ihale sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu sözleşme sonlandırılarak tasfiyeye gidildiğinden koşulları oluşmayan kâr kaybı talebinin reddine, taleple bağlı kalınarak ihaleye katılma ve sözleşme masrafları karşılığı üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama olanağı bulunmayan Genel Şartname gereğince hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

 ihalede tasfiye kesin hesabı çıkartılmış olup o dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda %8,8 oranında üç defa iş artışı gerçekleştiği hakedilen bedel ve yapılan ödemeler dikkate alınarak gecikme cezası, teminat güncelleme bedeli şantiyeden götürülen malzemeler nefaset işçi alacakları ve yüklenicinin şantiyeyi terk etmesi sebebiyle güvenlik şirketine ödenen bedel karşılığı iş sahibinin yükleniciden toplam *TL alacağı olduğu kabul edilerek tahsiline karar verildiği ve derecatten geçmek suretiyle kesinleştiği tespit edilmesi
Devamı...

İdarenin maddi zarara uğratılması nedeniyle tesis edilen bir ihaleden yasaklama kararı
Devamı...

yapım ihalesi restorasyonlar sırasında meydana gelecek zararlar ile tarihi olmayan sıradan yapılardaki imalat hatalarının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği davacı şirketin ihale konusu iş kapsamında sebep olduğu zararı yalnızca fiziksel anlamda giderdiği, işin geçici kabulünün yapılmış olmasının restorasyon işinin kusursuz olarak yapıldığını göstermeyeceği dolayısıyla kültür varlığının orijinalliğinin, enderliğinin ve sanatsal değerinin geri dönüşü olmayan bir surette zarar görmesi gerçeğini değiştirmeyeceği öte yandan, davacının ödediği tazminat ile yalnızca fiziksel zararı giderebileceği hk (Danıştay K 451)
Devamı...

idare ile şirket arasında ihale sözleşmenin imzalandığı  tarihde yer teslimi yapılarak 45 günlük sözleşme süresinin başlatıldığı, yüklenicinin talebi üzerine süre uzatım komisyonunca 60 takvim günü süre uzatımı verildiği süre uzatımı dahil iş bitim tarihinin * tarihine kadar uzadığı *tarihinde sadece mimari ve statik avan projelerinin idareye teslim edildiği, tüm uygulama projelerinin raporlarının, teknik şartnamelerinin, mahal listelerinin, yaklaşık maliyet hesaplarının ve analiz belgelerinin sunulmadığının anlaşılması üzerine cezalı çalışma süresinin verildiği ve bu hususun yazı ile davacı şirkete bildirildiği teslim edilen 8 pafta elektrik ve 5 pafta mekanik projelerinin incelenmesi neticesinde düzenlenen inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmediğinin anlaşılması üzerine  yazı ile davacıya son kez 10 günlük süre verildiği bu sürenin bitiminde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiği davacı şirketin, yükümlülüğünü, verilen ek süreler de dahil olmak üzere süresinde yerine getirmediği İhale Sözleşmeleri Kanunu ihlali nedeniyle davacı şirketin 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmasının yasaklanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K419)
Devamı...

hasarın yapının planlama aşamasındaki yapısal tasarım hatalarından kaynaklandığı anlaşılmış yüklenici işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmek durumunda olduğundan kendisine teslim edilen proje ve ekleriyle şartnamelerin fen ve sanat kurallarına uymadığı işin yapılacağı yerin konumuna göre planlanmasında yapısal tasarım hatası bulunduğunu bilmesi gerektiği  proje ve eklerinin kendisine verilmesinden itibaren şartname gereği 15 günlük süre içinde incelenerek yapısal tasarım hatası konusunda iş sahibi idarenin yazı ile uyarıldığı ileri sürülüp kanıtlanmamış olup kendisine verilen proje ve eklerini inceleyerek yapısal tasarım hatası bulunduğunu tespit ve bunların düzeltilmesi için yazılı uyarıda bulunmamak suretiyle Şartnamedeki yükümlülüğünü yerine getirmediği, hükme esas alınan esas alınan bilirkişi raporuna göre hasarın onarım suretiyle giderilmesi mümkün olmayıp yıkılıp yeniden yapılması ve bu haliyle ekonomik değeri olmayacağı ve davacı yüklenici kalan iş bedelini istemekte haklı olmadığından mahkemece davanın reddi yerine şartnamenin bu hükmü gözden kaçırılarak kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür (Yargıtay K321)
Devamı...

proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

ilk ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en yakın düşük teklifi yapan teklif sahibinin teklif ettiği bedele uygulayarak kalan iş bedelinin teklif sahibinin fiyatlarıyla bedeli (kaçırılan fırsat) fesihten sonra yapılan 2. ihale ve sözleşmenin kalan imalâtla sınırlı olup olmadığı, makul süre içerisinde ve feshedilen sözleşmedeki koşullarla yapılıp yapılmadığı makul sürede ve aynı koşullarda olması halinde 2. ihale sonucu imzalanan sözleşme bedeli ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede en yakın teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki farkın, 2. ihalenin makul süre içinde aynı koşullarla yapılmadığının kabulü halinde makul süre içinde ve aynı koşullarla ikinci ihalenin yapılmış olması halinde ödenecek tamamlama bedeli belirlenip buna göre kaçırılan fırsat olarak menfi zarar ile davacı iş sahibinin 2. ihalenin yapılması ile ilgili yaptığı masraflar ve Sözleşme Kanunu gereğince isteyebileceği güncelleme farkı ve ek kesin teminat bedeli de eklenerek davacının isteyebileceği zarar miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

yüklenici şirket tarafından iş sahibi idare ile aralarındaki sözleşmenin feshi sebebiyle tasfiye hesabının çıkartılarak iadesi gereken ürünlerin aynen iadesi kısmen yahut tamamen aynen iadesi mümkün olmadığı taktirde kullanım ve yıpranması da dikkate alınarak bedelinin tesbit edilmesi talebi hk karar
Devamı...

yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâlinde 4735 sayılı Kanun ve akdedilen sözleşme gereği idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için aranan “ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” koşulunun sağlanması için gerekli olan ihtarın yapılmadığı, ihtar yapılmadan sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğu açık olup bu kapsamda davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeme fiilini işlediği sübuta ermediğinden davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır(Danıştay K239)
Devamı...

idare tarafından noter kanalıyla yapılan ihtarlara ve somut tespitlere göre davacı şirketin, işin yerine getirilmesi sırasında tespit edilen eksiklikleri verilen süreler içerisinde gidermediği, bunun sonucunda sözleşmenin feshedildiği; bu durumda, mücbir sebep göstermeksizin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 4735 sayılı Kanun kapsamında 1 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay K238)
Devamı...

yerinde yapılan incelemeler sonucunda işin %97,60 seviyesinde yapıldığı %12,31 oranında fazla imalat yapıldığı fazladan imalatlar değerlendirildiğinde işin fiziki seviyesinin %109,97 olduğu, projede çeşitli eksiklikler bulunduğu, yüklenicinin fazladan imalatlar yaptığı, yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekeceği ve kabule engel bir durumun bulunmadığı tespitlerinin yapıldığı, dolayısıyla Mahkemenin işin tamamlanmamış olduğu, buna bağlı olarak şirketin taahhüdünü yerine getirmemiş olduğu yönündeki tespitinin gerçeğe uygun düşmediği proje ile fiili durumun örtüşmemesi sebebiyle birçok fazladan imalat işi çıkması nedeniyle süre uzatım hakları olduğu bu konuda nihai kararın yargılama sonucunda ortaya çıkacağı Mahkemenin en azından yargılama sonucunu beklemesi ya da yargılama aşamasında her iki tespit dosyasının değerlendirilmesi ile ortaya çıkacak yeni bir bilirkişi raporunu bekledikten sonra karar vermesi gerektiği, ancak Mahkemenin bu sonuçları beklemeksizin yargılamayı sonuçlandırmasının hukuka ve hakkaniyete uygun düşmediği, yüklenilmiş olan iş ile ilgili şirketten kaynaklanan herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığı, meydana gelen gecikmeye İdarenin bizzat sebep olduğu, bu hususun tespit raporunda da yer aldığı, İdarenin sebep olduğu gecikmeye dayanarak yükleniciyi cezalandıran idarenin işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı, …Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde derdest hukuk davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiği hk (Danıştay K 236)
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği  sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa bu madde hükmüne dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği sonucuna varılmış olup idare tarafından Mahkeme dosyasında, davacı şirketin sözleşmeyi süresinde ifa etmediğinden bahisle kurum zararı olarak gösterilen gecikme cezasından kaynaklı *TL’nin *tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği Mahkeme kararında davacı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu ve işin gecikmesinde davalı şirketin kusurunun bulunmadığından cezaî şart talep edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının Yargıtay kararıyla karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere onandığı karar
Devamı...

isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı davaya konu sözleşmelere ilişkin ihalelerin gerçekleştirildiği tarihler itibarıyla davacı şirketin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğundan bahisle davalı idare tarafından söz konusu sözleşmelerin tek taraflı olarak 4735 sayılı İhale Kanunu uyarınca feshedildiği görülmüş olup Uyuşmazlığın, davacı şirket ile davalı idare arasında imzalanmış olan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklı olmadığı sözleşmenin imzalanmasından önceki aşamalara doğrudan ihale sürecine ilişkin olduğu  Sözleşmenin feshine ilişkin olmakla birlikte, sözleşme öncesine ilişkin, ihale sürecinden kaynaklandığı açık olan, idarece kamu gücüne dayanılarak tek yanlı olarak tesis edilen ve icraî nitelik taşıyan işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın sözleşmeden doğan bir ihtilaf olarak nitelendirilmesine ve iradî bir özel hukuk ilişkisinin verdiği haklar çerçevesinde görülmesini kabul etmeye imkân bulunmadığından ve işbu davanın görüm ve çözümünde idarî yargının görevli olduğu sonucuna varıldığından, davanın görev yönünden reddi yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında, usûl hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır (Danıştay K59)
Devamı...

Sözleşmenin feshi ve teminatların irat kaydedilmesine yönelik işlemlerin iptali ile kesin teminat mektubu bedelinin ve güncelleme tutarının avans faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açıldığı  şirket tarafından  yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine (zımni ret) ilişkin işlemin iptalinin istenilip istenilmediğinin belirtilmediği ve bunun sonucu olarak dava konusu istemin açık bir şekilde ortaya konulamadığı başvurusunun davalı idarece cevap verilmemek suretiyle reddedilmesi işleminin mi, yoksa sözleşmelerin feshine ve kesin teminatın irat kaydına ilişkin işlemlerin mi dava konusu edildiği anlaşılamadığından, Mahkemece davacının isteminin açıklığa kavuşturulması gerektiği hk
Devamı...

Sözleşmede olmayan ancak işin yapıma başlanması sırasında uygulama projesinin esasına dayanan bir konuda revizyona gidilmesi sonucu ilave iş gerektiren imalatların götürü bedelin % 10 üzerinde gerçekleşecek olması sonucu, projenin ilk haliyle devam edilmesinin de imkansız olmasının anlaşılması üzerine sözleşmenin feshedilerek işin sonlandırılması gerektiği
Devamı...

sözleşme feshinde yüklenicinin hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de; yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan tazminat bedelinin tahsili istemine ilişkindir İhale Sözleşmesi Kanunun maddesi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksikliği ve işin tasfiyesine ilişkin olup, son fıkrasının ise götürü bedel işlerde, işin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşıldığı durumlarda uygulanması mümkündür. Davacı ihalenin feshine kadarki bedeli aldığına göre talep edebileceği başka bir hakkı bulunmamaktadır. Mahkemece davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra uyuşmazlık çıkmış olsa bile, sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 4. maddeden yararlanma (TASFİYE veya Devir) istemiyle yapılan başvurudan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idarî yargı yerleri görevli olduğundan, davanın görev yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamış olup karar bozulmuştur (Danıştay K7)
Devamı...

ihalede ilave kırım işlemi teknik şartname proje veya eklerinin herhangi bir yerinde belirtilmediğinden teklif verme aşamasında tarafımızdan fiyatlandırılmamıştır. Bu işlere ait tarafımızdan yapılan ilave keşif dilekçemizin ekinde yer almaktadır.” denilmek suretiyle konunun incelenerek çözüme kavuşturulması talep edilmiş, akabinde Sözleşme Fesih” konulu dilekçede, “Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde götürü bedel işlerde ilave imalatların ihale bedelinin %10’unu geçemeyeceği hükmü mevcuttur. Yapılması teknik açıdan mecburiyet arz eden söz konusu ilave imalatların, ihale bedelinin %10’unu geçmesi sebebiyle işin yapılamayacağı açıktır.” gerekçesi ile sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminat mektubunun çözülerek iade edilmesi(Danıştay kararı2)
Devamı...

4734 sayılı kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden sözleşmelerde imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak fesh edilip tasviye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarında ilk ihale şartları devir tarihi itibariyle aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz…Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir… ” düzenlemesine yer verilmiş olup, maddenin uygulama alanı bulması için madde yürürlük tarihi itibariyle sözleşmelerin devam etmesi gerekmekte olup, somut olayda taraflar arasında ki sözleşme bu tarihten önce feshedilmiş olup bu maddenin davacı lehine uygulanamayacağı hk
Devamı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre iş fesih edilmiş olduğun Şartname maddesine göre  işin tasfiye edilmesi gerektiği  Ancak taraflar bir araya gelerek hesap kesme hakedişi yapmamış ve kamu ihale sözleşmesi kanunu ve  hesap kesme hakedişine dava dosyasında rastlanmadığı Dolayısı ile 60 günlük süre içerisinde hesap kesme ve 6 aylık bir ihale süresi makul değer olduğu halde işin feshinin tebliğ tarihi * olmasına rağmen idarenin yer teslimini 2 yıl 7 ay 15 gün Sonra yapması, işi * tarihinde bitirmesi Genel Teamüllere ve YİGŞ si esaslarına aykırıdır. Davacı idarenin denetim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği böylece sabit bulunmuştur Davacı idarenin bu nedenle % 20 kusurlu olduğu hk karar
Devamı...

Muayene ve Kabul Tutanağı ile cihazların teknik şartnamede belirtilen bazı niteliklere uygun olmadığı tespit edilerek İşi Muayene Raporu’nun düzenlendiği, bu rapora istinaden İş Sözleşmesinde Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 Sayılı Kanunu’nun maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmüne istinaden kesin teminatın gelir kaydedilmesiyle sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25/f “Mücbir sebepler dışında ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhütlerini yerine getirmemek” hükmüne istinaden de aynı kanunun 26.maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı işleminin başlatılması hususlarının karara bağlanmasının dairece teklif edilmekte olduğu, iş bu teklif değerlendirildiğinde kurulca ; teklifte açıklanan hususlar uygun görülerek İşinde muayene ve kabul komisyonu yüklenicinin de hazır bulunduğu tarihleri arasında yapmış olduğu muayene sonucunda  Muayene ve Kabul Tutanağı ile cihazların teknik şartnamede belirtilen bazı niteliklere uygun olmadığını tespit ettiğinden işin sözleşmenin bentlerine istinaden kesin teminatın gelir kaydedilmesine ve adı geçen işin sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama işleminin başlatılması
Devamı...

sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir düzenlemesi göz önüne alınarak asıl dava dosyası kapsamında davacı idarenin kesin teminatın güncelleme bedeline ilişkin * TL yi davalıdan talep edebileceği karşı dava yönünden , fesih kesin hak edişinin ek işleri içermiş olması nedeniyle yüklenicinin ek imalat bedellerini talep edemeyeceği karşı davacı yüklenicinin haklı fesih nedeniyle irat kaydedilen kesin teminat ve avans teminat mektubu bedellerinin iade talebinin de haklı ve yerinde olmadığı , birleşen dosya kapsamında davacı idarenin ayıplı imalat kesinti bedeli alacağı yönünden fesih öncesi davacı idare tarafından davalı yükleniciye 15 aylık süre uzatımı verilmiş olduğu ve fesih tarihi itibariyle söz konusu ek sürenin dolmadığı bu sebeble davacı tarafça gecikme cezası talep edilemeyeceği ,hu husus göz önüne alındığında birleşen dosyadaki alacak talebi yönünden gecikme cezası içermeyen ve davacı idarenin davalı yükleniciden fesih durum tespit tutanağına göre işin yapılan kısmındaki ayıplı imalat kesinti bedeli alacağının  hesaplandığını belirten birinci bilirkişi kurulu ek raporundaki miktarın hükme esas alınmasının gerektiği incelenen tüm dosya kapsamıyla anlaşılmış , asıl davanın kabulüne , birleşen dosyadaki asıl dava yönünden davanın kısmen kabulü hk
Devamı...

ihale sözleşmesinin maddesi gereği sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle sorumlu olmayacağı yönündeki savunmasına protokolün maddesi gereği mahkememizce itibar edilmiş protokolün 5 maddesinde gerekçe gösterilmeksizin sözleşmenin feshedilebileceğinin düzenlenmesinin, MK’nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil ettiği ve davalının fesih iradesini hileli davranışlarla gizlediği, makul sürede fesih kararı verilmediği, böylece sözleşmenin devamı yönünde irade gösterildiği ifade edilmiştir Yine, sözleşmenin Maddesi ve 4735 sayılı Kanunun maddesi gereği sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği, sözleşme hükümlerine aykırı olarak düzenlenen protokolün geçerli olmadığı, sözleşmenin maddesi gereği sözleşme bedelinin %70’den daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşıldığı hallerde yüklenicin yapmış olduğu gerçek giderlerin ödeneceğini belirtilmiş olması
Devamı...

sözleşmenin feshinde menfi zarar miktarı konusunda açıklanan yönteme göre gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp, bulunacak menfi zarara, fazla ödeme, gecikme cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, menfi zarar hesabı hususunda eksik inceleme ile daha düşük miktarda alacağa hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerektiği hk
Devamı...

ihale sözleşmesinin haksız fesih nedeniyle tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler, dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki birim fiyat teklifleri ile yapılmış ise yeni birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığının tespiti
Devamı...

ihale Sözleşmesi gereği yüklenicinin kusuru ile feshedilmiş olsa dahi davacı yüklenicinin iş sahibi yararına kullandığı imalât bedeli ile davalı iş sahibi idareden kalan malzeme bedellerini talep etmesi
Devamı...

ihale Sözleşmesi yüklenicinin kusuru ile feshedilmiş olsa dahi davacı yüklenicinin iş sahibi yararına kullandığı imalât bedeli ile davalı iş sahibi belediyede kalan malzeme bedellerini talep etmesi mümkündür.
Devamı...

Muayene kabul komisyonunu kararının delil sözleşmesi niteliğinde olması sebebiyle taraflar için bağlayıcı olduğu
Devamı...

ihale Sözleşmesinin hukuki imkânsızlık sonucu ifası imkânsız hale geldiğinden, davacı yüklenicinin, iş sahibinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshi halinde isteyebileceği kâr kaybı alacağını istemesi
Devamı...

ihale konusu malı teslim edeceğine ilişkin olarak taahhütte bulunmasına rağmen malın üretileceği malzeme ocağında yapılan tespitte ocağın atıl vaziyette olduğunun ve malzeme teslimine uygun olmadığının kendisine bildirildiği, akabinde sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine davacıya uyarı niteliğinde ihtarnameler gönderildiği, buna rağmen Teknik Şartnamedeki sorumlulukların yerine getirilmediği, sahada bu yönde herhangi bir çalışmanın da yapılmadığının idareye bildirilmesi üzerine sözleşmenin feshedildiği bu itibarla dava konusu işe ilişkin sözleşmede belirlenen şartlara aykırı davranan ve sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyerek sözleşme konusu işi usulüne uygun tamamlamayan davacı şirket hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İş Sahibinin Yaklaşık Bedelin Aşırı Aşılması Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

İş Sahibinin Taşınmaz Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

İş Sahibinin Yüklenicinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

Yüklenicinin İşi Vadesinde Yetiştirmeyeceğinin Anlaşılması Üzerine Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

İş sahibi eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.” düzenlenmesi uyarınca sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir
Devamı...

ihalenin feshi halinde alacaklı aksi kararlaştırılmamışsa BK maddesince sadece menfi zararının tazminini isteyebilir Menfi zarar hüküm ifade ettiğine veya in’ikad edeceğine itimat edilen bir akdin hüküm ifade etmemesi veya in’ikad etmemesi yüzünden bu itimadın boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarardır Akdin kurulması masrafları damga pulu parası noter harçları ve posta masrafları menfi zarar kapsamında olduğundan davacı idarenin buna yönelik taleplerinin kabulü gerekir
Devamı...

sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar DİE tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarının yükleniciden tahsil edileceği
Devamı...

İhalenin haksız feshedildiği nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin 3 nolu hakedişten yapılan kesintinin sözleşmenin kurulması için yapılan masrafların tahsili ayrıca  kanun maddesine göre sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’inin makine ekipmanlar ve personel giderlerinin tahsili hk 
Devamı...

ihale sözleşmesinin fesih işlemi ile birlikte davalı tarafın verdiği kesin teminat mektubunun gelir kaydedildiği kesin teminat mektubu bedeli ile bu mektubun güncellenen tutarı arasındaki farkın hak edişinden kesildiği sözleşmenin feshinden sonra 2 defa doğrudan temin 1 defa pazarlık usulüyle ve bir defa da açık ihale usulü ile ihaleye çıkılarak başka firmalarla yeniden sözleşme yapıldığı yeniden yapılan ihaleler sonucunda yapılan yeni sözleşmeler ile davalının feshedilen sözleşme bedeli arasında tutarında firmadan tahsili
Devamı...

Sözleşmenin feshi nedeniyle davacı idarenin açtığı 3 ihalenin toplam süresinin 85 günü davalı ile yapılan sözleşmenin fesih tarihinden sözleşmenin olağan bitiş tarihine kadar geçen süreyi kapsadığı Hazırlanan bilirkişi raporunda bu 85 günlük fark teminat mektubunun nakde çevrilmemiş olması durumunda * TL güncelleme bedelinin düşülmesiyle * TL olarak hesaplanmış ve davacı idarenin zararı olarak tespit edilmesi
Devamı...

ihale konusu işte yüklenicinin vermiş olduğu Zarar gören ancak haksız fiil nedeniyle uğradığı gerçek zararını haksız fiil sorumlularından isteyebilir Zarar görenin zararı giderebilmek için kendi çalıştırdığı işçilerine ve araç sürücülerine ödediği ücretler ile araç yakıt giderleri genel idare giderleri olup haksız fiil meydana gelmese dahi ödenmesi gereken giderlerdir. Bunların zarar ile ilgisi bulunmamaktadır. Özel olarak işçi tutulup çalıştırıldığı kanıtlanmadıkça haksız fiil meydana gelmeseydi dahi yapılacak bu nitelikteki giderler zarar kapsamına dâhil edilemeyecektir (yargıtay kararlı)
Devamı...

proje bitim süresinin dolması nedeniyle işin feshedilmesi ve devletten alınacak hibenin yanması riskinin söz konusu olduğu taraflar arasında imzalanan eser sözleşmesi kapsamında eksiklikler ortaya çıktıkça müvekkili tarafından gizli ayıplar belirlendikçe bu eksikliklerin tamamlanması muhatap firmadan istendiğinde yapılacağının söylenerek müvekkilinin sürekli oyalandığı seradaki ürünlerin zarar görmemesi için müvekkilinin bazı imalatları kendisinin yenilemek zorunda kaldığı müvekkilinin zararı giderilmediği gibi işbu eksik ve hatalı imalatların bir türlü düzeltilmemesi sonucu zararın giderilmesi konulu açılan dava kararı
Devamı...

ihale konusu işte kazı çalışmasında tesislerine hasar verildiği davalıların hasar bedelini ödememesi üzerine *TL hasar bedeli *Tl faiz ile birlikte toplam*TL’nin tahsili hk dava kararı
Devamı...

İhale Kabul Komisyonunca da tespiti yapılan eksikliklerin giderilmesi hususunda davalının herhangi bir niyet ve eylemi olmaması sebebiyle mevcut sistemin kabule uygun hale getirilmesi için  müvekkil tarafından başka firmalardan *TL’lik alım yapıldığını ve ürünlerin kabule uygun hale getirildiği bunun için müvekkilinin yapmış olduğu *TL’lik harcama ile ihaleye konu işin zamanında yerine getirilememesinden kaynaklanan İdare tarafından müvekkilin hak edişinden kesilen ve bilirkişi raporunda da zikredilen *TL gecikme cezasının tahsili hk dava kararı
Devamı...

ihalede yer teslimi yapılan işin bitim süresinin *tarih olarak kararlaştırıldığı işin çeşitli ve haklı gerekçelerle zamanında bitirilmediği davalı yanca müvekkiline dört kez süre uzatımı verildiği son süre uzatımı ile *tarihine kadar süre verildiği davalının * tarihli ihtarnamesiyle sözleşmenin gereğince sözleşmeyi feshedeceğini bildirdiği bu ihtarnameden sonra davalının müvekkilince teminat olarak verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesi için * tarihli yazıyı gönderdiğini ve nakde çevirdiği müvekkilince keşide edilen * tarihli ihtarname ile yapılan işlemin haksız olduğu işin gecikmesinde davalı idarenin kusurlu olduğu özellikle projelerin tasdiklerinin geciktiği ve bunun da süre uzatımını gerektirdiği belirtilerek haksız fesih işleminden dönülmesinden istenildiği davalının iş bu ihtarnameyi dikkate almadan *tarihinde fesih tutanağını düzenlediğini ve fesih tespit raporunu tanzim ettiği bu tutanakların müşavir firma olan firma tarafından müvekkili şirket yetkilisine * tarihinde elden tebliğ edildiği davalı idarece yaptırılan fesih tespit tutanağında işin gerçekleşme oranının %78 olarak belirlendiği oysa işin fiilen %82-84 aralığında gerçekleştiği müvekkilinin * tarihli ihtarnameyle fesih ve feshe bağlı işlemlere itiraz ettiği davalı yanca yapılan feshin haksız olduğu müvekkili firmadan kaynaklanmayan ve işin zamanında bitirilmesine engel olan proje değişikliğinin yapıldığı müvekkilince yaptırılan Mahkeme tespit dosyasından açıkça anlaşılacağı üzere inşaatın fiilen gerçekleşme oranının %82 olduğu belirterek haksız fesih nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı olarak şimdilik kar mahrumiyeti alacağı olarak *TL’nin davalı idarenin fesih tutanağındaki işin gerçekleşme oranı olarak bildirilen %78 oranıyla müvekkilince yaptırılan tespitte belirlenen %82 oran arasındaki fark olan %3 fark imalat bedeli için şimdilik *TL’nin haksız fesih nedeniyle müvekkilinin uğradığı maddî ve manevi kayıpları için açılan dava kararı
Devamı...

ihale alan şirketlerin kurmuş oldukları adi ortaklığın inşaat altyapı ve çevre düzenlemesi işini ihale ile aldıklarını sözleşmede ihaleye konu işin tamamının devrinin yasak olmasına rağmen sözleşme ile işin tamamının taşeron olarak üstendiği taraflar arasında imzalanan belge ile davacının *TL alacaklı olduğunun belirlendiğini ve bir gün sonraki protokol ile de müvekkili şirketin * TL adi ortaklıktan alacaklı olduğunun ve müvekkili şirketin *tarihine kadar keşide etmiş olduğu fatura toplamının *TL olduğu sözleşmenin feshi ve şantiyenin devri yapıldıktan sonra teminat senetlerinin iade edileceği hususlarının kararlaştırıldığını ve taraflarca protokolün imzalandığı ….Noterden yapılan fesihnamesi ile de tarafların karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiği müvekkile * TL’nin kesintisiz ödeneceğinin kararlaştırıldığı ancak herhangi bir ödeme yapılmaması hk dava kararı
Devamı...

ihale edilen yıkım işinde enkazdan çıkan ekonomik değeri yüksek olan malzemeler karşılığı faturası düzenlenerek kayıtlarına geçirildiği yüklenicinin banka havalesi yoluyla *TL havale edildiği bu durumun genel kurula sunulan yönetim kurulu çalışma raporuyla ortakların bilgisine sunulduğu kooperatifin yıkım masrafı ödememesi nedeniyle zararın oluşmadığı dolaylı zarar niteliğindeki bu kalemler yönünden davacıların aktif husumet ehliyetlerinin olmadığı bununla birlikte bu iddia yönünden davacıların dolaylı ya da doğrudan zararlarının bulunmadığının tespit hk dava kararı
Devamı...

Yapım işi ihalesinde saha çalışması esnasında zarar gören alt yapının yapımının zararın oluşmasında davacı tarafın kusurunun bulunup bulunmadığının tespi için alınan bilirkişi raporunda davacının kendi alt yapısını yöntemine uygun olarak inşa etmediği bu nedenle zararın meydana gelmesinde müterafik kusurunun bulunduğu davacının % 30 oranında kusurlu olduğu davalının ise % 70 oranında kusurlu olduğu hasar bedelinin *TL olduğu davalının kusur oranına göre sorumlu olduğu miktarın *TL olduğu takip tarihine kadar işlemiş faizinin *TL olduğu, toplamda davacının *TL alacaklı olduğu davacının yaptığı hizmet alım sözleşmesinde parça başı ücret değil götürü bedel kararlaştırılmış olması nedeniyle meydan gelen zarar sebebiyle ayrıca bir masrafa girmediğinden işçilik ücreti zararının doğmadığı tespit edilen dava kararı
Devamı...