ihalede geçici kabul olarak kabulü gerektiği, belirlenen eksikliklerin de geçici kabulü engel olmayan eksiklikler olduğu belirtilmiş ise de bu eksiklikleri giderme taahhüdünde bulunan davacının giderdiğini ispat etmesi gerektiği Dosya kapsamından davacı tarafından bu yönde bir delil sunulmadığı anlaşıldığından, mahkemece bilirkişilerden alınacak ek rapor ile bu eksiklikler için belirlenecek bedelin saptanarak hüküm altına alınan hakediş alacağından mahsubu ile sonuca varılması gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmadığı hk
Devamı...

Mahkemenin kabul ettiği ödemeler dışındaki diğer ödemelerin yapıldığı ve  dairenin iş bedeli karşılığı davacı taşerona bırakıldığı ve onun talimatı ile dava dışı üçüncü kişiye devredildiği davalı tarafça yasal delillerle ispat edilemediği ve Ltd.Şti. mevcut olmadığından bunun keşidecisi olduğu bonoların ödemelere katılmaması yerinde ise de *TL meblağlı bono davacı taşeron şirket tarafından davalı yüklenici şirket lehine düzenlendiği, bu bedelin nakden alındığı yazılı olan sözkonusu bono içeriğinin anlaşmaya aykırı olarak düzenlenip doldurulduğu davacı tarafça ispat edilemediği ve sözkonusu bono bedelinin ödendiği de ileri sürülmediğinden başka bir alacaktan doğmuş olsa dahi tarafların alacaklı ve borçlu olarak göründüğü bu bono bedelinin takas nedeniyle ödemelere dahil edilerek iş sahibinin borcundan düşülmesi zorunludur
Devamı...

ihalede imalâtın eksik ve kusurlarından sorumlu olacakları kuşkusuzdur. Akdî ilişkinin varlığını ispat yükü davacıdadır. Davacı akdî ilişkinin kurulduğunu ve iş bedeline karşılık davalılara banka havalesi ve elden ödemeler yapıldığını iddia ederek ödemelere ilişkin banka hesap, dekont ve kayıtlarına, mail yazışmalarına, delil tespit raporuna, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair yasal delillere dayanmıştır. Davalı şirketler davaya cevap vermemişlerdir. Mahkemece davacının delilleri tam olarak toplanmamış ve incelenip değirlendirilmemiştir. Şayet davacı tarafından davalı şirketlere mermer işleri nedeni ile bir ödeme yapılmış ise davacı ile davalı şirketler arasındaki akdî ilişkinin kurulduğunun ve davalıların yapıp teslim ettikleri mermer işlerinin varsa eksik ve ayıplardan sorumlu olduklarının kabulü gerektiği hk
Devamı...

ihalede yüklenici ile dava dışı iş sahibi arasındaki sözleşmenin feshinin davacı-karşı davalı taşeronun süresinde teslimat yapmadığı ve ayıplı yapılıp iş sahibince kabul edilmeyen imalâtlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı teminat mektubunun irad kaydedilip kaydedilmediği ve bunların sonucu olarak davalı-karşı davacının karşı davasında irad kaydedilen teminat mektup bedeli ile ilgili uğradığı zararını davacı-karşı davalı taşerondan istemekte haklı olup olmadığı ve isteyebileceği miktar hesaplattırılıp değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme yapıldığı hk
Devamı...

ihalede yüklenicinin inşa ettiği binanın dış ve iç cephe imalatlarını malzeme dahil yapmayı taşeronun üstlendiği malzeme alımı için davalıdan avans istenmesine rağmen, piyasadan malzeme almasını, bedelini ödeyeceğini ve avanstan düşeceğini önermesi üzerine dava dışı firmaya davalı şirket yetkisiyle birlikte gidilerek ödemeyi kendisinin yapacağını, ancak faturanın davacı adına kesilmesini istediğini, ayrıca sözleşmede yazılı olan işler dışında bir kısım işlerin de yapıldığını, işçilere para ödemek için davalıdan para istediğini, ancak sonuç alamadığı kalan işler için başka bir taşeron ile anlaştığını, toplam tahsilatın *TL olup bakiye alacağını alamadığı gibi, ayrıca iskele, 40 adet kalas, 15 adet teneke dış cephe, 40 adet iç cephe boyasını da vermediğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, iş bedelinden kaynaklanan *TL ile malzeme bedeli olan *TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istenmesi hk karar
Devamı...

kamuya taahhüt edilen ihale kısımları için usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli (davacı şirket) tarafından sunulan belgelerin iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin (davacı şirketin) teklifinin değerlendirme dışı bırakılma KİK kararının iptali
Devamı...

taşeronun işin eksiksiz şekilde teslim edildiğini ancak bakiyenin iş bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptâli ile takibin devamına ve %40’tan az olmamak üzere icra
Devamı...

yüklenici şirket tarafından yapılmakta olan inşaatların mekanik tesisat ile izolasyon işlerinin yapımını üstlendiğini yükle
Devamı...

Taşeronun eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibi
Devamı...

taşeronun yükleniciye verdiği teminat senedinin bedelsiz kalması ve taşerona iade edilebilmesi için taşeronun SGK ve Maliye ile ilişiği
Devamı...

taşeron sözleşmenin maddesi hükmü uyarınca düzenlemiş yüklenici ise sözleşme maddesi hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25 günlük süre
Devamı...

yapılan işlerin metrajı konusunda imalat yapıldığı yapılan işin * m2 olduğunu Metrajın belirlenmesi teknik yönden inceleme yapılmasını zorunlu kıldığından bilirkişi mütalaasına başvurulmadan davanın sonuçlandırılması doğru olmamıştır
Devamı...

Davacı taşeron sözleşmenin maddesi hükmü uyarınca düzenlemiş Davalı yüklenici ise, sözleşme maddesi hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25 günlük bir sürenin hakedişte değerlendirmeye alındığını, davacı taşeron lehine kesin hakedişte sözleşme bedelinin %1’i üzerinden hakedişe dahil edildiğini, davacının düzenlediği fatura ile kesin hakedişte kendisine bedeli verilen 25 günlük gecikmeye ilave olarak talep etmesi
Devamı...

taşeronun yükleniciye verdiği teminat senedinin bedelsiz kalması ve taşerona iade edilebilmesi için taşeronun SGK ve Maliye ile ilişiğinin bulunmadığını ispat etmesi ve yükleniciye borcunun bulunmaması gerekmektedir
Devamı...

mahkemece ihalede  taraflarca delil olarak dayanılan hakediş raporları, ilerleme raporları ve hesap özetleri dosyaya ibraz ettiirilerek, hakedişlerde yazılı imalâtlar, hakedişlerden yapılan kesintiler, yapılan iş ve imalât tutarı konusunda yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak sözleşme hükümleri de dikkate alınarak rapor alınmalı, iş iskelesi ve vinç kirası ile ilgili taraf iddia ve savunmaları incelenip değerlendirilmeli, tarafların ticari defter ve kayıtları ile davalının ödeme belgeleri üzerinde bilirkişiye inceleme yaptırılarak davalının yaptığı ödeme tutarı saptanmalı, kanıtlanan ödemeler davacının imalât bedelinden mahsup edilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır
Devamı...

ihalede taşeron ile yüklenici taraflar arasında imzalanan sözleşm maddesi göz önünde tutularak az yukarıda tarafların birbirlerine keşide ettikleri ihtar ve cevabi ihtarnamelerde ileri sürüp kabul ettikleri eksik ve kusurlar yönünden gerekirse dava dışı idareden işin geçici ve kesin kabulünde saptanan eksik ve kusurlarla ilgili belgeler de getirtilip teknik bilirkişinin bulunduğu heyetten alınacak ek raporla yüklenici şirketin eksikler nedeniyle davacı taşerondan alacaklı olup olmadığı ve miktarı tespit ettirilip asıl dava davacısı taşerona sözleşme konusu işle ilgili SGK ve Maliye (Vergi Dairesi’nden) alacağı ilişiksiz belgesi ibraz ettirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile asıl davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

ihalede yetkilisinin imzasını taşıyan tarihsiz sözleşme ve kesin hesap mutabakatı içeriğince; davalı yüklenici ile … arasındaki ilişkisinin taşeron yüklenici ilişkisi olduğu, davacının ise davalı yüklenicinin işi eksik bırakıp işleri ikinci yüklenici olarak …’a tamamlattığı iddiasını yasal deliller ile kanıtlayamadığı, …’un imza ve içeriğini kabul ettiği sözleşme ve kesin hesap mutabakatının aksine, duruşmadaki davalı ile ilişkisinin taşeron yüklenici ilişkisi olmadığı yönündeki beyanına itibar edilmesi mümkün değildir
Devamı...

ihalede Davacı taşeron işin eksiksiz şekilde teslim edildiği ancak bakiye * TL iş bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptâli ile takibin devamına ve %40’tan az olmamak üzere icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı yüklenici iş bedelinin tamamının ödendiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talepli dava
Devamı...

ihale taşeron sözleşmesindeki birim fiyatlara göre taraflar arasındaki kesin hesabı çıkarmak, varsa kanıtlanan ödemeleri düşerek sonucu dairesinde asıl alacak yönünden İtirazın iptali ile takibin devamına karar vermek, İşlemiş faize ilişkin itirazın iptali İstemi İle icra inkar tazminatı
Devamı...

İhalede yapılan işlerin Metrajın belirlenmesi teknik yönden inceleme yapılmasını zorunlu kıldığından bilirkişi mütalaasına başvurulmadan davanın sonuçlandırılması doğru olmamıştır
Devamı...

ihalede taşeron sözleşme hükmü uyarınca  KDV dahil toplam  Dolar tutarlı faturayı düzenlemiş  yüklenici ise, sözleşme hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25 günlük bir sürenin  hakedişte değerlendirmeye alındığını davacı taşeron lehine kesin hakedişte sözleşme bedelinin %1’i üzerinden  Dolar/gün birim bedel ile hakedişe dahil edildiğini davacının düzenlediği fatura ile kesin hakedişte kendisine bedeli verilen 25 günlük gecikmeye ilave olarak  gün karşılığı  Dolar talebi
Devamı...

ihalede yapılan çalışma sırasında müvekkil şirkete ait tesislere hasar verildiği müvekkil şirket personelince arızanın giderilmesi ve eneıji verilmesine müteakip hasara maruz kalan tesislerin onarımı için kullanılan malzeme ve işçilik gibi bedelleri kapsayan hasar bedeli olan KDV dahil *TL hasar verenler aleyhine tahakkuk ettirilmesi
Devamı...

ihalede asıl yüklenici ile taşeron arasında sözleşme hükümlerinde 3. kişi yararına hüküm olduğu taktirde asıl yüklenici alt taşeron veya tedarikcilerin çıkarlarının gözetilmesi gerektiği gözetilmeden yapılan ödemelerin kötü ifa olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin verdiği kararın bozulması
Devamı...

İhaleyi alan yüklenicinin uygulama işlerinde tedarikçi firma ile sözlü anlaşma yaparak ürün ve uygulama hizmetlerini aldığı ve 1 kısım ödemeyi çek ile yaptığı ancak işin tamamına ait  ödeme yapmadığı davacının dosyaya sunduğu makbuz fotokopilerindeki yazıların yükleniciye  ait olması ve alacaklı tarafından başka bir ilişki nedeniyle verildiğinin ispat edilemememesi halinde söz konusu makbuzlar akdi ilişkinin ispatı açısından “delil başlangıcı” sayılır ve bu konuda tanık dinlenebilir Mahkemece yapılacak iş, dosya arasında bulunan fotokopi makbuz asılları dosyaya kazandırılarak bu makbuzlardaki yazıların imza incelemesi yaptırılması gerektiği hk(Yargıtay  kararı 2022)
Devamı...

 ihalede yüklenici sözleşme ile davalı taşeronun sözleşme kapsamında üstlendiği işi *tarihine kadar bitirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ettiğini, ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından Haziran ayında herhangi bir sebep göstermeksizin işi durdurduğunu, yarım bırakılan mevcut işin yapımının bitirilmesi ve müvekkiline eksiksiz teslim edilmesi hususunda herhangi bir çalışma yapmadığını, bu durumun müvekkilinin ticari itibarının zedelenmesine neden olduğunu, manevi olarak da oldukça yıpranan müvekkilinin dava konusu işin yapılmaması sebebiyle diğer şantiyelerine maliyet yetiştiremediğini ve kar kaybına uğradığını, müvekkilinin İdare’ye olan sorumluluğunu yerine getirmek adına yeni şantiyesine başlayacak maddi imkanlarını tükettiği hk (Bölge Mahkeme karar Tarihi 19.09.2022)
Devamı...

Yüklenicinin ihale işinde taşeron arasında yaptırılacak işerin 4 ayrı sözleşmeden sadece Hastane İnşaatı işinin elektrik ve mekanik tesisat işlerinin davalı tarafça taşeron olarak üstlenildiği sözleşme  noter ihtarnamesi ile feshedilmiş diğer 3 sözleşme konusu işle ilgili olarak işlerin kesin kabulleri yapılarak binalar işletmeye açılmıştır Kaldı ki, feshedilmiş sözleşme kapsamında verildiği ileri sürülen teminat çeki de, bu davanın konusunu oluşturmamaktadır. Bu nedenle; sözü edilen üç sözleşme feshedilmeyip ayakta kaldığından bu sözleşmeler kapsamında kalan işlerin tümüyle taşeron tarafından ifa edildiği karine olarak kabul edilir(Yargıtay K1)
Devamı...

Taşeronun ihale işinde yapmış olduğu işin ayıplı haliyle değerinin tespit edilerek bu bedel iş bedelinden mahsup edilmeli, bilirkişi kurulu tarafından zararın tespitinin mümkün olmadığının saptanması halinde ise  BK gözetilmek suretiyle takdir olunacak uygun bir miktar zarar bedeli belirlenerek iş bedelinden mahsup edilmeli, bu yönteme göre belirlenecek bakiye iş bedeli ve bu bedel üzerinden işlemiş faiz yönünden dava kabul edilmeli, fazlaya ilişkin asıl alacak ve işlemiş faiz yönünden talebin reddine karar verilmeli Açıklanan nedenlerle kararın bozulması uygun bulunmuştur(Yargıtay K1)
Devamı...

bilirkişi raporunda ihale hakedişler ve imalat hesabına esas olan diğer belgelerin bulunmadığı, bu nedenle imalatların ayrıntılı hesabının yapılamadığı belirtildiği halde; bu belgeler olmaksızın davacı vekilinin sunduğu dilekçedeki hesaplamalara bağlı kalınarak kar kaybı hesabı yapılması doğru olmadığı gibi; kar kaybı hesabı yapılırken az yukarıda açıklanan “kesinti yöntemine” aykırı olarak ve davacının iddiasına bağlı kalınarak hesaplanan yapılmayan iş bedeli üzerinden %25 oranında kar kaybı hesaplanması da doğru olmamıştır(Yargıtay K)
Devamı...

taşeronun ihale işini sözleşmeye uygun olarak yapmadığını ve ayıplı ifada bulunduğu tesisat işini sözleşmeye uygun olarak yapmadığı  gerekçesi ile taşerona ödeme yapılmaması ile taşeron alacaklarının tahsili hk dava kararı(Yargıtay K1)
Devamı...

İdare ile yüklenici arasındaki ihale sözleşmedeki geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilmesi bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla teminatın yarısı; teminatın süresi sonunda ve kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kalanının serbest bırakılacağı hükümleri yüklenici ile taşeron arasında yapılmış sayılacağı hk (Yargıtay K1)
Devamı...

İhalede yüklenici ile taşeron arasında düzenlenen sözleşmenin ekindeki taraflarca imzalanmış olan İşlerin listesinde Özel pozu ile * imalâtının da bulunduğu yine, davalının *imalatında değişikliğe gidildiği ve iş azalması meydana geldiği hk karar (Yargıtay K1
Devamı...

İhalede yüklenicinin hakediş yapması için SGK  borcu yoktur  yazısı alması için Taşeron firmasında istemiş olduğu  belgeler(Yargıtay K1)
Devamı...

İhaleyi alan Yüklenici ile taşeron sözleşme maddesinde taşeronun yükleniciye *TL bedelli çek vereceği aynı sözleşmenin *maddesinde ise teminat çekinin işin kesin kabulünden sonra taşerona iade edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır Davalı taraf dilekçelerinde de çekin alınmadığı yönünde bir savunmada da bulunmamaktadır İşin kesin kabulünün de yapıldığı anlaşılmakla teminat çekinin iadesinin gerektiği açıktır (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede İş devam ettiği sırada Taşeron yüklenicinin verdiği malzemenin veya gösterdiği arsanın kusurlu olduğu anlaşılır yahut imalâtın noktası noktasına muntazaman icrasının tehlikeye koyacak diğer bir hal hadis olursa müteahhit iş sahibini bundan derhal haberdar etmeye mecbur aksi takdirde bunların neticelerinden sorumludur B.K gereği(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede  taşeronun imzasını içeren tarihsiz belgede davalıların şantiye şefinin imzasının bulunması ve belgeyi imzalayan şantiye şefinin davalıların ticari vekili olarak hareket etmesi nedeniyle tarihsiz belgede belirtilen işlerin davacı tarafından yapıldığını ve davacının davalıların taşeronu olduğunu kabul etmek zorunludur(Yargıtay K1)
Devamı...

 üst yapı ihale işinin taşeronu iş makinası ve işçi çalıştırılmak suretiyle, tesviye, nakliye, yapım imalât kısmını aldığını, imalâtın bir bölümünü yaptığı sırada toprak kayması nedeniyle yol güvenliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından Karayolları Genel Müdürlüğünün yeni proje ve güzergah belirlemek üzere inşaatı durdurduğunu, yeni yapılan projeye göre, davalının işi başka taşerona verildiğini yapmış bulunduğu imalâtların bedelinin tahsili hk(Yargıtay K1)
Devamı...

Taşeron şirketinin yüklenicinin almış olduğu  ihalede yapmış olduğu  işler için yasal süresi 1 yıl içinde açmış olduğu icra işlemleri ile alacağını tahsiline ait verilen karar (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede taşeron şirketin yüklenici şirketin yapımı işlerinin elektrik ile ilgili kısımlarının yapılması işini üstlenmiş ve kesmiş olduğu faturaların tahsili için açılan dava kararı(Yargıtay k1)
Devamı...

hakedişlerde gecikme olmasına rağmen davalı yüklenici şirketin davacı taşeron şirkete bir bildirimde bulunmayarak ihtar ve ikazda bulunmamasını yükleniciye kusur izafesi için yeterli görmüş ise de; sözleşmede işin bitiş süresinin belirli olması karşısında işin tamamlanması ve süresinde edimin ifası için ihtar ya da ikaza gerek olmadığından bu konuda davalı yüklenicinin kusurlu olduğunun kabulü mümkün bulunmamaktadır(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede taşeronun sözleşme kapsamındaki ediminin bir kısmını ifa ettiği ve yapılan işlerin idare tarafından onaylandığı fesihte davalının kusurlu olduğunu kabule elverişli kanıt bulunmadığı, anlaşıldığından mahkemece konunun uzmanı bilirkişi kurulundan rapor alınarak davalının yapmış olduğu işin bedeli saptamalı, çekişme konusu olmayan ödemeler düşülerek sonucuna göre bir karar verilmelidir (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede taşeron yükleniciden yüklenici yararına olması halinde bedelinin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle ödenmesinin talep edilmesi mümkündür
Devamı...

İhalede taşeronun yapmış olduğu imalâtın yapıldığı yıl mahalli piyasa rayicine göre hesaplanması zorunludur(Yargıtay K)
Devamı...

taşeron şirket tarafından yapılan asfalt çalışması sonrasında yüzeyden daha üstte kalan rögar kapağına sigortalı aracın alt kısımlarının çarpması sonucu hasar meydana geldiği ekspertiz raporunda hasar bedelinin *TL olarak saptandığı bu kapsamda oluşan hasar bedelinden davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaları gerektiği Belediyenin sorumluluk sahasında bulunan yolda trafikte araçların güvenliğini tehlikeye sokacak vaziyette bulundurması yolda sürücüleri uyarmak için gerekli uyarıcı işaret ve levhaları bulundurmaması araç ve sürücüler için alınması gereken güvenlik tedbirlerinin alınmamış olması sebebiyle hasardan sorumlu olduğu hk dava kararı
Devamı...

ihale alan şirketlerin kurmuş oldukları adi ortaklığın inşaat altyapı ve çevre düzenlemesi işini ihale ile aldıklarını sözleşmede ihaleye konu işin tamamının devrinin yasak olmasına rağmen sözleşme ile işin tamamının taşeron olarak üstendiği taraflar arasında imzalanan belge ile davacının *TL alacaklı olduğunun belirlendiğini ve bir gün sonraki protokol ile de müvekkili şirketin * TL adi ortaklıktan alacaklı olduğunun ve müvekkili şirketin *tarihine kadar keşide etmiş olduğu fatura toplamının *TL olduğu sözleşmenin feshi ve şantiyenin devri yapıldıktan sonra teminat senetlerinin iade edileceği hususlarının kararlaştırıldığını ve taraflarca protokolün imzalandığı ….Noterden yapılan fesihnamesi ile de tarafların karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiği müvekkile * TL’nin kesintisiz ödeneceğinin kararlaştırıldığı ancak herhangi bir ödeme yapılmaması hk dava kararı
Devamı...

Yapım işlerine ait taahhüt işleri yapan firma  yetkilisinin ölümü sonrası aynı işin mirasçılar tarafından devam ettirildiği murisin davalılardan bir takım işlerin yapımı için “alt yüklenici sözleşmesi” imzalandığı sözleşmedeki tüm işlerin eksiksiz ve tam olarak ve fazladan yapılan işler ile birlikte *tarihi itibarı ile bitirilip teslim edildiğini ve tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğini davalıların sözleşmeye göre ödenmesi gereken tutardan *TL’sini ödemediklerini bu alacaklarına karşılık fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere, malzeme ve işçilik bedeli olarak şimdilik *TL. istediklerini davalılardan  sözleşmede belirtilen işlere ilaveten 2 ayrı yer altı hat için kablo döşediklerini bu işlemin işçilik bedelinin piyasa fiyatları ile *TL. olduğunu bunun için de şimdilik *TL talep ettiklerini sözleşmede olmamasına rağmen her 2 davalının birlikte talebi ile fazladan iş yaptıklarını fazladan yapılan bu işlerin bedeli için *TL talep ettiklerini sözleşme harici fazladan yapılan işlerin bedelinin ödenmediği gerekçesi ile açılan dava kararı
Devamı...

Firmanın alt yüklenici olarak aldığı işin tümünün her türlü masraflarını kendisi yapmak suretiyle anahtar teslimi tabiriyle süresinde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamladığı davalıya teslim ettiğini davalının işin toplam bedelini idareden almış olmasına rağmen müvekkiline yapılması gereken ödemenin tamamını yapmadığı İhaleyi alan işverenin idareden aldığı işleri alt yüklenici olarak müvekkili şirkete yaptırdığını müvekkilinin işi eksiksiz ve kusursuz olarak tamamladığını davalıya teslim ettiğini davalının da işi idareye teslim ederek tüm hak edişleri yaptığını davalının müvekkiline yapması gereken ödemelerin tamamını yapmadığını her iki işin icmali yapıldığında müvekkilinin davalıdan olan alacağı toplamının *TL olduğu müvekkilinin müteaddit şifahi ihtarlarına rağmen davalının borcunun tamamını ödemediği hk açılan dava kararı
Devamı...

ihale sözleşmesinin toplam götürü bedelinin *TL olduğu, sözleşme Maddesinde Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderlerin belirlendiği işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 180 gün olduğu sözleşme konusu işin yapımına ilişkin davalı ile davacının anlaştığı taraflar arasında bulunan ticari ilişkiye istinaden yapılan işler ile ilgili faturaların davacı tarafça keşide edildiği ancak davalının bakiye borcu bulunduğu iddiasıyla davacı tarafça bakiye alacağın tahsili için icra takibi başlatması
Devamı...

davaya konu alt yapı tesislerinin bedellerinin söz konusu konut projesinin maliklerinden tahsil edildiğine dair bir durumun tespit edilmediğinden ve trafo, kablolama işlerine ilişkin olarak taşeronlara yaptırılan ihale konusu işler, yapılmış olan dairelerin maliyetlerine dahil edildiği ve dolayısıyla inşaatı yapan davacı şirketin trafo ve kablolama maliyetleri kadar kardan mahrum kaldığı değerlendirilerek aktif husumet yokluğu itirazlarına itibar edilemeyeceği, zamanaşımı itirazı açısından yapılan değerlendirme
Devamı...

İhaleyi alan asıl işveren konumundaki firma ile alt işverenler arasındaki hukuki ilişkinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde olmadığı tamamıyla taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde Borçlar Kanunu esasına göre sorumluluklar belirleneceği, davacının ödediği tutarı davalılardan sorumlulukları nispetinde tahsilini talep ettiği dava kararı
Devamı...

İhale taşeron sözleşmesinde davacı tarafından yüklenilen işin toplam bedelinin KDV hariç *TL olarak belirlendiği KDV eklendiğinde işin toplam tutarının *TL olduğu ancak sözleşme tarihinden sonra asıl yükleniciye *TL lik ek işin yaptırıldığı KDV eklendiğinde ise ek iş bedelinin *TL olduğu davalı tarafından davacıya yapılan ödeme tutarının ise * TL olduğu İş bedeli tutarından ödeme tutarı düşüldüğünde ortaya çıkan * TL davacının bakiye iş bedeli alacağını ifade eder  sözleşme gereğince SGK mevzuatı kapsamında işçilik tutarının SGK’ya bildirilmesi gerekirken bu lazımiyenin yerine getirilmediği dava konusu işi de kapsar tüm sözleşme ile ilgili ihale kapsamı dikkate alındığında eksik bildirilen zorunlu işçilik tutarının *TL ve bu miktar üzerinden ödenmesi gereken prim tutarının ise *TL olduğu SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda asıl işveren durumunda olan davalı şirkete bildirim yapılmış ve davalı şirket tarafından kuruma başvurmak suretiyle Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunulmuş ve gecikme faizi dahil borç toplamı olan *TL yi 18 taksit halinde ödemeyi taahhüt etmiş  yapmış olduğu iş miktarı baz alındığında ödenmemiş olan toplam *TL SGK priminden davacı şirketen davalı şirkete karşı sorumlu olduğu ve icra takip tarihi esas alındığından prim faizlerinin değil sadece prim borcunun tespit edilen *TL bakiye iş bedelinden düşülmesi gerektiği davalı tarafın prim faizine ilişkin haklarının ayrı bir davanın konusu olabileceği kanaatine varılmış olup Bu çerçevede icra takip tarihi itibariyle davacının davalıdan *TL bakiye iş bedeli alacağının bulunduğu hk 
Devamı...