Davacının zeyilnameden kaynaklanan fark alacağının yanında eksik ödenen ya da hiç ödenmeyen faturalar, düşük birim fiyat uygulanması, yapılan işin eksik gösterilmesi ve sözleşme harici ilave işlerden kaynaklanan alacaklarının da bulunduğunu ifade etmiş ve işin yapılıp teslim edilmiş olması da gözetildiğinde talebin kesin hesabın çıkarılmasından ve kesin hesabın çıkarılması sırasında yeni birim fiyatlar belirleyen zeyilnamenin uygulanması talebinden ibaret olduğu

Sözleşme nakit bedel karşılığı düzenlendiğinden tek taraflı fesih beyanı ve bu fesih iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuçlarını doğurur. Aksine hüküm bulunmadığından fesih halinde gecikme tazminatının istenmesi mümkün olmadığı gibi yine aksi kararlaştırılmadığından müspet zarar kapsamında kalan eksik ve kusurlu işler bedelinin tahsili de istenemeyeceğinden mahkemece asıl davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu kısmen kabulü doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur