettiği iş bedeli saptanmalıdır Bu durum karşısında davacının yaptığı imalâtlara göre hakettiği iş bedeli *TL olmaktadır Bu nedenle davacının alacağı tespit edilirken KDV’nin iş bedeline ilave edilmemiş olması doğru değildir Öte yandan, sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanunnun maddesi uyarınca eserin meydana getirilmesinde kullanılacak araç ve gereçleri taşeron kendisi sağlamak zorunda ise de sözleşme ifa ile sonuçlanmadan feshedildiğinden ve davacı tarafından yapılan bina ve ekleri sökülüp götürülmeyip davalının kullanımında kaldığından davacı bu imalâtların bedelini de sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği davalıdan isteyebilir. İmalâtının bedelinin ise imalatın davalı yüklenicide kaldığı yıl yıl serbest piyasa rayiç fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir
Devamı...

taşeron tarafından yapılan izolasyon imalâtına diğer taşeron firmalar tarafından zarar verildiğinin tespit edildiği ifade edildiği yapılan bu açıklamalar ışığında taşeronun gerçekleştirdiği izolasyon işinde fen ve sanat kurallarına aykırı olarak bindirme yerlerinde yeterli boy bırakılmadığı el ile yapılan kaynak imalâtında zaafiyet olduğu diğer taraftan taşeronun işverene yazdığı uyarı yazıları ve dosyaya sunulan rapordan izolasyon imalâtlarına üçüncü kişiler tarafından zarar verildiğinin anlaşıldığı, bilirkişi kurulları tarafından, ayıp nedeniyle oluşan zararlardan tarafların %50 oranında kusurlu olabilecekleri ifade edilmiş olmasına karşın birleşen davalara konu edilen sözleşmeler kapsamında davacı taşeronun hak ettiği iş bedelinin hesaplanması sırasında bahsi geçen ayıpların varlığı ve davacı kusurunun göz önünde bulundurulmaması doğru olmamıştır Hükme esas alınan bilirkişi raporunda birleşen davalara konu taşeronun hakettiği iş bedeli belirlenirken %5 oranında nakdi teminat kesintisi yapılmıştır Taraflar arasındaki sözleşme maddesinde taşeron hak edişinden % 5 nakit teminat kesintisi yapılacağı ve işin sonunda taşeronun işçi ücretlerini tamamen ödediği kendisine teslim edilip zimmetlenen makine alet malzeme vs de eksiklik noksanlı zarar bulunmadığı anlaşıldıktan ve kesin hesap onaylandıktan ilgili idare tarafından işin kesin kabulü yapıldıktan ve gerekli yazılı garanti belgelerini verdikten sonra iade edileceği belirtilmiştir Mahkemenin kabulüne göre taraflar arasındaki akdi ilişki eylemli fesih nedeniyle sona ermiş olduğundan, sözleşmede belirtilen iade koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak kesintilerin iade edilip edilmeyeceği tespit edilmeli sonucuna uygun bir karar verilmesi gereklidir
Devamı...

Taşeron alacağının varlığı ve bedele hak kazandığını ispatlaması için fatura düzenleme şartı olmadığından mahkemece davalıya ve dava dışı iş sahibine ait sözleşme konusu işlerle ilgili davacı ve bildirdiği elemanların şantiye giriş çıkış ve çalışma saatlerini gösteren kayıtlar getirildikten sonra bilirkişiden her iki sözleşme hükümleri, tespit dosyası göz önünde tutularak davacının itirazlarını da karşılar şekilde rapor alınarak davanın sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir Dairemizin bozma kararında yapılacak iş kısmı özetlenerek bozmaya uyulduğuna göre bozmaya uygun inceleme yapılması zorunludur Mahkemece bozma ilamında belirtilen belgelerin süre verilerek ibraz ettirildikten ve dava dışı iş sahibinden bozmada belirtilen belgeler ve kayıtlar istenip dosyaya sunulması sağlandıktan sonra, esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan, davalının itirazlarını karşılayacak şekilde dava dışı iş sahibiyle davalı tarafından sunulacak belgeler ve davacı tarafından yaptırılan delil tespitinde dahi eksik ve kusurlu işler bulunduğu dair itirazlarının da göz önünde tutularak ve kanıtlanan ödeme düşüldükten sonra, kalan alacak miktarı konusunda, gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, bozmaya uyulmasına rağmen bozmaya uygun araştırma yapılmaksızın sadece davacının sunduğu belgelere itibar edilerek hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğru olmadığı gibi kabule göre ihtarnamede ödenmesi istenen miktar belirtilmediğinden temerrüde esas teşkil etmeyeceğinden kabul edilen kısmın ve ıslah tarihlerinden itibaren avans faiziyle tahsiline karar verilmesi gerekirken tüm alacağı bu ihtar tarihinden itibaren avans faizi uygulanması da doğru olmamıştır
Devamı...

İş Kanunu maddesinde belirtilen unsurları taşımayan alt işveren uygulaması, fesih için geçerli neden kabul edilemez İş Kanunu’nda yardımcı işlerin alt işverene verilmesinin herhangi bir koşula bağlanmaması nedeniyle bu nevi işlerin muvazaa olmaması kaydıyla alt işverene devri sebebiyle iş akdinin feshedilmesi hali
Devamı...

davacının taşeron sıfatıyla imzaladığı sözleşme bedeli KDV dahil *  olup sözleşmede gecikme tazminatı, cezalar, eksik ve kusurlu işler bedellerinin sözleşmenin feshi halinde dahi ödeneceğine dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı iş sahib Noterden ihtarname ile sözleşmeyi davalının temerrüdü nedeniyle feshetmiş, sözkonusu ihtarname davacı şirkete tebliğ edilmiştir. Sözleşme nakit bedel karşılığı düzenlendiğinden tek taraflı fesih beyanı ve bu fesih iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuçlarını doğurur. Aksine hüküm bulunmadığından fesih halinde gecikme tazminatının istenmesi mümkün olmadığı gibi yine aksi kararlaştırılmadığından müspet zarar kapsamında kalan eksik ve kusurlu işler bedelinin tahsili de istenemeyeceğinden mahkemece asıl davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu kısmen kabulü doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

taşeron hizmet sözleşme maddesinde “Sözleşmenin süresi yürürlük tarihinden itibaren 1 yıldır Taraflar sözleşme bitim tarihinden 30 gün önce bildirimde bulunmadığı takdirde sözleşmenin süresi kendiliğinden 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. İşveren, sözleşme sona ermeden önce bildirimde bulunmak sureti ile işbu sözleşmeyi her zaman tek taraflı feshetme hakkına sahiptir” düzenlemesine yer verilmiştir. Sözleşmenin süresi * kadar uzadığından ve davalı *tarihinde fesih bildiriminde bulunduğundan bilirkişi raporu ile bağlı kalınarak *gün için kâr kaybına hükmedilmiş ise de sözleşme maddesi ile süre sona ermeden -önce bildirimde bulunmak koşulu ile davacıya her zaman tek taraflı fesih hakkı tanındığından, kâr kaybına 1 aylık süre için hükmedilmesi gerekirken *günlük süre karşılığı *TL’nin hüküm altına alınması doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

davacı sözleşme konusu işi dava dışı *’ye karşı yükümlenmiş ve bu işin yapımı konusunda alt yüklenici olarak davalı ile sözleşme imzalamıştır Kural olarak eser sözleşmelerinde iş sahibi (eldeki davada yüklenici) iş bedelinden ödediği miktarı yüklenici ise (eldeki davada alt yüklenici) gerçekleştirdiği imalât tutarını kanıtlamakla yükümlüdür Davacı *taş döşeme işi yapıldığını ancak iş sahibinin ayıplı olduğu uyarısı üzerine davalıya ayıp ihbarında bulunduklarını buna ilişkin *tarihli ihtarı gönderdikleri ihtardan sonuç alınamadığından * tarihli ihtarname ile sözleşmeyi fesh ettiklerini bu nedenle ödenen iş bedelinin iadesinin talebi hk
Devamı...

Taşeron alacağının varlığı ve bedele hak kazandığını ispatlaması için fatura düzenleme şartı olmadığından mahkemece davalıya ve dava dışı iş sahibine ait sözleşme konusu işlerle ilgili davacı ve bildirdiği elemanların şantiye giriş çıkış ve çalışma saatlerini gösteren kayıtlar getirildikten sonra bilirkişiden her iki sözleşme hükümleri tespit dosyası göz önünde tutularak davacının itirazlarını da karşılar şekilde rapor alınarak davanın sonuçlandırılması gerekirken sadece davacı faturaları esas alınarak eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir
Devamı...

Yap işlet devret sözleşmesinin davalı iş sahibi … ile dava dışı ilk yüklenici … arasında, taşeronluk sözleşmesinin de davacı taşeron … ile dava dışı ilk yüklenici … arasında kurulduğu, davacı ile davalı arasında doğrudan kurulmuş bir eser sözleşmesi ilişkisi bulunmadığı borcunu ödemeyi taahhüt edip etmediği anılan borçtan davalının BK’nın * maddesi uyarınca sorumlu tutulup tutulamayacağı hk
Devamı...

sözleşme bedeline beton da dahildir ve taşeron tarafından temini kararlaştırılmış olması Bu kararlaştırılmaya rağmen bir kısım betonun davalı yüklenici tarafından temin edilerek taşerona verildiği de uyuşmazlık konusu olmayıp Davalı yüklenici bir kısım betonun davacının nakit sıkıntısı nedeniyle kendisi tarafından temin edilerek davacıya verildiğini bu sebeple iş bedelinden mahsubu gerektiğini savunmuş olsada Her ne kadar taraflarca * tarihli celsede ödemeler konusunda mutabakatlar alınmış ise de davalının temin ettiği ve davacının da karşı çıkmadığı beton bedelinin dahil olup olmadığı açıklattırılmamış Bu durumda mahkemece yapılacak iş bu hususun taraf vekillerine açıklattırması suretiyle beton bedeli ödeme tutarına katılmış ise, şimdiki gibi davayı kabul etmek, ödeme tutarından ayrıca davacı namına beton bedeli olarak 3. şahıslara (satıcılara) ödenmiş olduğu anlaşıldığı taktirde yapılan iş bedelinden mahsubuyla sonucuna göre hüküm kurulmasından ibarettir. Eksik inceleme ile verilen karar doğru olmayıp hükmün bozulması hk
Devamı...

Sözleşme maddesinde düzenlenen ve projenin davalıdan kaynaklanan nedenlerle * nin uygun gördüğü şekillerde yapılmaması halinde durumun kendisine bildirimini müteakip belirtilen tarihten önce kendisine yapılan tüm ödemeleri geri vereceğine dair cezai şart koşullarının somut olayda gerçekleşmediği dosya kapsamına göre davalı taşeronun sözleşme kapsamındaki ediminin bir kısmını ifa ettiği ve yapılan işlerin … tarafından onaylandığı, fesihte davalının kusurlu olduğunu kabule elverişli kanıt bulunmadığı, anlaşıldığından mahkemece konunun uzmanı bilirkişi kurulundan rapor alınarak davalının yapmış olduğu işin bedeli saptamalı, çekişme konusu olmayan ödemeler düşülerek sonucuna göre bir karar verilmelidir
Devamı...

bilirkişi raporunda davalı yüklenici tarafından düzenlenen taşeron kesin hakedişinin doğru olduğu kabul edilmiş, alacak-borç hesabı hakedişteki veriler ve kesintiler denetlenmeksizin aynen alınmak suretiyle yapılmıştır Oysa bu hakedişte yalnızca davalı şirket adına atılmış imzalar mevcut olup, davacı taşeron  imzası bulunmamaktadır Davalı yüklenici tarafından tek taraflı çıkarılan ve davacı taşeron imzasını içermeyen taşeron kesin hakedişinin kesinleştiği ve davacı taşeronu bağladığı kabul edilemeyeceğinden kesin hesabın sözü edilen hakediş dayanak alınarak değil mahallinde keşif ve ölçüm yapılarak teknik bilirkişi aracılığıyla çıkarılması gerekir
Devamı...

taraflar arasındaki sözleşmelerin ihlal ettiğini, üstlendiği edimleri yerine getirmediği davalının yerine getirdiği edimlerin miktar, oran ve meblağ olarak tespitine, davalının yerine getirmediği edimlerin miktar, oran ve meblağ olarak tespitine, sözleşmelerin ifa ve ademi ifa oran, miktar ve meblağ olarak tespitine,uğramış olduğu zararların tespitine, borcu olmadığının tespitine, *TL fazla ödemenin ödenme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, * TL maddi tazminatın dava tarihinden dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı şirkete tediyesine, manevi tazminat olarak *tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili hk
Devamı...

A.Ş. ile müvekkili şirket arasında bulunan sözleşmenin, sözleşmeyle belirlenen feshe ilişkin şartlar oluşmadığı halde davalı yanca haksız olarak feshedildiğini, geçersiz fesih sebebiyle bozdurulan teminat mektubu ile müvekkilinin ödemek zorunda bırakıldığı cezaların, faturaların tazmini ile mahrum kalınan tutarların davalı idare tarafından haksız fesih nedeniyle haksız tahsil edildiği, bu sebeplerle bu tahsilatların yapılmadığı tarihlerden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, ayrıca mahkememizcede benimsenen *tarihli bilirkişi kurulu raporunda davacının haksız fesih sebebiyle yoksun kaldığı, kar kaybı olarak hesaplanan * TL kâr kaybı talebinin de yerinde olduğu sonucuna varılarak davanın kabulüne ilişkin karar
Devamı...

ihaleyi alan Firmanın Alt Yüklenici Sözleşmesi olmak üzere toplam 16 adet sözleşme imzalandığı müvekkil alt yüklenici firma sözleşme konusu işleri sözleşmelere uygun olarak tamamladığını ve işlerin geçici ve kesin kabulleri yapılarak iş sahibi idareye teslim ettiği ancak çeşitli nedenlerle ara hak ediş raporlarına dahil edilmeyen imalat bedelleri sözleşmeler gereği ödenmesi gereken alacak kalemlerinin müvekkil firmaya tüm taleplere rağmen şimdiye kadar ödenmediği belirtilen sözleşmeler kapsamındaki işler sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlandığı sözleşmeler kapsamında yapılan işlerde meydana gelen iş azalışı nedeniyle Şartname maddesi gereğince yapılacak bedel farkının da müvekkil firmaya ödenmesinin gerektiğini hak ve alacaklar tüm taleplerine rağmen müvekkili firmaya ödenmediği hk yargı kararı
Devamı...

sözleşme imzalayarak yapımını üstlendiği akdedilen sözleşmenin 3. Maddesi “ödeme şekli” kısmında yüklenicinin hakedişinden düşülecek şekilde, işverenin onayı doğrultusunda yüklenici işverenin malzeme aldığı firmalardan malzeme alımı yapabileceğini müvekkilde yüklenmiş olduğu işin gereği malzemeleri belirlediğini davacı firmadan malzeme aldığını Tarafların arasındaki anlaşma gereğince asıl işveren tarafından yapılan işlerin kontrol edilip, hakedişlerin onaylanmasını müteakip Mekanik tarafından müvekkile ödeme yapılacağı müvekkil tarafından da davacı firmaya malzeme parası ödeneceği Bu durumdan davacı firmanın da bilgisi ve onayı bulunduğunu müvekkil, taahhüdünde bulunduğu işi tamamıyla bitirerek teslim ettiğini ancak Konfor Mekanik tarafından kendisine ödeme yapılmadığını Bu nedenle yapmış olduğu işin malzeme kısmının parasını davacıya ödeyemediğini Müvekkil tarafından yapılan işlerin karşılığında şirketine fatura kesildiğini işbu fatura için yasal işlemler başlatıldığını söz konusu firmanın, asıl işverenlerden hakedişlerini alıp almadığını bilmediklerini netice olarak, davacının bilgisi dahilinde olarak ödeme yapılamadığını fatura takibine de itirazı
Devamı...

ihale yapımını taşeron olarak üstlendiğini sözleşmenin imzalanmasından sonra *Şubesine ait üç adet toplam *TL bedelli çekin avans olarak davalı şirkete verildiğini sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelen bir kısım gelişmeler sonucunda, davalının üstlendiği mekanik ve elektrik ile ilgili kısım da dahil olmak üzere sözleşme konusu işe ilişkin projenin tamamen değişmesi gündeme gelmiş ve proje tamamen değiştiğini yaşanan bu gelişmeler üzerine, taraflar arasında imzalanan sözleşme geçerliliğini yitirdiğinden noter kanalıyla davalıya ihtarname gönderilerek avans olarak verilen çeklerin iadesinin istendiğini ancak davalı taraf çekleri iade etmediği
Devamı...

taraflar arasında bağıtlanan sözleşme ile ihale alan şirketin, davalı şirketin alt yüklenici olarak yapımını üstlendiği inşaatın işveren idarece tarafından belirlenen eksik ve hatalı işlerin giderilmesi işini üstlendiğini sözleşme uyarınca tüm işlerin yerine getirilmiş olmasına rağmen işin bedelin ödenmediğini hk
Devamı...

Davacı vekili, tarafların %50’şer hisse ile ortağı olduklarını ihale şirketinin *tarihinde vergi dairesince “faaliyette bulunmadığı”nın tespit edildiğini ve vergi kaydından terkin edildiğini şirketin *yıllarında  ihale yoluyla iş alan ortaklığının taşeronu olarak iş yaptığını tahsil edemediği bir kısım iş bedeli tahsili hk
Devamı...

ihaleyi alan şirketin Alt taşerona ödeme sorunlarında yüklenici şirketin ana sözleşmesi gereğince çift imza ile ödeme yapılması gerekirken davalının tek imzası ile TL ödeme yapılması yaşanılan sorunlar
Devamı...

İhale kapsamında kurulumu yapılacak olan terminallerinin servis tarafından taşeron sıfatıyla üstlenmesi nedeniyle davacıya komisyon ve danışmanlık bedellerinin ödenmesi gerektiğinden ve taraflar tacir sıfatını taşıdıklarından uyuşmazlığın tacirler arasındaki hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanmış olması
Devamı...

yüklenicinin yüklendiği işlerden çelik konstrüksiyon çatı işinin yapılması işinin alt yüklenici olarak yapılması için bu davalı ile aralarında sözleşme olduğunu işin yapılması sırasında işten el çektirildiğini, yapılan işlerin bedelinden * TL’lik bölümün ödenmediğini belirterek şimdilik * TL’nin ticari faizi ile birlikte davalılardan tahsilini istemi hk
Devamı...

Yüklenici firmanın, taşeron firmaya yaptırdığı işin yıllara yaygın sayılıp sayılmayacağı
Devamı...

Yap işlet devret sözleşmesinin davalı iş sahibi … ile dava dışı ilk yüklenici … arasında, taşeronluk sözleşmesinin de davacı taşeron … ile dava dışı ilk yüklenici … arasında kurulduğu, davacı ile davalı arasında doğrudan kurulmuş bir eser sözleşmesi ilişkisi bulunmadığı çekişmeli değildir. Çekişme, davalı … in, dava dışı … nın davacı … e olan borcunu ödemeyi taahhüt edip etmediği, anılan borçtan davalının 818 Sayılı BK nın 110. maddesi uyarınca sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır
Devamı...

Yap işlet devret sözleşmesinin davalı iş sahibi … ile dava dışı ilk yüklenici … arasında, taşeronluk sözleşmesinin de davacı taşeron … ile dava dışı ilk yüklenici … arasında kurulduğu, davacı ile davalı arasında doğrudan kurulmuş bir eser sözleşmesi ilişkisi bulunmadığı çekişmeli değildir. Çekişme, davalı … in, dava dışı … nın davacı … e olan borcunu ödemeyi taahhüt edip etmediği, anılan borçtan davalının 818 Sayılı BK nın 110. maddesi uyarınca sorumlu tutulup tutulamayacağı hk
Devamı...