asıl davada taşeronun keşide ettiği * tarihli ihtarnamenin tebliğ tarihi sorulup, buna göre verilen ödeme süresi de eklenerek temerrüdün gerçekleştiği tarih belirlendikten sonra, hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak, bilirkişilere 2 ve 3 nolu hakedişlerden ödenmeyen iş bedeli üzerinden takip tarihine kadar avans faizi oranı dikkate alınarak işlemiş faiz tutarının hesaplattırılması ve yine birleşen dava yönünden, davalının az yukarıda belirtilen * tarihli ihtarnamesi ve kendi imzasını taşıyan 5 nolu hakedişteki alacak miktarı dikkate alınarak, hakedişin açıklama bölümündeki kesintilerin yerinde olup olmadığı da irdelenip tartışılmak sureti ile davacı taşeronca talep edilen 4 nolu hakedişten sonra yapılan imalâtlara ilişkin iş bedeli alacağının miktarı bilirkişilere hesaplattırılıp, birleşen davanın, davalı yüklenicinin kabul ettiği * TL’den az olmamak üzere, bilirkişilerce hesaplanacak miktar üzerinden, asıl davanın da hakedişlerden ödenmeyen * TL asıl alacak ve temerrüt tarihinden takip tarihine kadar az yukarıda gösterilen şekilde hesaplanacak işlemiş faiz alacağı ile *TL araç kirası bedeli alacakları toplamı üzerinden kabulü ile takibin bu miktarı üzerinden devamına karar verilmelidir. Yine mahkemece, davalı yüklenici tarafından icra takip tarihinden sonra davacı taşeron hesabına yapılan ödemelerin ve taşeronun 3. kişilere borcu sebebiyle İİK’nın 89. maddesi gereğince icra dairelerince yükleniciye gönderilen haciz ihbarnameleri üzerine yüklenicinin icra dairelerine yaptığı ödemelerin tarih ve miktarları da belirtilerek 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 84. maddesi hükmünce “icra müdürlüğünce infaz aşamasında dikkate alınması şeklinde” hüküm kurulması gerekir

...

Detayları oku

hakediş ve eki*tarihli yeşil defterin sıhhatinin araştırılması, bu belgelerde yazılı olduğu şekilde davacı taşerona* tarihli sözleşmenin*maddesi uyarınca 96 gün gecikme karşılığı ödeme yapılıp yapılmadığının tesbiti, ödeme yapıldığının sabit olması halinde davacı alacağının buna göre değerlendirilip hüküm altına alınması gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır

...

Detayları oku

hakedişe girmesini istediği fiyat farkı isteminin dayanağı bulunmadığından fiyat farkı alacağı ile bu alacak için işletilen  faiz isteminin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır

...

Detayları oku

mahkemece taraflarca delil olarak dayanılan hakediş raporları, ilerleme raporları ve hesap özetleri dosyaya ibraz ettiirilerek, hakedişlerde yazılı imalâtlar, hakedişlerden yapılan kesintiler, yapılan iş ve imalât tutarı konusunda yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak sözleşme hükümleri de dikkate alınarak rapor alınmalı, iş iskelesi ve vinç kirası ile ilgili taraf iddia ve savunmaları incelenip değerlendirilmeli, tarafların ticari defter ve kayıtları ile davalının ödeme belgeleri üzerinde bilirkişiye inceleme yaptırılarak davalının yaptığı ödeme tutarı saptanmalı, kanıtlanan ödemeler davacının imalât bedelinden mahsup edilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır

...

Detayları oku

sözleşmede asıl iş sahibince kesin hakedişin yapılmasından sonra davacının kesintilerinin ödeneceği şartı bulunmadığı ve işin eksiksiz yapıldığı

...

Detayları oku

Ortaokul İnşaatı yapım işinde bazı imalatların yapılmadığı gerekçesiyle verilen …TL tazmin hükmü ile ilgili olarak; Yapı Denetim Teşkilatınca keşif özeti, gerekçe raporu ve mutabakat metni düzenlenerek ita amiri ve harcama yetkilisi tarafından ve İl Daimi Encümenince alınan karar gereği kesinti işlemlerinin onaylı Mutabakat Metni, anılan metin eki Mukayeseli Keşif Hesabı ve Artan-Eksilen imalatlara ait Hesap Raporlarıyla düzenlenerek kesinti işlemi yapılmış olup, söz konusu kesinti işlemi işin kesin kabul işlemi tamamlanarak onaylanması neticesinde kesin hesap ile kesin hakediş işlemleri başlatılmış ve kesin hakediş onaylanarak tahakkuka bağlanarak sonuçlandırıldığı

...

Detayları oku

hakediş raporuna usulüne uygun itiraz edilmemesinin sonuçları

...

Detayları oku

Fazla hakediş ödemelerinde kamu zararının tespiti ve ödettirilmesi

...

Detayları oku

Götürü bedelli işlerde, yüklenicinin hak ettiği iş bedelinin saptanması ya da iş sahibinin ödemesinin fazla olup olmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilen imalâtın eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe oranının tespiti, bulunacak bu oranın toplam iş bedeline uygulanarak hak edilen bedelin saptanması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek hesaplanması gerekmektedir. Alacak yargılama ile belirlenip likid sayılamayacağından icra inkâr tazminat talebinin reddine karar verilmesinden ibaret iken bu doğrultuda araştırma yapılmadan verilen karar hatalı olup hükmün davalı yararına bozulması

...

Detayları oku

idarenin verdiği süre uzatımı nedeniyle işin yıllara sari olduğundan bahisle oluşan fiyat farkını istemektedir. Davacının bildirdiği 2 ve 3 numaralı hakedişlere, bu hak edişlerin ödeme tarihlerinden itibaren on gün içerisinde davalı idareye itiraz dilekçesi verilip verilmediğini araştırılıp, 1 ve 4 numaralı hak edişten yapılan kesinti yönünden ise davacı tarafça bu hakediş ihtirazi kayıtsız imzalandığının ortaya konulup bu hakedişten yapılan fiyat farkı kesintisi yönünden dava

...

Detayları oku

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Hakediş Raporlarına Dayanan Alacak Talebi ve Hakediş Raporlarının Geçerliliğinin Tesbiti )

...

Detayları oku

Uyuşmazlık, iş bedelinden davalı tarafından yapılan yemek bedeli karşılığı kesinti ile davacının işin yapımı sırasında çalışılamayan günler nedeniyle uğradığı zararının varlığı konusundadır. kesin hesap düzenlenmiş, taraflarca itirazsız imzalanmıştır. Davalı, kesin hesaptan sonra tek taraflıdüzenlediği tutanak ile yemek bedeli adı altında davacının hakediş alacağından kesinti yapmış ise de bu tutanakta davacının imzası bulunmadığı gibi aralarında yazılı sözleşme olmadığından yemek bedelinden davacının sorumlu tutulacağı kanıtlanmış değildir. Kaldı ki kesin hakediş yapıldığı sırada taraflar yemek bedelini mahsup etmeden davacı alacağını belirleyerek imza altına almışlardır. Yine aynı biçimde davacı da tek taraflı düzenlediği “İbraname” başlıklı ve kesin hesaptan sonra belgeye dayanarak çalışılmayan dönem zararını istemekte haklı kabul edilemez. Zira kesin hesap yapılarak bunun dışında kalan hususlarda birbirlerini ibra ettikleri ortadadır. Bu nedenle hakediş bedelinden davacının ne miktar bakiye alacağı olduğunun belirlenmesi gerekir. Davada 109.000,00 TL ödeme kabul edilmiş ise de, dosyaya giren ödeme makbuzlarından 114.400,00 TL tutarında ödemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. O halde 132.516,36 TL kesin hesap alacağından, 114.400,00 TL ödemenin mahsubu ile kalan 18.116,03 TL üzerinden itirazın iptâli ve takibin devamına karar verilmesi gerekirken, hukuki değerlendirmede yanılgıya düşülerek davanın tümüyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozulması uygun bulunmuştur

...

Detayları oku

Davacı yüklenici şirket hakedişlerden tahsil etmediği alacakları olduğunu da iddia etmiştir. Dosyada bulunan ve itirazsız kesinleşen 8 adet hakedişten ödenmeyen iş bedeli varsa, davacı yüklenici şirket ödenmeyen hakediş bedellerinin tahsili isteminde haklıdır. Bu nedenlerle mahkemece yapılması gereken iş, gerekirse yerinde keşif yapılarak, konunun uzmanı inşaat mühendisi, makine mühendisi ve mali müşavirden oluşturulacak bilirkişi kurulundan rapor alınarak, bilirkişi kurulu raporları arasındaki çelişkinin giderilmesinden, davacı yüklenici şirketin kesinleşen 8 adet hakediş nedeniyle ödenmeyen iş bedeli varsa miktarının açık şekilde belirlenmesinden, yukarıda açıklanan işlerin sözleşme dışı iş olarak kabul edilip, bunun dışında yüklenici tarafından yapılıp hakedişe girmeyen iş varsa bunların açık şekilde fazla iş sayılma nedenleri ile açıklanarak, fazla işlerin bedellerinin yapıldığı yıl mahalli rayiçlerine göre hesaplanmasından, ödenmeyen hakedişlere girmeyen iş bedellerinin gösterilmesinden, sonucuna göre değerlendirme yapılıp hüküm oluşturulmasından ibarettir.

...

Detayları oku

HDPE borunun 137 metrelik kısmı ile PVC boru fersiyatının kesin hesapta ödeneceğini bildirmiştir. Ayrıca davalı iş sahibi idare kanal genişliği 60 cm olduğu halde ilk 5 hakedişte bunun 40 cm olarak hakedişe girip ödendiğini kabul etmiştir. Yukarıda belirtilen bu işlerin hakedişlere girmediği, bu şekilde sabit olduğuna göre bunların bedellerinin ayrıca yüklenici şirkete ödenmesi gerekir

...

Detayları oku

Davacının yaptığı yazılı bildirime cevap vermeyen davalının hazır bulunmaması üzerine sözleşmeeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 41. maddesine göre davalının gıyabında kesin hakediş raporu hazırlanmış ve yüklenici borcu olarak belirlenen tutarın tahsili

...

Detayları oku