Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin diğer yıla aktarılması
Devamı...

İhale Teknik Şartnamesi uyarınca malzemelerin teslim tarihinden sonra yapılacak kontrol sonrası malzemelerde herhangi bir eksiklik bulunmaz ise sözleşme bedelinin %50’sinin ödeneceği hüküm altına alındığından geçici kabulün teslim tarihi olarak kabul edilip tüm bedelin geçici kabul tarihindeki kura göre TL’ye çevrilerek hesaplama yapılması hatalı olmuştur(Yargıtay K 2022)
Devamı...

ihalede 5. hakedişten kaynaklanan bakiye ile 1 ve 2 numaralı hakedişlerden  bloke edilen bedelin davalıdan tahsilini istemiş Mahkemenin ilk kararında ek rapora itibar edilerek 5 numaralı hakediş bedelinden kesintiler yapılarak bakiye iş bedeli belirlenmiş bu bedele bloke edilen tutarın eklendikten sonra *TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir Yargıtay kararında, diğer bozma sebeplerine ek olarak (5) nolu hakediş yönünden istek kalemlerinin sözleşme eki YİGŞ maddeleri uyarınca değerlendirilmesi gerektiği Mahkemece bozma ilamına uyulmuş, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda bloke edilen bedel olmak üzere toplam *tl talep etmekte haklı olduğu belirtilmiş, ancak mahkemece ödenmeyen iş bedeli alacağına hükmedilmiş, bloke edilen bedel talebi ile ilgili bir karar verilmemiş olup kazanılmış hak ilkesi gereğince hakediş alacağı ve hakedişlerden bloke edilen bedel ile ilgili talep bakımından * TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi hk (Yargıtay k.T.2022)
Devamı...

İhalede yüklenicinin hakediş yapması için SGK  borcu yoktur  yazısı alması için Taşeron firmasında istemiş olduğu  belgeler(Yargıtay K1)
Devamı...

itiraz edilen hakedişlerdeki fiyat farkı (sözleşmeye göre kazı yapılması için ödenecek bedel ile zeminin sözleşme sırasında verilen zemin raporlarına uygun olmadığının anlaşılması sebebiyle kazının bir bölümünün dinamit patlatılarak yapılmak zorunda kalınması(Yargıtay K)
Devamı...

idarece kesin hakediş raporu onaylanmış ise de kesin hakedişin yüklenici ortak girişim tarafından ihtirazi kayıt ile imzalanması ve kesin hesap ile kesin kabul tutanağı ve kesin hakediş onaylanmasından önce tahkim davasının açılmış bulunmasına göre taraflar arasındaki sözleşme kapsamında kesin hesap işlemleri kesinleşmemiş olup davalı iş sahibi dilekçe ile tasfiye kesin hesabının hakem kararına bağlı olarak çıkarılacağının kabul edildiği açılan tahkim davası sonucu hakem kararının temyizi üzerine Dairemizin Karar sayılı onama ilâmı ile tasfiye kesin hesabının kesinleştiği hakem kararının kesinleştiği bu tarihten davanın ilk açıldığı mahkemece zamanaşımı def’inin reddedilip işin esasına girilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken kesin hakedişin 25.03.1998 tarihinde onaylandığı ve zamanaşımı süresinin bu tarihte işlemeye başladığı kabul edilerek asıl ve birleşen davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması
Devamı...

hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış ıslahla talep * TL’ye çıkartıldığı ve bu miktar için peşin nispi harçlar yatırıldığına göre vekille temsil olunan davalı iş sahibi yararına harçlandırılmış talep tutarına göre nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken dava dilekçesinin açıklama bölümünde bahsedilen ve harcı yatırılmayan alacaklar toplamı * TL üzerinden davalı yararına fazladan vekâlet ücretine hükmedilmesi, ayrıca birleşen davadaki talebin bir kısmı reddedildiği ve yüklenici vekille temsil edildiği halde redd olunan miktar üzerinden yüklenici yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken birleşen davada yüklenici yararına vekâlet ücreti taktir edilmemesi de hatalı olması hk (Yargıtay K314)
Devamı...

Hakediş ödemelerinde meydana gelen gecikmeler nedeniyle faiz talip edilebilmesi için iş sahibine ihtarname gönderilmesi ve temerrüde düşürülmesi gerekir
Devamı...

İhale Şartnamesine göre, ara hakedişlerin imzalanmasından itibaren otuz gün içinde tahakkuka bağlanması, bu tarihi takip eden otuz gün zarfında da ödemenin yapılması gerekir Bu haliyle ödeme tarihlerinin önceden kesinlikle bilinmesi olanaklı olmadığından iş sahibine ihtar çekmeden mütemerrit duruma düşmesi mümkün değildir Bu sebeple ödeme günü üzerinde belli bir sürenin geçmiş olması iş sahibini mütemerrit yapmaz Davacı tarafça  gönderilen ihtarla o güne değin yapılan geç ödemeler için faiz isteminde bulunulmuştur Oysa bu ihtar tarihinde muaccel olduğu halde ödenmemiş hakediş bedeli varsa bu ihtarla ancak bu bedel için davalının temerrüdün den söz edilebilir Dolayısıyla bu alacak hakkında temerrüt tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe değin davacı faize hak kazanır
Devamı...

ihale şartnamesinin ilgili maddeleri uyarınca davacı yüklenici tarafından yapıldığı iddia edilen fazla işin sözleşme kapsamında olup olmadığı sözleşme kapsamında olduğunun kabulü halinde taraflar arasında düzenlenen ara ve kesin hakedişlere girip girmediği, girmiş ise hakedişlere usulüne uygun itiraz olup olmadığı, hakedişlerin kesinleşip kesinleşmediği ile fazla yapılan işlerin sözleşme kapsamında bulunmayıp “ilave iş” olarak nitelendirilmesi halinde Şartname maddelerinin değerlendirilmesi yapılan fazla işin sözleşme bedelinin %10’unu aşması durumunda bedelinin TBK hükümleri uyarınca işin yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatlarına göre hesaplanması  için ek rapor alınması
Devamı...

Yapım işini tamamlanarak teslim edildiği kesin hakediş konusunda taraflar arasında farklılık oluştuğunu, davalı kurumdan alacaklı olmalarına rağmen davalı kurum hesaplarında  fazla ödeme yapıldığı şeklinde tespit olduğunu, idarenin aldığı kesin hakedişte miktarların yanlış hesaplandığını ve ilave yapılan imalâtların dikkate alınmadığı proje üzerinden ihale bedelinin belirlenmesi gerektiğini, minha edilmesi gereken imalâtlar içinde aynı şeyin geçerli olduğunu, saha imalâtlarına ilişkin proje plan ve kesitlerinde imalât tutarının belli olmadığını, projede belirtilmeyen imalâtın yaklaşık maliyetle hesap edilmesinin doğru sayılamayacağını, minha edilecek işler listesinde bulunan 1 ve 2. bodrum işlerinin davalının bilgisi dahilinde değiştirilerek yapıldığını, imalât değişikliğinin davalının bilgisi dahilinde olduğunu, bu sebeple kesinti yapılmak istenmesinin kabul edilemeyeceğini, ihale projesinde bulunmayan daha sonra 1. Revize Projesine işlenerek onaylanan ve imalâtı yerinde buna göre tamamlanan zemin kat ve 1. katta işlerdeki hesaplamada dikkate alınmadığı ihale projesinde bulunmayan ancak daha sonra revize ve  mimari projelere eklenerek yapılan zemin kat makam girişi parlak granit seramiklerle motifli döşeme kaplamasının hesaplamalarda dikkate alınmadığını belirterek fazla haklarını saklı tutarak  tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebi
Devamı...

yüklenici tarafından hakedişteki metrajlara meblağlara ve ödemelere sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde belirtildiği şekilde itiraz edilmediği anlaşıldığından hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Bu nedenle mahkemece asıl davada davacı yüklenicinin taş nakli ve moloz taşı nakli fiyat farkı talep edemeyeceği gözetilerek bu istemler yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekir iken, hatalı değerlendirmelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır
Devamı...

sözleşme feshinde yüklenicinin hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de; yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

hakedişlere giren işler sözleşme dışı olup  iş artış raporundaki gösterilen işler ve her iki kaleme de girmeyen sözleşme dışı fazla işlerin ayrı ayrı belirlenerek hakedişlerin  Genel Şartname maddesine uygun bir ihtirazi kayıt konulmadan imzalanmış olması gözetilerek hakedişlere giren imalatlar yönünden istemin reddine karar vermek; sözleşme harici olup da % 10’luk iş artışı içerisinde yer alan imalatlar açısından bedelinin ödendiği savunmasının araştırılarak bu imalatların hakedişlere girmiş olması ya da hakedişlere girmemiş olsa bile bedelinin ödenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde bu kalemlere yönelik istemin reddine karar vermek; % 10’luk iş artışı içerisinde yer alıp hakedişlere girmeyen ve bedeli ödenmeyen iş tespit edilmesi halinde bu işlerin bedellerinin sözleşmesindeki fiyatlar üzerinden hesaplamak, son olarak hakedişlere girmeyen ve % 10’luk iş artışı içerisinde yer almayan sözleşme dışı fazla imalatların tespit edilmesi halindeyse, işin yapılıp teslim edildiği * yılı serbest piyasa rayiçlerine göre iş bedelinin hesaplanıp * tarihinden itibaren alacağa faiz yürütmekten ibarettir. Kararın açıklanan nedenlerle bozulması hk karar
Devamı...

ihale sözleşmesi ile yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp teslim edildiği geçici kabulünün yapıldığını, işin devamı sırasında idarenin talep ettiği sözleşme dışı imalatların da yapılarak davalının kullanımına sunulduğu halde davalı idarenin imalatların bir bölümünü sözleşme dışı imalat olması, bir bölümünü de imalatların şartnameye uygun olmaması nedeniyle kesin hakedişin düzenlenmesi sırasında bedellerini ödemediğini *TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı idare ise; davacının iddialarının Yapım İşleri Genel Şartnamesi maddesi gereği dinlenemeyeceğini sözleşme kapsamında yapılabilecek % 10 oranındaki iş artışının bedeli olarak yükleniciye  ödenmesi
Devamı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre iş fesih edilmiş olduğun Şartname maddesine göre  işin tasfiye edilmesi gerektiği  Ancak taraflar bir araya gelerek hesap kesme hakedişi yapmamış ve kamu ihale sözleşmesi kanunu ve  hesap kesme hakedişine dava dosyasında rastlanmadığı Dolayısı ile 60 günlük süre içerisinde hesap kesme ve 6 aylık bir ihale süresi makul değer olduğu halde işin feshinin tebliğ tarihi * olmasına rağmen idarenin yer teslimini 2 yıl 7 ay 15 gün Sonra yapması, işi * tarihinde bitirmesi Genel Teamüllere ve YİGŞ si esaslarına aykırıdır. Davacı idarenin denetim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği böylece sabit bulunmuştur Davacı idarenin bu nedenle % 20 kusurlu olduğu hk karar
Devamı...

inşaat sözleşmesi ile müvekkili şirkete ihale edilen ve Genel Müdürlüğü oluru ile şirkete işyerinin teslim edildiğini ve müvekkili tarafından işin yapımına başlandığı * tarihinde tamamlanan ve geçici kabulü yapılan işin *tarihli makam oluru ile kesin kabul komisyonu tarafından incelemeler yapıldığı yapılan işlerin sözleşme ve eklerine uygun olduğu eksik kusur ve arızaların bulunmadığının tespit edildiği buna ilişkin tutanak tutulduğu söz konusu yapım işleri kesin kabul tutanağı gereği *kesin hak ediş numaralı hak ediş raporu ile birlikte alacağın *TL olarak belirlendiği bu hak ediş raporunun davalıya verildiği bu hakedişin onaylanıp ödeme yapılmaması üzerine *tarihinde yeniden ödeme yapılmasının talep edildiği ancak söz konusu hakediş miktarının ödenmediği bunun üzerine davalı hakkında icra takibi yapıldığı icra takibine davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine takibin durduğunu, itirazın haksız olduğunu belirterek, icra takibine yapılan itiraz hk dava kararı
Devamı...

ihaleyi alan şirket ile davacı kurum arasında 6 adet içme suyu tankeri kiralanmasına ilişkin ihale nedeni ile müvekkili şirkete eksik hakediş ödemesi yapıldığını teknik şartnameye göre 70 km yi geçen hizmet bedeli hesabının her araç kendi içerisinde değerlendirilerek ve ortalaması alınarak hesaplama yapılacağını, altı aracın km toplamı üzerinden yapılacak ortalama hesabın şartnameye aykırı olduğunu, buna göre 1 nolu hak ediş için müvekkili şirkete eksik ödenen *TL ile 2 nolu hak ediş için eksik ödenen *TL toplamı olan 20.326,21 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile tahsiline karar verilmesini talepli dava kararı
Devamı...

yapım ihale işinden doğan dava dışı Belediye Başkanlığından fatura karşılığı TL alacağının 2 no’lu hak ediş bedeli olan *TL’nin TL’lik kısmı TBK Kanunun maddeleri uyarınca müvekkiline gayrikabili rücu temlik edildiğini Temliknamede düzenlenen temlik şartları uyarınca temlik işleminin ifa yerine yapılmadığını ve davalının, müvekkili şirkete olan borçlarının ödendiği anlamına gelmediğini temlik konusu alacağın tamamı dava dışı muhatap Belediye Başkanlığı tarafından müvekkili Şirkete ödeninceye kadar davalının borçtan sorumlu olmaya devam edeceğini müvekkili Şirketin yasalardan ve faktoring sözleşmesinden doğan takip ve daha haklarının saklı tutulduğunu müvekkili Şirketin temellük ettiği alacakların tahsilini sağlamak üzere herhangi bir hukuki işlem yapma mecburiyetinin bulunmadığını ve gecikmelerden sorumlu tutulamayacağı hk
Devamı...

İhale sözleşmesinin teknik şartnamesi ile ekleri ihale dokümanları tüm kayıt ve tutanaklar ile yapılan yazışmaları davacı şirketin yaptığı iş ve dönem kapsamında ayrıntılı hakediş tablosu ile abone durum icmali ve abone hakediş icmalleri davalı şirket tarafından *Dönemleri arasında davacı şirkete ödenen ve ödenmeyen tüm miktarı hesaplama ve tahakkuk işlemlerinin yapılıp yapılmadığının ilgi belgeleri davacı şirkete yapılan hizmet kapsamında kaçak ihbarların geçerliliği noktasında sözleşme Madde kapsamına ceza uygulanıp uygulanmadığına ilişkin karar
Devamı...

ihale sözleşme kapsamında temlik sözleşmesinden sonra olmak üzere davalı adına faturalandırılan tahakkuka bağlanmış hakediş tutarlarının bilirkişi heyetince sözleşme ve yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine uygun olarak hesaplandığı tespit edilen *nolu hakedişlerden kesilen ceza tutarları *nolu hakedişten kesilen teminat kesintisi gelir vergisi stopajı fiyat farkı damga vergisi kesintisi ve yerinde olduğu tespit edilen yüklenici nam ve hesabına yaptırılmış olan kesin hesap eksiklikleri ile ilgili tutarların tenzili ile hesaplanan toplam hakediş tutarının *TL olduğu, davacının temlik sözleşmesinden sonra düzenlenmiş olan hakedişler nedeniyle davalının davacı temlik alan adına tahakkuk ettirilmesi gereken %80 oranındaki temlik tutarının *TL olarak belirlendiği davalı tarafından davacı temlik alana toplam * TL ödeme yapılmış olması nedeniyle davacının davalıdan bakiye *TL ödenmeyen temlik alacağının bulunduğu gerekçesi ile davacı tarafın ıslah talebi de nazara alınarak davanın kabulü ile *TL’nin *tarihinden itibaren*TL’nin ise *tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline dair karar
Devamı...

ihalelerde hakediş ödemesi yapılabilmesi için bu işle ilgili çalıştırdığı personelin bir önceki aya ait SSK tahakkuk ve ödeme makbuzu ile maaşlarının ödendiğinin gösterir belgeleri hakedişle birlikte ibraz zorunluluğu bulunmaktadır
Devamı...

Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davacıların sözleşme dışı ilave işleri yapıp teslim ettiği, ilave işlere uygulanacak birim fiyatların sözleşmedeki maddelere ve *nolu hak edişe kadar olması gereken birim fiyat uygulandığı halde kesin hesapta daha düşük birim fiyat uygulanması nedeniyle eksik ödeme yapıldığının bilirkişi kurulunca belirlenmesine ve buna göre hesap yapılması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmiştir Dava dilekçesinde davacı ortak girişim tarafından * TL’lık kısmi dava açıldığı ancak dava dilekçesinde eksik ödeme yapıldığının açıklandığı Yargılama sırasında talep ıslah edilerek * TL’sine çıkarılmıştır Mahkemece üç kişilik bilirkişi raporundan alınan bilirkişi raporu ve ek raporuna göre hüküm kurulmuş ise de bu rapora davalı yanca yapılan itirazların cevaplandırılmadığı görülmektedir Öncelikle dava dilekçesinde talep edilen kalemlerin belirlenip ıslah talebinin dava dilekçesinde belirlenen kalemler dışında olamayacağı dikkate alınması gerekirken bu konuda da bilirkişi raporu denetime açık değildir Mahkemece yapılması gereken iş, yeniden oluşturulacak bilirkişi heyetinden alınacak rapor ile hükme esas alınan bilirkişi raporuna itirazlar da incelenerek dava dilekçesinde yapılan açıklamalar, davacının talepleri, sözleşme ve ekleri göz önünde tutularak taleple bağlı kalmak suretiyle, dava dilekçesinde talep edilmeyen kalemlerin ıslah ile talep edilemeyeceği de dikkate alınarak ıslah talebini değerlendirmek, yine itiraz edilmemiş ise hak edişlerin mutabakat niteliğinde olacağının kabulü ile davacının istemekte haklı olduğu alacak miktarının belirlenmesi sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir Açıklanan bu gerekçe ile eksik incelemeye dayalı kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

imzalanan ihale sözleşme maddesinde hakediş raporlarının sözleşmenin eki olan Genel Şartnamede düzenlenen esaslar çerçevesinde kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk 5 günü içinde düzenleneceği hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra 30 gün içinde tahakkuka bağlanarak 15 gün içinde ödeneceği şeklinde düzenleme mevcut olup sözleşmenin bu hükmü kararlaştırılmış kesin vade niteliğinde değildir Dairemizin Karar sayılı ilâmı ile benzer içtihat ve uygulamalarında sözleşmelerdeki bu hükmün kesin vade değil alacağın istenebilir olduğu tarihi belirleyen bir düzenleme olduğu kabul edilmektedir Bunun dışında sözleşmede ödeme tarihleri konusunda kesin vade ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı gibi davacı tarafça usulüne uygun ihtarla davalı iş sahibinin temerrüde düşürüldüğü de ileri sürülüp kanıtlanmamıştır Bu durumda mahkemece davacının işlemiş faiz ile ilgili icra takibinde haklı olmadığı kabul edilerek davanın tümden reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme sonucu yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

davaya konu edilen ihale hususlarında ihtirazi kayıt konulmak suretiyle imzalanmıştır Bu nedenle * numaralı hakedişler haricinde kalan diğer hakedişlerin yüklenici tarafından davaya konu edilen alacak kalemi bakımından sözleşme eki Genel Şartname maddesinde gösterilen şekilde ihtirazi kayıt konulmadan imzalanmış olmasına göre yüklenici yönünden kesinleştiğinin kabulü zorunludur Bu yönüyle, davacının talebine konu edilen alacak iş Kalemiyle ilgili olarak * numaralı hakedişler haricinde kalan ve yüklenici yönünden kesinleşen diğer hakedişlerde imalat ve ödeme bulunması halinde varsa davacı yüklenicinin bu hakedişlere giren miktar yönünden Genel Müdürlüğü birim fiyatları ile yapılan ödemeleri kabul etmiş sayılacağı tabiidir Bu ihtimalin gerçekleşmiş olması halinde yüklenici bakımından kesinleşen hakedişlerde davacı yüklenicinin *birim fiyatlarıyla ödeme yapılmasını istemesi mümkün olmayıp bu talep mahkemece sözü edilen gerekçeyle reddedilmelidir Buna karşılık mahkemece hükme esas alınan kök ve ek bilirkişi raporlarında bu hususa değinilmemiş belirlenen bu ilke kapsamında bir araştırma yapılmamış davaya konu edilen ve yüklenici tarafından yapılan imalatlardan bir kısmının yüklenici yönünden kesinleşen hakedişlere girip girmediği üzerinde durulmamış mahkemece de eksik incelemeye dayalı bilirkişiler kurulu raporu esas alınarak davanın kabulüne karar verilmişse de izah edilen bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmiş olması doğru görülmemiştir
Devamı...

bilirkişi raporu içeriğine göre ihalede taraflar arasında teknik personel teminine ilişkin hizmet alım sözleşmesi düzenlendiği ve buna ilişkin evrakların ve teknik şartnamenin davalı idareye teslim edileceğinin teknik şartname sözleşme maddesinde düzenlendiği kaldıki davalı tarafça sözleşmenin düzenlenmediğine ilişkin herhangi bir itiraz sunulmadığı gibi * aylara ilişkin hakedişlerin ödemesininde yapıldığı davacı tarafça hakedişlerin ödenmediğinden bahisle eldeki davanın açıldığı davalı tarafça hizmetin verilmediğine ilişkin herhangi bir itiraz sunulmamış olup davalının savunmasının hakediş faturalarının kendilerine tebliğ edilmediği hususunda olduğu incelenen tüm dosya kapsamı ve yaptırılan bilirkişi incelemesi dikkate alındığında taraflar arasındaki sözleşme içeriğini oluşturan teknik personel teminine ilişkin hizmetin verilmediği noktasında herhangi bir itiraz olmayıp hakedişlerin davalı tarafça yapılması gerektiği ve buna ilişkin gerekli taleplerinde davalıya iletildiğine ilişkin evrakların davacı tarafça dosyaya ibraz edildiği bu haliyle davacının taraflar arasındaki sözleşme gereğince sözleşmeye konu hizmeti davalıya verdiği anlaşılmakla davacının *aylara ilişkin hakedişler yönünden davalıdan *TL yönünden alacaklı olduğu kanaatine varıldığından davanın kabulüne davalının daha önce temerrüde düşürüldüğüne ilişkin bir belge ibraz edilmediğinden dava tarihi itibariyle işleyecek yasal faiziyle birlikte *TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur
Devamı...

Taraflar arasında İnşaat ihale yapımına ilişkin düzenlenen Sözleşme Ekleri  maddesinde sözleşme ekindeki ihale dökümanı ve diğer belgelerle bir bütündür İdareyi ve yükleniciyi bağlar hükmüne yer verilmiş İhale Dökümanını Oluşturan Belgeler başlıklı maddesinin ise Genel Şartnamesi sözleşmenin eki niteliğindedir Anılan şartname maddesine göre yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde itirazlarının neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği  dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu idareye verilen * tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gerekmektedir şartnamen maddesi hükmü delil sözleşmesi niteliğindedir Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır Ceza kesintisinin yapıldığı *numaralı hakediş yüklenici tarafından gecikme cezası itiraz kaydı ile yazılarak imzalanmıştır Yüklenici tarafından şartnamenin yöntemine uygun ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin imzalandığından hakedişte yapılan ceza kesintisine ilişkin yüklenici isteminin reddine karar verilmesi gerekirken istemin kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

somut olayda mahkemece ikinci kez düzenlenen ihalede kesin hakedişin geçerli kabul edilemeyeceği gerekçesiyle yüklenicinin açtığı davaların kabulü ile iş sahibinin açtığı davaların reddine karar verilmesi doğru olmamıştır Ancak ikinci kesin hakedişte yüklenici imzası bulunmadığından iş sahibi idarenin iddialarınında incelenmesi gerekecektir O halde mahkemece yapılması gereken iş konusunda uzman bir bilirkişi heyetinden alınacak rapor ile işin tasfiye kesin hakedişinin çıkarılarak sonucuna uygun  karar verilmesinden ibarettir Açıklanan bu gerekçeye göre eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmadığı gibi kabule göre de birleşen davada talep edilen * TL alacağın reddedilmesinden sonra reddedilen alacak miktarı * TL’nin tamamının davalı lehine vekâlet ücreti olarak hüküm altına alınması da doğru olmamış bozulması gerekmiştir
Devamı...

yüklenicinin ara hakedişlere belirtilen prosedüre uygun bir itirazı sözkonusu olmadığından hakediş içeriklerinin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Ancak ara hakedişlere ve kesin hakedişe girmeyen istek kalemleri yönünden böyle bir itirazın yapılması mümkün bulunmadığı değerlendirilerek yine sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Genel Şartnamesi ilave işlere ilişkin fiyat farkı hesaplanması konusundaki maddesinde izlenmesi gereken yöntem açıklanmış bulunmaktadır Sözleşme ve bahsedilen şartnamede belirlenen hususlarda bir incelemeye yer verilmeden piyasa fiyatlarına göre hesaplama yapıldığı anlaşılan bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru olmamıştır
Devamı...

ihale sözleşmesinin eki Genel Şartname maddesi gereğince davada istek kalemlerinin hangilerinin geçici hakedişlerde yer aldığının belirlenerek davacı yüklenicinin geçici hakedişlere giren talepleriyle ilgili Genel Şartname maddesinde düzenlenen usule uygun biçimde itirazda bulunmadığı ödeme tarihinden itibaren 10 günlük yasal süre içinde itiraz ettiğine dair belge de ibraz etmediği nazara alınarak hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılacağından itiraz edilmeyen istek kalemlerinin reddedileceği hususu gözetilmeden karar verilmesi de doğru olmamıştır
Devamı...

yüklenicinin ihalede geçici hakedişlere ve kesin hakedişe itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu idareye verilen  dilekçede yazılı ihtirazi kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gereklidir Eğer yüklenicinin hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorunda olduğu bu şekilde itiraz edilmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı hk 1
Devamı...

ara hakedişlerin itirazsız imzalandığı ve böylece yüklenici açısından kesinleştiği nazara alınmadan düzenlenen gerekçe içermeyen bilirkişi görüşü ile bağlı kalınması da doğru olmamış hükmün bu nedenlerle bozulmasının gerektiği hk 1
Devamı...

ihale hakedişlerin itirazsız imzalandığı ve böylece yüklenici açısından kesinleştiği nazara alınmadan düzenlenen gerekçe içermeyen bilirkişi görüşü ile bağlı kalınması da doğru olmamış hükmün bu nedenlerle bozulması dair karar 1
Devamı...

davacının cezai şarta ilişkin talebinin hakedişlerin davacı yüklenici yönünden kesinleştiği nazara alınarak bu yöndeki talebin reddedilmesi, ilave işe ilişkin olarak da bilirkişi heyetinden yukarıda belirtilen ilke ve esaslara göre mahkemenin ve Yargıtayın denetimine elverişli ek rapor alınarak Türk Borçlar Kanunu’nun maddesi ve devamı maddeleri dikkate gözetilmek suretiyle ilave iş bedeli belirlenmeli davacı yüklenici alacağı hesaplanmalı, alınacak raporun önceki raporlarla çelişkili ve yeterli olmaması durumunda gerektiğinde yeni bir heyetten rapor alınarak gerçeğin ortaya çıkarılması suretiyle hüküm kurulması 
Devamı...

İhale dökümanı içerisinde verilen bütün projelerin grup grup ayrılarak mimari projelerin mimari klasöründe, statik projelerin statik klasöründe, mekanik projelerin mekanik klasöründe, elektrik projelerinin elektrik klasörlerinde çevre projelerinin (peyzaj, detaylar, istinat ve istinat ve kazı vaziyet planı olmak üzere dört ayrı pafta) ise çevre proje klasörünün içerisine atıldığını, ayrıca ihale dökümanı ekinde bulunmayıp fazladan yaptırılan ve anlaşma tutanağına  imza altına alınan imalâtların parasının da imalâtların yapımını müteakip düzenlenen ara hakedişler hk
Devamı...

Mahkemece görüşüne başvurulan iki ayrı bilirkişi tarafından rapor düzenlenmiş İlk raporda bilirkişi sıcak asfalt mal alımları sözleşmesi işinde sözleşme tarihinden önce alınan *ton asfalt malzemesinin de bu işe ilişkin hakedişe dahil edildiğini, bu miktarın düşülmesi gerektiğini, yüklenicinin asfalt malzemesini 40 gün geç teslim ettiğini, asfalttaki bozulmaların bir çok sebebe bağlı olduğunu ve davalı idarece malzeme alınmadan önce malzemedeki sorunların deney ve laboratuvar sonuçlarına göre kayıt altına alınmamış olduğundan yüklenicinin bozulmalardan sorumlu tutulamayacağını belirtmiştir Bilirkişi, sıcak asfalt kaplama yapımı sözleşmesi işinde ise, asfalttaki bozulmalardan yüklenicinin sorumlu olduğunu *ton asfaltın yenilenmesi gerektiğini yine işin yüklenici tarafından 27 gün gecikmeli olarak ifa edildiğini yüklenici hakedişinden, yenilenmesi gereken asfalt miktarı ile gecikme cazası kesintisi yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihalenin fesihle sona erdirilmiş olup davalı-birleşen dosya davacısı iş sahibince * nolu hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili * adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilemez (Yargıtay kararı)
Devamı...

yapım sözleşmesi götürü bedel anahtar teslim esasıyla yapıldığından ve hakedişler pursantaj esası ile ödendiğinden bilirkişilerce hesaplama yapılırken sözleşme konusu işte % kaç oranında keşif artışı yapıldığının net olarak belirlenmesi ve artışın %10’luk kısmı sözleşme kapsamında kalacağından bu kısma ilişkin hesaplamanın sözleşme fiyatları ile %10’u aşan kısmın ise sözleşme fiyatlarını geçmemek üzere işin yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçleri ile hesaplanması gerekir
Devamı...

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle hakedişlerin sadece iş gruplarına göre pursantaj yüzdeleri üzerinden düzenlenmiş olması; iş kalemlerinin mahiyeti, miktarı, fiyatı ve tutarları hakkında hiçbir bilginin yer almamış
Devamı...

iş iskelesi imalatı öngörülen bazı yapım işlerinde iş iskelesi imalatının genel ve detay durumunu gösteren CD düzenlenmeden ve bu CD ödeme evrakına eklenmeden yükleniciye hakediş ödenmesi hk
Devamı...

Hakedişe esas çalışma süresi hesaplanması sırasında fiilen işe başlama saatinin değil, araçların garajdan çıkış saatinin esas alındığı, dolayısı ile araçların garajdan iş sahasına kadar intikali için geçen günlük 15 dakikalık sürenin fazladan hakedişe dahil edildiği anlaşılmıştır. Toplam çalışma gün sayısının 110 gün olduğu bu iş için toplam 27,5 saat çalışılmadığı halde hakedişe eklenmesi soncu oluşan kamu zararı
Devamı...

ihalede Mıcır Alımı ve Nakli İşine ait 3 no.lu hakedişte, temin edilen ve nakledilen mıcır miktarının tutanakla tespit edilen miktardan daha fazla olarak hakedişe dahil edilerek ödeme yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası
Devamı...

 ihale sözleşmesi imzalanan * İşinde ihale kapsamında hakedişlerle ödenen fiyat farkı tutarının hesaplanmasında ödenen yol ve yemek bedeli ile yemek istisna tutarının dikkate alınmaması nedeniyle *TL kamu zararına sebebiyet verildiği
Devamı...

yüklenicisinin temin ettiği işçilerin, teknik şartnamesinde belirtilen unvanın gerektirdiği asgari mezuniyet niteliğine sahip olmamasına rağmen idare tarafından işe kabul edilmesi ve yükleniciye hatalı hakediş ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

sözleşmesi imzalanan İnşaatı İşine ilişkin olarak düzenlenen 15 no.lu hakediş ile geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanarak yükleniciye fark ödemesi yapılması sonucu oluşan *TL tutarındaki kamu zararının sorumlularından tazmini hk
Devamı...

ihale Sözleşme kapsamında olmayan imalatların, iş bünyesinde bulunmayan mahallerde yüklenici tarafından yapılması ve bu imalatlara ilişkin tutarların İdarece yükleniciye hakedişlerle ödenmesi
Devamı...

Sözleşme eki uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan imalatların tarif ve şartnamesine uygun yapılması gerekmektedir * imalatında *pozu öngörülmüş olmasına karşın *2’lik alana tekabül eden kısmın kullanılmış keresteden oluştuğu ve bu alan için *pozundan ödeme yapılması gerektiği halde * pozun tarifine uygun yapıldığı kabul edilerek bu poz üzerinden ödeme yapılması
Devamı...

ihale konusu işe ait imalatlar için götürü bedel ihale kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle iş artışı kapsamında ödeme yapılması sonucu oluşan ve ayrıntısı aşağıda gösterilen *TL kamu zararının Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Hakedişi Onaylayan ve Hakedişi Düzenleyenlere müştereken ve müteselsilen işleyecek faizleri ile temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesi hk
Devamı...

Personel Çalıştırılması hizmet alım ihalesine ilişkin hakediş ödemelerinde, iş artışı kararı alınmaksızın yalnızca yüklenicinin beyanına dayalı olarak * saat fazla mesai ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası
Devamı...

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir
Devamı...